AP-fonderna - en del av  pensionssystemet

AP-fonderna (buffertkapitalet) utgör cirka 15 procent av pensionssystemet och fungerar som en buffert med syfte att täcka framtida utbetalningar av pensioner.

Det svenska pensionssystemet

Det allmänna pensionssystemet är ett fristående system som finansieras av pensionsavgifter som din arbetsgivare betalar. De pengar som betalas in används för att betala dagens pensioner. Om många går i pension utan att ny arbetskraft tillkommer uppstår en obalans i pensionssystemet. Färre personer i arbete bidrar till minskade inbetalade pensionsavgifter och det påverkar AP-fonderna, eftersom pengar tas ut från fonderna för att kompensera den obalansen.

AP-fonderna (buffertkapitalet) utgör cirka 15 procent av pensionssystemet och fungerar som en buffert med syfte att täcka framtida utbetalningar av pensioner. Dessutom bidrar AP-fondernas avkastning till finansieringen av pensionssystemet på lång sikt.

Sedan 2009 är nettoflöden negativa, d v s utbetalningarna till dagens pensionärer är större än avgiftsinbetalningarna från dagens löntagare. Medel tas därför från AP-fonderna årligen för att klara pensionsutbetalningarna till dagens pensionärer.

Pensionsmyndighetens prognos är att under de närmaste 25 till 30 åren så kommer kapital att behövas tas ur AP-fonderna för att täcka pensionsutbetalningarna. 

Pensionssystemets största tillgång

85 procent av pensionssystemet utgörs av den så kallade avgiftstillgången. Avgiftstillgången är det förväntade värdet av de framtida pensionsavgifterna från de förvärvsarbetande. Storleken på pensionssystemets avgiftstillgång påverkas främst av löneökningar, hur länge en person arbetat och antalet människor som arbetar.

 

 Avgiftstillgång,aktieandel vs pensionsskuld