Att arbeta på AP4

AP4 arbetar löpande med att utveckla och stärka organisationskulturen. Det innebär bland annat satsningar på ledarskap, kompetensutveckling, interninformation och arbetsklimatundersökningar.

Målsättningen är att skapa en attraktiv arbetsplats med möjligheter till utbildning, friskvård, trivsel och utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Tydligt ledarskap

Ledarna inom AP4 har ett ansvar för att medarbetarna har god förståelse kring organisationens mål och strategier samt hur alla måste bidra till att dessa genomförs och uppnås.

AP4 investerar i ledarskapsutveckling så att befintliga chefer utvecklas i sitt ledarskap. Ledarskapsarbetet ska också säkerställa att morgondagens ledare får möjlighet att utvecklas i organisationen.

Förankring och interninformation

AP4 önskar att medarbetarna ska känna engagemang i verksamheten. De ska på ett naturligt sätt vilja ta ansvar och aktivt delta i verksamheten oavsett var i organisationen man befinner sig.  

Det är ledningens övertygelse att detta ska uppnås genom tydlig interninformation och väl förankrade beslutsprocesser där de anställda får en god förståelse för hur och varför verksamhetens olika delar måste utvecklas för att AP4 ska nå uppsatta mål.

Kompetensutveckling

AP4 är en typisk kunskapsorganisation där det är viktigt att utveckla medarbetarnas kompetens. AP4 satsar därför på medarbetarnas kompetensutveckling både genom intern kunskapsöverföring och genom relevanta externa utbildningar.

Medarbetarundersökning

AP4 ser på medarbetarundersökningar och de återkopplingsprocesser som följer som en grundsten för att höja kvaliteten på ledarskapet och öka medarbetarnas engagemang.

Organisationen genomför en medarbetarundersökning årligen och resultaten används som underlag för det fortsatta förbättringsarbetet i såväl särskilda gruppövningar som inom ramen för de årliga, individuella medarbetarsamtalen.

Jämställdhet och mångfald

AP4 ser positivt på jämställdhet och mångfald. Var tredje år upprättas en jämställdhetsplan samt handlingsplaner för etnisk och kulturell mångfald, jämställda löner och mot diskriminering.

Hälsa

För att främja välbefinnande och minimera sjukfrånvaro erbjuds alla anställda regelbundna hälsokontroller och motionsbidrag. AP4 har en låg sjukfrånvaro.