Ägarstyrning

AP4 har valt två fokusområden, hållbarhet och ägarstyrning, i sitt arbete med att skapa bästa möjliga hållbara avkastning på lång sikt åt svenska pensionärer. Fokusområdena är valda utifrån att de har stor finansiell påverkan på AP4:s samtliga investeringar och att AP4:s engagemang bedöms kunna påverka avkastningen positivt på lång sikt.

Ägarstyrning är en uttalad del av AP4:s strategi för att öka avkastningen.

Områden som ofta berörs är ett bolags strategi, hållbarhetsarbete, styrelsesammansättning, kapitalstruktur, ersättningar och transparens. Målet är att bolag ska skötas hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Det skapar förutsättningar för att de blir framgångsrika och levererar långsiktigt hållbar avkastning.

AP4:s arbete med ägarstyrning syftar till att:

  • bidra till god långsiktigt hållbar avkastning
  • värna om både aktieägares och det enskilda bolagets bästa
  • ta hänsyn till det enskilda bolagets unika förutsättningar och behov
  • utöva ägarrollens rättigheter och skyldigheter med ansvarsfullhet och långsiktighet
  • främja att god sed utvecklas på värdepappers-marknaden. Väl fungerande aktiemarknader är nödvändigt för att långsiktiga investerare ska kunna skapa hög och långsiktigt hållbar avkastning.

Dialog - främsta verktyget

Generellt anser AP4 att direkt dialog, gärna öga mot öga, med berörda bolags styrelser, bolagsledningar och övriga ägare ofta fungerar bäst. För att dialoger ska fungera och bli framgångsrika förs dessa i förtroende mellan parterna och inte genom till exempel media.

Ledstjärnor för AP4:s som ägare

  • AP4:s värdegrund, som utgår från svenska statens värdegrund och internationella konventioner
  • AP4:s ägarpolicy
  • Svensk kod för ägarstyrning (Koden)
  • Principles for Responsible Investment (PRI), ett FN-initiativ för ansvarsfulla investeringar
  • FN:s Global Compact