Verksamheten

Med ett resultat på -0,5 miljarder kronor samt nettobetalningar till pensionssystemet om 6,8 miljarder kronor under året minskade det totala fondkapitalet till 349,3 miljarder kronor vid utgången av 2018, att jämföra med 356,6 miljarder kronor vid årets ingång.

Årets avkastning uppgick till -0,1 procent före kostnader och -0,2 procent efter kostnader. Den aktiva förvaltningen bidrog till avkastningen med +2,3 procentenheter, ett betydande och viktigt bidrag under ett år med svag marknadsavkastning.

Med ett resultat på -0,5 miljarder kronor samt nettobetalningar till pensionssystemet om 6,8 miljarder kronor under året minskade det totala fondkapitalet till 349,3 miljarder kronor vid utgången av 2018, att jämföra med 356,6 miljarder kronor vid årets ingång. Valutaexponeringen uppgick till 18,4 procent av tillgångarna.

Totala kostnader uppgick till 0,10 procent. AP4:s kostnadsnivå är 49 procent lägre än för motsvarande pensionsfonder i en internationell jämförelse.

AP4 har sålt bolag med betydande verksamhet inom termiskt kol och oljesand. Det har bidragit till att minska koldioxidavtrycket i aktieportföljen och det är nu cirka 37 procent lägre än för ett brett globalt börsindex. AP4 har även sålt bolag med verksamhet inom kärnvapen. AP4 tar aktivt ägaransvar genom att arbeta i 32 valberedningar med årsstämma under 2019 samt genom att rösta på 90 svenska och 971 utländska bolagsstämmor under 2018.

 

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 31 dec 2018 31 dec 2017
Utgående fondkapital, mdr kr 349,3 356,6
Periodens resultat, mdr kr -0,5 30,1
Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr -6,8 -7,4
Ingående fondkapital, mdr kr 356,6 333,9
     
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, % 0,06 0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, % 0,04 0,04
Total förvaltningskostnadsandel, % 0,10 0,10
     
Avkastning efter kostnader, % -0,2 9,1
Real avkastning efter kostnader, % ¹ -2,2 7,4
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 8,1 11,5
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 9,9 7,3
Annualiserad real avkastning efter kostnader, 10 år, % ¹ 8,7 6,9