Verksamheten

Under första halvåret 2017 har AP4s fondkapital ökat till 348 miljarder kronor.

Med ett positivt resultat på drygt 17 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 348 miljarder kronor - en ny rekordnivå. Avkastningen för första halvåret uppgick till 5,2 procent efter kostnader. För de senaste tio åren uppgår AP4s genomsnittliga årliga avkastning till 6,5 procent efter kostnader, vilket med god marginal överträffar både lönetillväxt (inkomstindex) och AP4s långsiktiga avkastningsmål.

Överträffar både mål och inkomstindex

De senaste tio åren har AP4 avkastat 88 procent efter kostnader. Det innebär en genomsnittlig årlig avkastning på 6,5 procent. I reala termer efter inflationsjustering motsvarar det en årlig avkastning på 5,4 procent, vilket överträffar AP4s långsiktiga mål om 4,5 procent realt.

Sedan starten, 2001-01-01, uppgår avkastningen efter kostnader till 6,0 procent årligen i genomsnitt. Det överträffar inkomstindex, som under motsvarande period ökat med motsvarande 3,0 procent årligen. Inkomstindex ligger till grund för uppräkningen av skulden i inkomstpensionssystemet. AP4 har därmed bidragit positivt till pensionssystemets tillgångssida och till systemets stabilitet.

AP4s reala avkastning sedan start, det vill säga utöver inflationen, uppgår till 4,7 procent och överträffar det långsiktiga målet om 4,5 procent real avkastning. Se grafen på sidan ett.

Noterade aktier mer än hälften av tillgångarna

Styrelsen har bedömt att AP4 har bäst möjlighet att uppnå det långsiktiga målet om hög avkastning genom att ha en stor andel noterade aktier.

Regeringens utvärdering positiv

– AP-fonderna har fortsatt att bidra positivt till inkomstpensionssystemet och samtidigt minskat sina kostnader jämfört med föregående år. Det tryggar våra framtida pensioner, säger finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande rörande regeringens årliga
utvärdering av AP-fondernas verksamhet.

Den årliga utvärderingen visar att AP-fonderna har bidragit positivt till pensionssystemets långsiktiga finansiering både under 2016 och sedan starten 2001.  Läs mer.