VD har ordet

Stockholm, 12 juli 2018

Marknad och avkastning

Den stabila utvecklingen på världens aktiemarknader 2017 har växlat över till en mer volatil och sidledes utveckling under inledningen av 2018. Visserligen har vi en fortsatt stark och bred konjunktur i Sverige såväl som internationellt. Dock har vi under våren sett en ökad riskpremie på de finansiella marknaderna.

Det finns flera förklaringar till det relativt avvaktande läget på marknaderna. Dels har vi en lång period av hög och stabil avkastning bakom oss. Dels befinner vi oss i en senare fas i konjunktur-utvecklingen med avtagande tillväxttakt och förväntningar om en mindre expansiv penningpolitik i många länder. Det senare har redan börjat att materialiseras framförallt i USA där styrräntan höjts och obligationsräntorna stigit under det första halvåret.

Internationellt har det även funnits politiska orosmoment som till exempel USA:s allt mer protektionistiska hållning. Vi har även sett finansiella problem i en del tillväxtmarknader och då kanske framförallt Argentina och Turkiet. Denna typ av orosmoment har tidvis drivit upp volatiliteten på marknaderna. Under inledningen av 2018 har även den svenska kronan försvagats, vilket bland annat beror på Riksbankens fortsatt expansiva penningpolitik parat med oro för den svenska bostadsmarknaden.

AP4 kan för det första halvåret 2018 uppvisa en avkastning på 3,8 procent efter kostnader, vilket jag är nöjd med givet rådande makro- och marknadsmiljö. Som redogjordes för i mitt VD-ord i årsredovisningen för 2017 så ser vi också betydande utmaningar för AP-fonderna att under kommande 10-årsperiod leverera en avkastning på de nivåer som vi har upplevt under de gångna 10 åren. Det är i sammanhanget mycket glädjande att vår aktiva förvaltning fortsätter att leverera en överavkastning i förhållande till det referensindex som anger vår långsiktiga tillgångsallokering. För första halvåret uppgår denna överavkastning till 1,4 procentenheter och utgör därmed en betydande del av den totala avkastningen för AP4. Väsentliga bidragsgivare denna period har varit svenska och globala aktier samt onoterade tillgångar. Ett halvår är naturligtvis en för kort tidsperiod för en utvärdering, men faktum är att AP4:s förvaltning nu har skapat positiv aktiv avkastning tio år i rad. En imponerande bedrift som jag tackar mina kompetenta och engagerade medarbetare för.

Fortsatt utveckling inom hållbara investeringar

Arbetet med att utveckla och ta ett helhetsgrepp på AP4:s hållbarhetsarbete som inleddes under 2017 har fortsatt med full kraft under våren. Det nya ramverket omfattar självklart hållbarhet generellt. Dock så är Klimat & miljö samt Ägarstyrning fortsatt våra speciella fokusområden.

Utvecklingsarbetet inom hållbarhet bedrivs som ett prioriterat projekt som innefattar ett brett spektrum av olika initiativ och aktiviteter. Ett konkret exempel på ett hållbarhetsinitiativ som genomförts under första halvan av 2018 är den investering vi har gjort i fonden Amundi Planet. Denna fond syftar till att långsiktigt utveckla och investera i marknaden för gröna obligationer i tillväxt- och utvecklingsländer. Ett intressant inslag med fonden är att International Finance Corporation (IFC), som är en del av Världsbanken, bidrar med riskkapital. Med sin långa erfarenhet av att arbete i utvecklingsländer kommer IFC även att bidra till att utbilda och utveckla dessa marknader.

Vi har även tagit ytterligare steg för att minska koldioxidutsläppen i vår portfölj. För det första så har vi nu tagit hem flertalet lågkoldioxidstrategier till intern förvaltning. Detta ger oss större kontroll att utveckla och effektivisera metoderna så att vårt avtryck ytterligare kan reduceras. Utöver det så ger det oss även möjlighet att över tid addera andra hållbarhetsfaktorer som till exempel resurseffektivitet. För det andra så har vi avyttrat bolag där termiskt kol utgör mer än 20 procent av omsättningen, vilket minskar vårt koldioxidavtryck såväl som det minskar klimatrisken i vår portfölj.

Ägarstyrning – En integrerad del i förvaltningen

Ägarstyrning är ett centralt inslag i AP4:s förvaltning. Som långsiktig aktiv ägare av noterade bolag i Sverige och internationellt har vi ett ansvar att bidra till att bolagens verksamhet utvecklas och förbättras samt att ägaransvaret bedrivs ansvarsfullt och transparent. Följaktligen har AP4 också varit mycket aktiva inom ägarstyrning under första halvan av 2018. Till exempel så har vi under årets säsong arbetat i 32 valberedningar samt röstat på 81 svenska och 821 utländska bolagsstämmor.

