Upphandlingar

AP4 ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.

Upphandling av Webbaserad tjänst avseende löneadministration

Första och Fjärde AP-fonden avser att upphandla webbaserad tjänst avseende löneadministration.
Sista anbudsdag är 17 april 2018.

Upphandlingsdokument
Bilaga 1 prisbilaga
Bilaga 2 avtalsutkast
Bilaga 3 personuppgiftsbiträdesavtal
Avbruten upphandling januari

Avslutade upphandlingar »