VD har ordet

Stockholm, 20 februari 2019

Efter en följd av år med stabil ekonomisk utveckling och god avkastning blev 2018 mycket turbulent och flera placeringstillgångar hade svag eller negativ avkastning. AP4:s avkastning för 2018 blev -0,2 procent efter kostnader. I sammanhanget glädjande är att AP4:s löpande förvaltning lyckades generera ett aktivt förvaltningsresultat i förhållande till vår referensportfölj om hela +2,3 procentenheter till AP4:s avkastning. Detta begränsade på ett betydande sätt genomslaget av de svaga marknaderna på portföljavkastningen. Riksdagen beslutade under året om ett första steg för modernare placeringsregler för AP-fonderna, vilket trädde i kraft den 1 januari 2019. Det är av yttersta vikt att även det aviserade andra steget i moderniseringen kring investeringsformer och instrumenttyper genomförs som planerat under 2019.

Utmanande år med negativ avkastning

I vår årsredovisning för 2017 diskuterades de framtida utmaningar vi såg för de finansiella marknaderna. Vår slutsats var att vi befarade en period med lägre förväntad avkastning och betydligt högre volatilitet än vad vi upplevt under de tio föregående åren. Detta i kombination med att inkomstpensionssystemets finansiella ställning är betydligt starkare idag än vid starten 2001 gjorde att vi inför 2018 gjorde bedömningen att det var mer omdömesgillt att revidera ned AP4:s långsiktiga avkastningsmål snarare än att höja investeringsportföljens risknivå.

Tyvärr så infriades en del av de farhågor som vi tog upp i årsredovisning för 2017 redan det påföljande året. 2018 blev ett år med tidvis mycket hög volatilitet samt svag och i många fall
negativ avkastning på finansiella tillgångar. Detta kan kläs i siffror via det trendbrott vi kunde konstatera för AP4:s avkastning. Under de föregående tio åren 2008-2017 avkastade AP4 i genomsnitt 7,3 procent per år och fondkapitalet ökade från 207 till 357 miljarder kronor, trots nettoutflöden till pensionssystemet under perioden om 43 miljarder kronor. Detta kan jämföras med 2018 års avkastning för AP4 som slutade på -0,2 procent efter kostnader och ett resultat som uppgick till -0,5 miljarder kronor. Fondkapitalet minskade därmed med 7,3 miljarder kronor till 349,3 miljarder kronor efter årets nettoutbetalningar till pensionssystemet om 6,8 miljarder kronor.

Starkt aktivt resultat i turbulenta marknader

Årets negativa resultat är naturligtvis beklagligt, både för det allmänna pensionssystemet och för oss som arbetar på AP4. Samtidigt ska vi komma ihåg att detta är det första året sedan 2011 som AP4 uppvisar ett negativt resultat och det andra året sedan 2008. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att den genomsnittliga årliga avkastningen under den senaste 10-årsperioden (inklusive 2018) är klart positiv och uppgår till 9,9 procent.

Glädjande är att AP4:s aktiva förvaltning var mycket framgångsrik under 2018 och i betydande utsträckning begränsade genomslaget av den svaga marknaden på AP4:s totalavkastning. Den aktiva avkastningen utöver vår referensindexportfölj uppgick till +2,3 procentenheter för året och det positiva resultatbidraget var därmed 8,5 miljarder kronor.

Flertalet förvaltningsenheter bidrog positivt till det aktiva resultatet, med svenska aktier samt fastigheter som de främsta bidragsgivarna. Detta illustrerar på ett bra sätt värdet av en bred och högkvalitativ aktiv förvaltning i rådande lågavkastningsmiljö.

En anpassad och utvecklad investeringsverksamhet

Den globala tillväxten håller på att mattas av. Detta är än så länge mer påtagligt i Europa än i USA, och vi bedömer det som sannolikt att enskilda länder kan komma att falla in i teknisk recession (två kvartal med negativ tillväxt). Mycket av en sådan utveckling blev emellertid inkluderad i finansmarknadernas förväntansbild i och med den negativa avslutningen på året. Trots detta tycker vi att de negativa osäkerhetsfaktorerna dominerar, och vi tänker då främst på centralbankers agerande, brexit och utvecklingen av de olika komplexa handelsdiskussioner som pågår. Existensen av de många olika och distinkta strukturella, politiska och geopolitiska risker som vi idag kan observera innebär också att vi sammantaget kan förvänta oss en betydande volatilitet även 2019.

