Organisation

På AP4 arbetar 54 personer, 26 stycken inom kapitalförvaltning och 29 inom affärsstöd, kontroll- och stabsfunktioner.

 

 

Compliance (regelefterlevnad) är direkt underställd vd samt rapporterar även direkt till AP4:s styrelse.

Enheten Strategi & hållbarhet bistår vd i frågor som rör strategi, hållbarhet, kommunikation och vd-support.

Kapitalförvaltningen är organiserad i fem enheter: Fundamentala aktier, Multi-Alpha, Räntor & valuta, Alternativa investeringar samt Strategisk allokering & kvantitativ analys.

HR arbetar med HR-strategiska frågor med fokus på utveckling av medarbetare, ledarskap och organisation.

IT & Risk hanterar IT-plattformen samt genomför risk- och avkastningsanalys.

Ekonomi & Affärsstöd (Finance & Business Administration) är organiserad i enheterna Business Operations, Ekonomi, Kontorsadministration och HR-administration.

Juridikenheten arbetar med juridiskt stöd och förhandling av avtal samt tolkning av lagar och regelverk.