Mål

Utifrån AP4:s uppdrag har följande övergripande avkastningsmål fastställts för förvaltningen:

Medarbetare på AP4

  • Långsiktigt realt avkastningsmål om 4 procent per år över 40 års tidshorisont. Detta mål anger den avkastning som krävs för att AP4 på 40 års sikt ska uppfylla uppdraget i pensionssystemet med balanserad risk.

  • Medelsiktigt realt avkastningsmål om 3 procent per år över 10 års tidshorisont. Målet bygger på en analys av marknadsförutsättningar i ett medellångt perspektiv för de olika tillgångsslag som ingår i portföljen. Målet kompletteras med en medelsiktig allokeringsportfölj som utgör en referens för AP4:s löpande förvaltning.

  • Aktivt avkastningsmål uppgående till 1 procent per år i genomsnitt mätt över en 5 års rullande tidshorisont utöver avkastningen för den referensportfölj som fastställs i det medelsiktiga perspektivet.


Kombinationen av att inkomstpensionssystemet idag har en mer robust finansiell ställning än vid starten 2001 och en förväntan om lägre avkastning framöver gör att AP4 inför 2018 har reviderat fondens avkastningsmål. Det mycket långsiktiga målet (40 år) har reviderats ned från realt 4,5 procent per år i genomsnitt till 4 procent per år. På grund av den låga förväntade avkastningen under kommande tioårsperiod har AP4 även kompletterat det långsiktiga målet med ett medelsiktigt mål på realt 3 procent per år i genomsnitt för den kommande 10-årsperioden. De nya målen är ambitiösa i nuvarande marknadsläge kommer att kräva en framgångsrik förvaltningsinsats av AP4 för att uppnås.