Verksamheten

Med ett positivt resultat på 13,7 miljarder kronor ökade det totala fondkapitalet till 366,9 miljarder kronor under första halvåret 2018. Avkastningen uppgick till 3,8 procent efter kostnader (3,9 procent före kostnader). Det överträffar både fondens medelfristiga och långsiktiga avkastningsmål. Under första halvåret 2018 har netto 3,3 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet.

Medarbetare på AP4

Med ett resultat på 13,7 miljarder kronor ökade det totala fondkapitalet till 366,9 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2018. Avkastningen uppgick till 3,9 procent före kostnader och 3,8 procent efter kostnader. Avkastningen överträffade AP4:s referensindex med 1,4 procentenheter. Under första halvåret har netto 3,3 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet. Uppräknat till helårsbasis uppgick de totala kostnaderna till 0,10 procent av det genomsnittliga förvaltade kapitalet. Kostnaderna är mycket låga vid en internationell jämförelse. Valutaexponeringen uppgick till 17,7 procent.

AP4 har tagit ytterligare steg för att minska koldioxidutsläppen i portföljen. Under första halvåret 2018 har bolag där kol utgör mer än 20 procent av omsättningen sålts av ur den globala aktieportföljen. Det reducerar AP4:s koldioxidavtryck ytterligare och minskar klimatrisken i portföljen.

AP4 har tagit ett aktivt ägaransvar genom att under halvåret rösta på 81 svenska och 821 utländska bolagsstämmor. Inför stämmosäsongen 2018 arbetade AP4 i 32 valberedningar.

 

Nyckeltal för AP4:s verksamhet 30 jun 2018 30 jun 2017 31 dec 2017
Utgående fondkapital, mdr kr 366,9 347,6 356,6
Periodens resultat, mdr kr 13,7 17,3 30,1
Flöden netto mot pensionssystemet, mdr kr -3,3 -3,7 -7,4
Ingående fondkapital, mdr kr 356,6 333,9 333,9
       
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, % 0,06 0,06 0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, % 0,04 0,04 0,04
Total förvaltningskostnadsandel, % 0,10 0,10 0,10
       
Avkastning efter kostnader, % 3,8 5,2 9,1
Real avkastning efter kostnader, % ¹ 2,9 4,5 7,4
Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, % 11,0 11,8 11,5
Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, % 8,7 6,5 7,3
Annualiserad real avkastning efter kostnader, 10 år, % ¹ 7,9 5,4 6,9

 
AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.