Hållbar förvaltning

Den 1 januari 2019 infördes nya lagregler avseende hållbar förvaltning för AP-fonderna. Sedan tidigare har AP4 valt att inte äga bolag som tillverkar tobak, minor, klustervapen, cannabis eller bolag där termiskt kol utgör mer än 20 procent av omsättningen. Nu utökar AP4 ambitionerna inom hållbarhet ytterligare och väljer bort kärnvapenbolag och oljesandsbolag.

AP4 investerar inte i: 

 

Kärnvapen

Kärnvapen är ett massförstörelsevapen och dess användning skulle i omfattande grad drabba civila. För motsvarande biologiska och kemiska vapen finns därför FN-konventioner som förbjuder dessa. För kärnvapen finns Icke-spridningsavtalet som tillåter fem stater att ha kärnvapen. Dessa fem stater förbinder sig dock att minska och på längre sikt avskaffa egna kärnvapen. För närvarande sker moderniseringar och uppgraderingar av kärnvapenprogram.

AP4 bedömer att dessa moderniseringar och uppgraderingar inte är förenliga med andemeningen i Icke-spridningsavtalet. AP4 investerar därför inte i bolag med verksamhet inom moderniseringar och uppgraderingar av kärnvapensystem eller skräddarsydda komponenter till dessa vapensystem.

Beslutet fattades och implementerades under 2018.

Tobak och cannabis

AP4 beslutade 2016 att inte investera i tobaksbolag, eftersom ökade regleringar bedömdes påverka tobaksbolagens framtida börsvärderingar negativt. Dessutom anser AP4 att en föredömlig tolkning av Konventionen för tobakskontroll stöder beslutet att AP4 inte ska äga tobaksbolag. Konventionen för tobakskontroll syftar till att fortlöpande och kraftigt minska tobakskonsumtionen, det vill säga att det på sikt inte ska konsumeras tobak.

AP-fondernas etikråd har rekommenderat AP-fonderna att exkludera cannabisbolag baserat på FN:s konventioner om narkotiska preparat. AP4 har därför beslutat att exkludera bolag verksamma inom cannabis som njutningsmedel eller för religiöst ändamål. Cannabis får dock användas för medicinska och vetenskapliga ändamål. Beslutet fattades 2018.

Termiskt kol och oljesand

AP4 investerar inte i bolag för vilka termiskt kol eller oljesand utgör mer än 20 procent av omsättningen. Termiskt kol och oljesand är fossila energikällor med hög koldioxidintensitet per energienhet och AP4 bedömer att dessa måste fasas ut i en global omställning till ett lågfossilt samhälle i linje med FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. AP4 avyttrade därför dessa bolag under 2018.

Därutöver tillämpar AP4 lågkoldioxidstrategier inom globala aktier, vilket innebär att AP4 minskar exponeringen mot de bolag inom varje sektor som har hög koldioxidintensitet eller fossila reserver.

Klustervapen och minor

Fördraget om förbud av antipersonella minor och konventionen mot klustervapen säger att stater som undertecknat och ratificerat fördraget ska upphöra att producera, handla med och använda personminor respektive klusterbomber. AP-fondernas etikråd har rekommenderat de fyra AP-fonderna att avyttra bolag som tillverkar antipersonella minor eller klusterbomber och AP4 äger därför inte några sådana bolag.

Bolagsspecifika exkluderingar

AP4 samarbetar med AP1-AP3 genom AP-fondernas etikråd sedan 2007. Vid bekräftade kränkningar av internationella konventioner kan Etikrådet välja att inleda en dialog med enskilda bolag med syfte att åstadkomma en förbättring. Om sådan dialog bedöms verkningslös rekommenderar Etikrådet att exkludera dessa bolag från investeringsportföljerna. AP4 har valt att exkludera bolag på rekommendation från Etikrådet baserat på brott mot konventioner avseende hälsa och säkerhet, negativ miljöpåverkan, arbetsrätt, korruption samt verksamhet inom ockuperade områden.