Organisation

Vid halvårsskiftet 2017 arbetade sammanlagt 54 personer på AP4.

           


AP4:s kapitalförvaltning är organiserad i fem enheter: Fundamentala aktier, Multi-Alpha, Räntor & valuta Alternativa investeringar samt Strategisk allokering & kvantitativ analys.

Administration är organiserad i enheterna Backoffice, Ekonomi, Kontorsadministration och HR.

IT & risk hanterar IT-plattformen samt genomför risk- och avkastningsanalys.

Juridikenheten arbetar med juridiskt stöd och förhandling av avtal samt tolkning av lagar och regelverk.

Compliance (regelefterlevnad) är direkt underställd VD.

Enheten Strategi & hållbarhet bistår VD i frågor som rör strategi, hållbarhet, kommunikation och VD-support.