Hållbarhet och ägarstyrning

Hållbarhet och Ägarstyrning är AP4:s två fokusområden. De har stor finansiell påverkan på AP4:s samtliga investeringar och är väsentliga för möjligheterna att skapa hög avkastning. Det bidrar till trygga pensioner.

AP4 arbetar löpande med att hantera risker och möjligheter i förvaltningen inklusive de som rör hållbarhet (miljö, etik och styrning av bolag). Att inkludera hållbarhet i investeringsbedömningarna är en nödvändighet för att kunna bedriva framgångsrik och lönsam förvaltning på lång sikt. Den övertygelsen avspeglas i AP4:s förvaltningsstruktur, affärsfilosofi och strategier och förvaltningen arbetar löpande med att utveckla och investera i olika strategier när de uppfyller AP4:s kriterier för hållbarhet och lönsamhet.

Läs gärna AP4:s senaste Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport.

Fokusområden: Ägarstyrning och Hållbarhet

Utöver det löpande arbetet inom hållbarhet har AP4 valt två fokusområden: Ägarstyrning respektive Hållbarhet - minska CO2-utsläppen.

Fokusområdena är valda för att:

 • de bedöms vara väsentliga för avkastningen och samtliga tillgångars utveckling.
 • AP4:s kunskap, engagemang och möjligheter till påverkan bedöms kunna göra skillnad och påverka tillgångarnas avkastning positivt på lång sikt.

Organisation och ansvar för hållbarhet

AP4:s styrelse fastställer årligen en Ägarpolicy som sammanfattar riktlinjerna för ägarstyrning i svenska och utländska bolag. VD leder hållbarhetsarbetet och delegerar ansvaret för integration av hållbarhet till respektive förvaltningsenhetschef, som rapporterar till affärschef och VD om arbetet. Ägarstyrningsenheten rapporterar direkt till VD och stöder även arbetet med integration av hållbarhet i förvaltningsenheterna. AP4:s representanter i AP-fondernas Etikråd arbetar inom ägarstyrningsenheten.

Ledstjärnor för AP4 som ägare

 • AP4:s värdegrund, som utgår från svenska statens värdegrund och internationella konventioner. Läs mer
 • AP4:s ägarpolicy. Läs mer
 • Svensk kod för ägarstyrning (Koden) Läs mer
 • Principles for Responsible Investment (PRI), ett FN-initiativ för ansvarsfulla investeringar.
  Läs mer
 • FN:s Global Compact. Läs mer
 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Läs mer
 • ILO:s grundläggande rättighetskonventioner. Läs mer

AP4:s löpande arbete med hållbarhet omfattar bland annat arbetet med dialoger, arbetet med AP4:s två fokusområden: ägarstyrning och klimatförändring samt de fokusområden och initiativ som AP-fondernas Etikråd driver. Det handlar bland annat om anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, hälsa och säkerhet, föroreningar och biodiversitet.

Bättre data - en förutsättning för framgång

Ökad transparens och kvalitativ information från bolagens sida gör att investerare lättare kan skapa mer detaljerade kvantitativa strategier i syfte att identifiera bolag med hållbar utveckling. Svårigheten ligger ofta i att hitta information med hög relevans för kvantitativa jämförelser av olika hållbarhetsfaktorer över en global marknad.

AP4 har kontinuerlig kontakt med internationella investmentbanker och oberoende analytiker med dedikerat hållbarhetsfokus. Dessa kontakter är en naturlig del av arbetet med förvaltningen och i sökandet efter lämpliga förvaltningsmandat. AP4 följer även akademisk forskning på området. Enskilda studier visar på intressanta relationer mellan olika hållbarhetsfaktorer och bolags nyckeltal, vilka kan ligga till grund för att AP4 etablerar fler mandat med hållbarhetsinriktining.