Värdegrund för hållbarhet och ägarstyrning

AP1-AP4:s gemensamma värdegrund för hållbarhet och ägarstyrning är att göra positiv skillnad genom att proaktivt verka för en hållbar utveckling inom områden som främjar en långsiktigt hög avkastning samt agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar.

Arbetet med hållbarhet och ägarstyrning bedrivs i syfte att skapa och skydda värden för nuvarande och blivande svenska pensionärer och bidrar till möjligheterna att uppfylla AP-fondernas uppdrag.

Ett internationellt och vedertaget ramverk är väsentligt för AP-fondernas hållbarhetsarbete och möjligheter att föra en framgångsrik dialog med bolag oavsett nationell hemvist. Detta gäller även för möjligheterna till samarbete med andra investerare och aktörer, vilket bedöms vara väsentligt för AP-fondernas möjligheter att göra positiv skillnad.

I ramverket är en hållbar utveckling central. Ramverket utgörs av:

  • Den svenska regeringsformen, som bygger på demokrati, grundläggande fri- och rättigheter, alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.
  • FN:s internationella konventioner som Sverige undertecknat, om bland annat miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen.
  • Internationella riktlinjer som Sverige stödjer, till exempel FN:s Global Compact, ILO och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag.
  • Sveriges ställningstaganden i folkrättsliga frågor.


AP-fonderna förväntar sig att bolag verkar i enlighet med lagar, konventioner och internationella riktlinjer oavsett i vilket land bolaget verkar. Det ansvaret gäller även om landet inte har undertecknat en konvention eller har en svagare lagstiftning.

Ovan är ett sammandrag av AP-fondernas gemensamma värdegrund och ramverk för hållbarhet. För mer information se Etikrådets hemsida.