Mål och utfall

Mål för Klimat & miljö

Att integrera hållbarhetsaspekter som rör Klimat & miljö i förvaltningen av tillgångarna har hög prioritet. AP4 har ett antal övergripande mål för detta arbete.

AP4 ska:

1. Öka andelen investeringar som minskar klimatrisken i tillgångarna

Andelen investeringar som minskar klimatrisken i tillgångarna har under året ökat till knappt 31 procent av AP4:s globala aktieinvesteringar. Målet är att ytterligare öka andelen investeringar som minskar klimatrisken i tillgångarna.

2. Kartlägga kvantitativa och kvalitativa indikatorer för Klimat & miljö i AP4:s tillgångar

Löpande arbete för att kartlägga kompletterande indikatorer för Klimat & miljö, både kvantitativa och kvalitativa, och som kan användas vid förvaltningen av tillgångarna. Fler indikatorer för klimatrisk är nödvändigt som komplement till koldioxidavtrycket, vilket endast till del visar exponering mot klimatrisk i tillgångarna.

3. Mäta och offentliggöra AP4:s koldioxidavtryck

Noterade aktiers koldioxidavtryck visar vissa aspekter av exponering mot klimatrisk. AP4:s årliga koldioxidavtryck för tillgångar i noterade aktier presenteras i tabell på sidan 51 i Årsredovisning 2017 och på www.ap4.se.

4. Scenarioanalys av klimatrelaterade risker och möjligheter av AP4:s tillgångar

Ett arbete som initierats under året och fortsätter under 2018.

5. Bidra till att tillgångsklassen gröna obligationer är attraktiv och växer

AP4 ska bidra med kapital vid nyemissioner av och skapa en likvid andrahandsmarknad för gröna obligationer när de uppfyller AP4:s kriterier för hållbarhet och lönsamhet. AP4 ägde vid årsskiftet 2017 gröna obligationer till ett marknadsvärde av 4,1 (4,9) miljarder kronor.

6. Sprida kunskap inom hållbarhet

Förvaltningen avsätter tid för att dela med sig av kunskap och erfarenheter till andra institutionella investerare om lågkoldioxidstrategier och gröna obligationer. AP4 har under året hållit presentationer i bland annat FN i New York och i samband med COP-23 i Bonn.


Mål för Ägarstyrning

AP4 ska:

1. Arbeta i valberedningar

Deltog i 30 valberedningar med stämma 2017 och arbetar i 32 valberedningar inför stämmosäsongen 2018.

2. Intervjua hela eller delar av styrelsen vid styrelseutvärderingar

Vid en valberednings utvärdering av en styrelse driver AP4 att valberedningen gör egna intervjuer för att få en djupare förståelse av hur väl en styrelse fungerar. Det är ett viktigt komplement till eventuella skriftliga egenutvärderingar som styrelsen har låtit göra eller till en extern styrelseutvärdering.

3. Arbeta för ökad mångfald i styrelserna, särskilt vad gäller jämnare könsfördelning

I de valberedningar där AP4 deltar ska:

  • minst en kvinna vara med på kortlistan vid framtagandet av förslag till nya styrelseledamöter,
  • valberedningen arbeta för att Kodens rekommendationer om andel kvinnor i styrelsen möts.

I de valberedningar med stämma under 2017 där AP4 deltog var 15 av nyvalda ledamöter kvinnor, motsvarande 52 procent.

4. Utöva rösträtten vid svenska stämmor

Prioriterade är bolag där AP4 har stora innehav, är röstmässigt stor och/eller vid principiellt viktiga frågor. Under 2018 deltog AP4 på 81 svenska bolagsstämmor.

5. Utöva rösträtten vid utländska bolagsstämmor

AP4 prioriterar de större bolagen på respektive marknad, bolag som AP-fondernas etikråd arbetar med och bolag där AP4 stöder ett internationellt initiativ. AP4 röstade på totalt 821 stämmor internationellt under stämmosäsongen 2018.

6. Stödja initiativ för införande av ägarkoder och bolagskoder internationellt

AP4 bidrar gärna med konstruktiva synpunkter och förslag när koder ska införas eller uppdateras.