Våra bolagsdialoger

Att vara aktiv ägare är en viktig del av att förvalta aktier. Ägarstyrning handlar om att ägare tar ansvar för bolags utveckling för att nå en hållbar långsiktig avkastning. Den innebär att ägare också påverkar bolag till att agera ansvarsfullt och långsiktigt hållbart.

Ägarstyrning en del av uppdraget från Sveriges Riksdag

Ägarstyrning är en viktig del i AP4:s arbete med att förvalta dagens och morgondagens pensionärers pengar. Det är en del av uppdraget från Sveriges Riksdag. AP4 ska skapa högsta möjliga avkastning till låg risk och att i det arbetet ta hänsyn etik och miljö. AP4 arbetar löpande med att hantera olika risker och möjligheter i förvaltningen inklusive de som rör hållbarhet d v s ägarstyrning, etik och miljö. Det är så långsiktigt hållbar avkastning kan uppnås.

Öppenhet om AP4:s ställningstaganden

Varje år publicerar AP4 en Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport som beskriver en del av det arbete som AP4 bedriver inom hållbarhet och ägarstyrning. I detta arbete ingår dialoger som AP4 och andra institutionella ägare för med bolagen inför stämmorna om tveksamma förslag, varför många oenigheter och frågeställningar har kunnat redas ut före stämmorna.

Inför 2015 års stämmor förde AP4 cirka 20 ägardialoger med bolag rörande bland annat ersättning. Det var i samma nivå som under året före. Ägarstyrning bedrivs löpande i förvaltningen och är ofta en del av dialogen mellan ägare och bolag. Det är mindre vanligt att ägarstyrningsfrågor lyfts fram i media. Ett uppmärksammat fall i media, och som många hört talas om är turerna våren 2015 om SCA, där AP4 tillsammans med andra svenska ägare tog sitt ansvar när missförhållanden uppdagades och påverkade för att dessa skulle upphöra och åtgärder vidtas för att förhindra att de upprepades.

Läs mer om AP4:s arbete inför och under den svenska stämmosäsongen 2015.

SCA – ett medialt uppmärksammat fall av ägarstyrning

Stämmosäsongen 2015 var generellt lugn och odramatisk med undantag för bolag inom den så kallade Industrivärdensfären. Där blev det för ett antal bolag en turbulent och omvälvande stämmosäsong. Slutresultatet blev lednings- och styrelseförändringar i ett flertal av sfärbolagen.

Upprinnelsen var uppgifter om att personer i ledande ställning, inom sfären och personer i nära anknytning till sfären, hade utnyttjat tjänster och egendom genom olika sfärbolag på ett sätt som inte kan anses förenligt med god bolagsstyrning, såsom vidlyftigt utnyttjade av affärsflyg och stora investeringar i fastigheter som nyttjats för representationsjakt. Detta hade inte redovisats öppet, men trots det fanns det inga anmärkningar eller kommentarer från bolagets revisorer, revisorer som dessutom själva deltagit i några av engagemangen.

För SCA blev resultatet av vårens händelser att både VD och styrelseordföranden lämnade bolaget. Vid årsstämman inträffade det för Sverige ovanliga att förutom valberedningens förslag till styrelse framlades ett motförslag från ett antal större aktieägande institutioner. Förutom AP4 framlades förslaget av AMF, AP1 samt Robur. Institutionernas förslag innebar att styrelsen skulle minska med en person, genom att Industrivärdens VD Anders Nyrén inte skulle ingå i styrelsen. Andres Nyrén hade både deltagit i ett antal evenemang samt även godkänt vissa av engagemangen. Förutom de ovan nämnda institutionella ägarna, ställde sig ett stort antal andra ägare bakom institutionernas förslag.

Utfallet av omröstningen blev dock att valberedningens förslag valdes, till stor del tack vare huvudägaren Industrivärdens höga röstandel. Ett par veckor efter årsstämman valde två styrelseledamöter, bland annat Anders Nyrén att lämna styrelsen i SCA.

Om ett bolag missköts/missköter sig är det en del av vårt, AP4:s ansvar, som förvaltare av svenska folkets pensionspengar, att påverka för att missförhållandena åtgärdas. Det är en del av att ta ansvar som ägare. I fallet SCA- och Industrivärden, har vi, AP4 och andra ägare, såväl institutionella som ägare av kött och blod, krävt transparens, insyn och svar om de tveksamheter som uppmärksammades i media våren 2015 rörande vidlyftigheter från företagsledning och styrelse. Att ägarna agerade bidrog till att en oberoende utredning tillsattes och att åtgärder vidtogs till det bättre.