AP4 och pensionssystemet

AP4, tillsammans med AP1, AP2, AP3 och AP6, har ett gemensamt uppdrag att förvalta det allmänna pensionssystemets buffertkapital till hög avkastning på lång sikt och till största nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

Ett unikt allmänt pensionssystem

Sverige har ett unikt pensionssystem som väckt intresse världen över för att det är generationsneutralt och finansierat över tid. Grunden i pensionssystemet är den allmänna pensionen som består av inkomst- och premiepension. Inkomstpensionen är ett fördelningssystem där årets inbetalda pensionsavgifter från de som arbetar används för att betala pensioner till samma års pensionärer. Premiepensionen är en annan del av den allmänna pensionen där intjänade pengar sparas i varje persons namn. Pensionsspararna kan själva påverka i vilka fonder pengarna placeras och AP7 utgör förvalsalternativet. Därtill har många som arbetar rätt till tjänstepension via sin arbetsgivare och det är också vanligt med privat sparande.

Pensionspyramiden

Att överbrygga generationsskillnader

Sedan 2009 till och med 2017 har AP1 – AP4 vardera betalat ut 44 miljarder kronor till pensionssystemet. Dessa utbetalningar från AP-fonderna har skett till följd av demografiska faktorer såsom att årskullarna födda på 1940-talet var talrika och att dessa nu är pensionärer. Då betalar nuvarande förvärvsarbetande in mindre pengar i systemet än vad pensionärerna får i pension. Mellanskillnaden tas ur AP1 – AP4. Pensionssystemet är konstruerat för att hantera just detta. Sedan 2009 och fram till cirka 2040 beräknas utbetalade  pensioner överstiga inbetalade avgifter. Under större delen av tiden förväntas AP-fondernas avkastning täcka det underskott som uppstår.

 

Pensionssystemets styrka påverkar pensionerna

Pensionssystemets styrka mäts som systemets tillgångar i förhållande till dess pensionsåtaganden. Om pensionssystemets skulder blir större än dess tillgångar kommer en automatisk balansering att aktiveras. Balanseringen gör att inkomstpensionen blir lägre så länge tillgångarna är mindre än pensionsåtagandena. Så var fallet år 2010 och det kommer att dröja till 2018 innan sänkningen i pensioner som genomfördes 2010 kommer att vara återhämtad.

Att AP-fonderna har skapat god avkastning och att AP-fonderna som andel av pensionssystemets tillgångar har ökat från tio procent vid starten 2001 till 15 procent av systemets tillgångar vid 2016 års slut har bidragit till att pensionssystemets styrka har återhämtat sig.

AP-fondernas balansering av inkomstpensionen


Läs mer om pensionssystmet på Pensionsmyndighetens hemsida och på apfonderna.se