Långsiktigt förväntar vi en relativt svag ekonomisk utveckling i de utvecklade länderna. Viktiga faktorer bakom detta scenario är bland annat normalisering av penningpolitiken, områden av hög skuldsättning, nödvändig klimatanpassning, demografisk utveckling och svag politisk beslutskraft. Vi ser utöver det indikationer på ökad regional splittring, protektionism och misstro mot existerande handelsavtal och försvagning av överstatliga institutioner. Om tendenserna i denna riktning fortsätter och stärks så kan det få betydande negativa konsekvenser ekonomiskt, politiskt såväl som socialt.

För att göra oss redo för de stora framtida utmaningar vi ser för att bedriva en framgångsrik pensionsförvaltning så har vi under de senaste åren gjort en översyn och utvecklat vår investeringsplattform. Vägledande för vårt förändringsarbete har varit tre centrala utgångspunkter; för det första att bygga på våra historiska styrkor, för det andra att maximalt utnyttja de unika förutsättningar vad gäller långsiktighet och flexibilitet som vi har som buffertfond i det allmänna pensionssystemet samt för det tredje att bygga kompetens och struktur för att vara förberedda för de förvaltningsmässiga krav som vår snabbt föränderliga omvärld innebär.

Mer konkret kan nämnas utvecklandet och implementeringen av en ny portfölj- och beslutsstruktur med en medföljande förändring av investeringsorganisationen. Förändringarna har bland annat inneburit att vi tillfört resurser till enheterna Strategisk Allokering & Kvantitativ Analys och Alternativa Investeringar. Detta har gjorts dels för att förstärka helhetsgreppet på AP4:s investeringsportfölj och dels för att utveckla vår kompetens och förmåga vad gäller illikvida investeringar. En mer övergripande ambition har varit att successivt bredda AP4:s risktagande och då framförallt med fokus på investeringar med lång respektive medellång horisont.

Modernare placeringsregler

Jag ser mycket positivt på det initiativ som togs av politikerna i Pensionsgruppen att modernisera AP-fondernas placeringsregler. En sådan är nödvändig för att ge AP-fonderna förutsättningar för en modern kapitalförvaltning som kan skapa bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga kostnad. En modernisering som innebär en ökad flexibilitet för AP-fonderna att utföra uppdraget kommer ytterst att gynna dagens och morgondagens pensionärer.

Under 2018 har en del frågetecken kring AP-fondernas framtida placeringsregler rätats ut. Det första steg av modernisering som infördes den 1 januari 2019 innebär ökad flexibilitet för AP-fonderna avseende tillgångsallokering främst vad gäller lägre krav att hålla likvida kreditvärdiga räntebärande tillgångar samt ökat utrymme för illikvida investeringar.

Det är mycket viktigt att moderniseringen gällande övergripande tillgångsallokering efterföljs av motsvarande modernisering kring investeringsformer och instrumenttyper. Det är därför väldigt positivt att Pensionsgruppen i ett andra steg utreder möjligheterna till direktinvesteringar i onoterade infrastrukturföretag, illikvida krediter och saminvesteringar i onoterade bolag. En modernisering även i denna del är en förutsättning för att AP-fonderna ändamålsenligt och kostnadseffektivt ska kunna använda de ökade frihetsgraderna som förändringen i det första steget innebär. Jag kan inte nog betona vikten av att även detta andra steg i moderniseringen av våra placeringsregler genomförs.

AP4 investerar mycket långsiktigt och vi har idag ett marknadsläge med i många fall ansträngda värderingar. Av dessa skäl kommer portföljförändringar att ske försiktigt och stegvis över flera år, och vi kommer att lägga stor vikt vid att varje enskild investering ska kunna räknas hem på solida grunder.

Ökad ambitionsnivå avseende hållbarhet

Hållbarhet är en av vår tids största utmaningar för vilka det politiska systemet, näringslivet och civilsamhället gemensamt måste hitta lösningar. Mer specifikt så har AP4 identifierat klimatförändringen som en av de största systematiska riskerna för långsiktiga tillgångsvärden. Att minska klimatpåverkan är en förutsättning för en stabil framtida ekonomisk utveckling och därmed för våra möjligheter att utföra vårt uppdrag över tid. Vår förhoppning är att AP4:s hållbarhetsarbete kan bidra till att påverka utvecklingen och att vi tillsammans med andra investerare kan medverka till en lösning på den globala klimatutmaningen.