AP4 arbetar för ökad mångfald och jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna då vi tror att det är långsiktigt värdeskapande för de bolag i vilka vi äger aktier. AP4 driver därför bland annat att minst en person av vardera kön ska vara med på kortlistan till nya styrelsemedlemmar.

Vikten av nya placeringsregler för AP-fonderna

Det är mycket glädjande att Pensionsgruppens och Finans-departementets arbete att uppdatera AP-fondernas placerings-regler börjar närma sig konkreta resultat i och med att regeringen i juni överlämnade en proposition i ärendet till riksdagen. Det är nästan 20 år sedan nuvarande placeringsregler upprättades och kapitalmarknaderna har förändrats fundamentalt sedan dess. Jag ser därför mycket positivt på moderniseringen av placeringsreglerna. De är nödvändiga för att ge AP-fonderna förutsättningar för en modern kapitalförvaltning som kan skapa bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga kostnad. Sammantaget kommer de föreslagna förändringarna innebära ökad flexibilitet för AP-fonderna att utföra uppdraget vilket ytterst kommer att gynna dagens och morgondagens pensionärer.

Förändringarna av placeringsreglerna avses ske i två steg. Ovan nämnda proposition berör det första steget, vilket enligt plan ska träda i kraft den 1 januari 2019. Den förändringen minskar kravet på AP-fonderna att hålla lågavkastande likvida och kreditvärdiga räntebärande värdepapper från dagens krav på minst 30 procent till 20 procent av portföljen. Förändringen i det första steget innebär också ökade möjligheter att allokera kapital till illikvida investeringar. Detta är en investeringskategori som passar väldigt bra för AP-fondernas mycket långsiktiga tillgångsportföljer och har potential att bidra väsentligt både till ökad avkastning och bättre riskspridning.

Det första steget i förändringarna behandlar dock inte en modernisering av hur och i vilka former som AP-fonderna får investera i onoterade tillgångar. En modernisering även i denna del är dock en förutsättning för att AP-fonderna ändamålsenligt och kostnadseffektivt ska kunna använda de ökade frihetsgraderna som den initiala förändringen innebär. Det är därför väldigt positivt att Pensionsgruppen tydligt meddelat att man även avser att gå vidare med ett andra steg och utreda möjligheterna till direkt-investeringar i onoterade innehav såsom infrastrukturföretag, illikvida krediter och saminvesteringar i onoterade bolag. Jag kan inte nog betona vikten av att även detta andra steg i moderniseringen av våra placeringsregler genomförs. Det skulle ge AP-fonderna ökade möjligheter och de erforderliga verktygen att göra långsiktiga, hållbara och kostnadseffektiva onoterade investeringar.

Med dessa välkomna och värdefulla besked från Pensionsgruppen och regeringen kring förändringar i regelverket för AP-fonderna har vi på AP4 redan satt högsta fart i förberedelserna för att vara fullt redo att ta tillvara på de möjligheter som de nya investerings-direktiven kommer att medföra.

Dock ska man inte förvänta sig en omedelbar omläggning av portföljen. Snarare kommer det att bli en successiv process över flera år. I detta sammanhang ska man också ha stor respekt för att vi idag har ett marknadsläge med i många fall ansträngda värderingar. Förändringar kommer att ske försiktigt och stegvis. Vi kommer lägga stor vikt på att varje enskild investering ska kunna räknas hem på solida grunder.

Jag välkomnar även att hållbarhet nu införs i lagtexten med klarläggandet att förvaltningen ska ske föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Även i denna del är förändringen en modernisering och anpassning till de krav som idag ställs på en långsiktig institutionell förvaltare med en hög ambition inom hållbarhet. Utöver det så sporrar självklart också den nya lagtexten oss till fortsatt utveckling inom hållbarhetsområdet med en ambition att löpande över tiden ligga i internationell framkant inom detta område.

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till mina medarbetare på AP4 som med affärsmässighet, nytänkande och genomförandekraft tillsammans bidrar till att förvalta buffertmedlen och ständigt utveckla vår verksamhet så att vi på bästa sätt kan utföra vårt uppdrag i det svenska allmänna pensionssystemet.

 

Stockholm 12 juli 2018

Niklas Ekvall

VD