Klimat och miljö

AP4 har valt två fokusområden, Klimat och miljö samt Ägarstyrning, i sitt arbete med att skapa bästa möjliga hållbara avkastning på lång sikt åt svenska pensionärer. Fokusområdena är valda utifrån att de har stor finansiell påverkan på AP4:s samtliga investeringar och AP4:s engagemang bedöms kunna påverka avkastningen positivt på lång sikt.

Klimatet och miljön påverkar oss och vår värld. Det har även finansiell påverkan på AP4:s samtliga investeringar och på möjligheterna att bidra till trygga pensioner. AP4 använder hållbarhetsmål i förvaltningsarbetet för att säkerställa att arbetet drivs framåt i önskad riktning.

Globalt hot

Ett viktigt område inom klimat och miljö är klimatförändringen. Det handlar om hur klimatet påverkar vår värld, livsmiljö och samhälle och därmed även lönsamheten i alla AP4:s investeringar. Enligt AP4:s analys är klimatförändringen det överhängande globala hotet mot framtida avkastning och trygga pensioner. Klimatförändringens förväntade effekter är uppmärksammad i flera rapporter liksom bedömningarna om hur jorden drabbas vid olika förväntade temperaturhöjningar.

Värna tillgångar och framtiden

Inom AP4:s fokusområde klimat och miljö är arbetet för att minska klimatrisken i tillgångarna viktigt. Det värnar AP4:s tillgångar och avkastning vid en förväntad omvärdering av koldioxidutsläpp och fossila reserver och bidrar till omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Förvaltningen arbetar löpande med att bland annat utveckla och investera i olika strategier samt att bidra med kunskap om lågkoldioxidstrategier och gröna obligationer.

Strategier för lägre risk och god avkastning

Hittills har strategierna med lågkoldioxidinvesteringar gett en avkastning i linje med uppsatta mål. Det är dock för tidigt att kunna utvärdera så långsiktiga investeringar.

AP4 bedömer att det kommer att införas ett globalt pris på koldioxid. När det händer kommer de sämsta bolagen att drabbas negativt dubbelt upp, genom både lägre värdering och sämre lönsamhet. Med AP4:s lågkoldioxidinvesteringar har AP4 en ”gratis option” på att koldioxid är felprissatt.

Olika strategier med samma mål brukar sammantaget bli mer framgångsrika än att bara satsa på en enda strategi. Det är också så AP4 försöker arbeta inom hållbarhet.