Upphandlingar

AP4 ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.

Pågående upphandlingar

Avrop från ramavtal genom konkurrensutsättning från Kammarkollegiets ramavtal Resebyråtjänster Dnr 23.5-1019-20

Syftet med avropet är att teckna avtal med en leverantör som ska hantera AP4:s resebokningar.