Det är av ovanstående skäl välkommet att hållbarhet nu införs i lagtexten med klarläggandet att förvaltningen ska ske föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Även i denna del är förändringen en modernisering och anpassning till de krav som idag ställs på en långsiktig institutionell förvaltare med en hög ambition inom hållbarhet. AP4 har en lång tradition av att arbeta med hållbarhetsfrågor i förvaltningen och ligger idag i internationell framkant i detta avseende. Den nya lagtexten sporrar oss självklart till fortsatt utveckling inom hållbarhetsområdet med en ambition att löpande över tiden behålla vår starka position.

Under 2018 har AP4 fortsatt arbetet med att minska koldioxidexponeringen i den globala aktieportföljen, bland annat genom att vi under året sålde bolag med exponering mot termiskt kol samt oljesand. Dessa utgör fossila bränslen med hög koldioxidintensitet per energienhet som vi bedömer måste fasas ut i en global omställning till ett lågfossilt samhälle i linje med FN:s klimatkonvention och Parisavtalet. Utöver detta så arbetar vi löpande med att utveckla våra strategier för lågkoldioxidinvesteringar där vi undersöker möjligheten att bredda dem till att också omfatta andra typer av resurseffektivitet, till exempel energi- och vattenanvändning, som gynnar hållbarhet såväl som bolagens lönsamhet.

AP4 har under 2018 också intensifierat arbetet med klimatscenarioanalys samt med att analysera och förstå viktiga hållbarhetstrender. Prioriterade resultat av detta arbete är dels ökad kompetens som kan appliceras brett i vårt investeringsarbete och dels stärkt förmåga att identifiera investeringar som syftar till att bidra till och gynnas av en hållbar utveckling. Exempel på sådana investeringar som AP4 gjorde under 2018 är en fond som investerar i och bidrar till utvecklingen av gröna obligationer i tillväxtmarknader, samt en fond som investerar i onoterade tillväxtbolag som har en marknadsposition och verksamhetsinriktning i linje med omställningen till ett hållbart samhälle.

Icke-spridningsavtalets intention är att kärnvapen på lång sikt ska avskaffas. Vi ser idag väsentliga moderniseringar och uppgraderingar av kärnvapenprogram i många länder, vilket inte är förenligt med andemeningen i icke-spridningsavtalet enligt AP4:s bedömning. Inför 2019 har AP4 därför beslutat att avyttra innehav i bolag med verksamhet kopplad till denna modernisering och uppgradering.

Starkt fokus på ägarstyrning

Ett aktivt ägaransvar har för AP4 länge varit en självklarhet. AP4 är en betydande aktieägare på den svenska börsen och vi är största eller näst största ägare i sammanlagt ett dussintal bolag. Som långsiktig och engagerad ägare agerar AP4 med målet att bidra till att bolagens verksamhet utvecklas, förbättras och bedrivs ansvarsfullt och transparent. Under 2018 utövade AP4 sitt ägaransvar genom att rösta på 90 svenska och 971 utländska bolagsstämmor. Inför stämmosäsongen 2019 arbetar AP4 i 32 svenska valberedningar.

Utmärkelser till AP4

Under 2018 erhöll AP4 flera utmärkelser. AP4 rankades främst bland världens 100 största pensionsfonder i den internationella analys som genomfördes av Asset Owners Disclosure Project (AODP) för 2018. Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) bildades 2016 av G20 med uppdrag att ta fram rekommendationer för klimatredovisning. AODP har analyserat fondernas klimatarbete utifrån det ramverk som TCFD tagit fram.

AP4 erhöll även hela fem utmärkelser av Investment & Pensions Europe (IPE) under 2018. Av dessa vill jag speciellt nämna guldutmärkelsen för långsiktig investeringsstrategi, vilken AP4 därmed har vunnit för tredje gången i rad.

Vi är naturligtvis glada över att få erkännanden för vårt sätt att arbeta och bedriva förvaltning. Det är inspirerande och motiverande för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Jag vill avslutningsvis rikta mitt stora tack till AP4:s alla medarbetare. Det har varit ett utmanande år förvaltningsmässigt och årets negativa resultat är något som tynger oss. Det mycket starka aktiva förvaltningsresultatet som AP4 uppvisar har dock på ett väsentligt sätt begränsat inverkan av den svaga marknaden på fondens totalavkastning. Parallellt med den löpande förvaltningen har betydande insatser gjorts för att ytterligare utveckla vår verksamhet. Vi har tagit stora grepp under året vad avser portföljstrukturen och hur vi successivt utvecklar vår investeringsportfölj, vi har stärkt vår kompetens inom flera centrala områden, vi har ytterligare flyttat fram vår position som global aktör inom hållbarhet och vi har än en gång visat vår styrka inom förvaltning av svenska aktier och fastigheter.