Verksamheten

Under 2016 har AP4 bidragit positivt till pensionssystemet.

Med ett positivt resultat på 31 miljarder kronor ökade fondkapitalet till 334 miljarder kronor efter nettoutflöden till pensionssystemet på drygt sex miljarder kronor. Totalavkastningen för 2016 uppgick till 10,0 procent efter kostnader.

För de senaste tio åren uppgår AP4:s genomsnittliga årliga totalavkastning till 6,7 procent efter kostnader, vilket överträffar inkomstindex med god marginal och innebär att AP4 bidragit positivt till pensionssystemet.

Överträffar med god marginal inkomstindex

De senaste tio åren har AP4 avkastat 91 procent efter kostnader. Det innebär en genomsnittlig avkastning efter kostnader på 6,7 procent per år, vilket efter avdrag för inflation motsvarar en real avkastning på 5,5 procent.

Sedan starten, 2001-01-01, uppgår totalavkastningen efter kostnader till 5,9 procent årligen i genomsnitt. Det överträffar inkomstindex som ökat med motsvarande 3,0 procent årligen. AP4 har därmed bidragit positivt till pensionssystemets stabilitet. AP4:s reala avkastning (inflationsjusterad) uppgår till 4,6 procent, vilket är strax under det långsiktiga målet på 4,5 procent real totalavkastning.

Noterade aktier mer än hälften av tillgångarna

Styrelsen har bedömt att AP4 har bäst möjlighet att uppnå det långsiktiga målet genom att ha en stor andel noterade aktier.

Regeringens utvärdering positiv

- Det är glädjande att AP-fonderna har fortsatt att bidra positivt till inkomstpensionssystemet samtidigt som de påskyndat utvecklingen mot en hållbar finansmarknad, säger finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande rörande regeringens årliga utvärdering  av AP-fondernas verksamhet.

Den årliga utvärderingen visar att AP-fonderna har bidragit positivt till pensionssystemets långsiktiga finansiering både under 2015 och sedan starten 2001.  Läs mer.