AP4 söker ränte- och valutaförvaltare inom tillväxtmarknader

Ränte- och valutaförvaltning

Fjärde AP-fondens (AP4) uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffertkapital. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Om tjänsten

Enheten Global makro söker en ränte- och valutaförvaltare inom tillväxtmarknader. Global makro ansvarar för AP4:s förvaltning av räntor, valutor och aktieindex samt att ge input till AP4:s strategiska allokering. Global makro består idag av fem seniora portföljförvaltare. Rollen innebär att självständigt, med eget risk- och resultatansvar, förvalta och handla i första hand tillväxtmarknadsvalutor samt även investment grade statsobligationer inom dessa marknader. Tjänsten rapporterar till chefen för enheten Global makro, som i sin tur rapporterar direkt till AP4:s VD.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha mångårig erfarenhet av liknande förvaltning. Förvaltningsuniversum utgörs idag av fondens valutaexponering inom tillväxtmarknader (ca 20 olika valutor) och av investment grade statsobligationer. Informationsspridning, kommunikation, samarbete och risktagande är grundläggande för enhetens arbete, vilket ställer krav på den sökandes personliga egenskaper att leverera i en sådan miljö.

Frågor och ansökan

Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Bengt Lindefeldt, chef för Global makro, bengt.lindefeldt@ap4.se. Ansökan skickas till info@ap4.se. Urvalet av ansökningar kommer att ske löpande.


Om AP4

AP4 är en av buffertfonderna i det svenska pensionssystemet. Verksamheten regleras i lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). AP4:s styrelse och verksamhet får inte styras av regeringsdirektiv eller av näringspolitiska eller ekonomisk-politiska intressen. Hänsyn till miljö och etik ska tas utan att göra avkall på målet om bästa möjliga avkastning. Avsikten med flera AP-fonder är bland annat att skapa riskspridning av buffertkapitalet. De fyra AP-fonderna konkurrerar med varandra, men har ända sedan pensionssystemets ombildning 2001 etablerat samarbeten där så är möjligt för att uppnå transparens och kostnadseffektivitet utan att inskränka möjligheterna till konkurrens mellan AP-fonderna.

Nuvarande regelverk är under översyn vilket förväntas innebära utökade möjligheter att investera i illikvida tillgångar samt ett tydliggörande i lagtexten avseende hållbarhet i förvaltningen. Dessa förändrade regler förväntas implementeras under 2019.

Fondkapitalet uppgick till nära 348 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2017 och består av bland annat aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter.

På AP4 arbetar cirka 55 personer varav 25 inom kapitalförvaltningen och 30 inom affärsstöd, kontroll- och stabsfunktioner.

AP4:s styrelse har delegerat ansvaret för den löpande förvaltningen till VD. Till stöd för sitt beslutsfattande har VD en ledningsgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för fondens strategiska utveckling samt den löpande fondövergripande verksamheten.

AP4:s kapitalförvaltning är organiserad i fyra enheter: Fundamentala aktier, Global makro (räntebärande värdepapper, valuta och aktieindex), Alternativa investeringar samt Strategisk allokering & kvantitativ analys. Verksamhetens affärsstöd, kontroll- och stabsuppgifter utförs av de organisatoriska enheterna: IT & risk, Administration, Juridik, Strategi & hållbarhet samt Regelefterlevnad. Alla dessa enheter rapporterar till VD.