Förvaltningsstruktur

AP4:s förvaltningsstruktur tar tillvara möjligheten att investera med flera tidshorisonter. Strukturen är uppdelad i tre nivåer.

Förvaltningsstrukturen har tre nivåer 

Nivå 1: Långsiktigt realt avkastningsmål på 4 % över 40 år

På den översta nivån fastställer styrelsen ett långsiktigt avkastningsmål, som visar vilken avkastning som krävs för att AP4 ska uppfylla uppdraget i pensionssystemet över tid med balanserad risk, på cirka 40 års sikt. Analysen bygger på studier av pensionssystemets åtaganden och förväntad framtida avkastning. Slutresultatet av analysen är ett avkastningsmål samt ett riskutrymme i form av intervall för aktieandel, valutaexponering och duration i ränteportföljen. Detta omfattande arbete bedrivs vart tredje år.

Nivå 2: Medelsiktigt realt avkastningsmål på 3 % över 10 år

Nivå 2 utgörs av ett medellångt realt avkastningsmål på tio år, som förvaltningen arbetar för att nå. Det medelsiktiga målet fastställs efter en analys av marknadsförutsättningar i ett medellångt perspektiv för de olika tillgångsslag som ingår i portföljen. På denna nivå fastställs en allokeringsportfölj av marknadsindex anpassad efter bedömda marknadsutsikter på medellång sikt (5 – 15 år). Den medelsiktiga allokeringsportföljen samt en beslutad riskbudget utgör en referens för AP4:s löpande tillgångsförvaltning, vilket möjliggör en systematisk uppföljning och utvärdering av verksamhetens förvaltning av tillgångarna. Besluten på nivå 2 fastställs årligen av styrelsen.

Nivå 3: Den löpande förvaltningen av AP4:s tillgångar

Förvaltningen av AP4:s tillgångar utgör nivå 3. Tillgångsportföljen förvaltas med en helhetssyn där AP4:s samtliga investeringar beaktas sammantaget. Portföljen styrs med hjälp av strukturerad riskbudgetering och förvaltningen arbetar med flera olika investeringshorisonter upp till tio år. Beslutsnivåerna i den nya organisationen är väl definierade, vilket bidrar till hög transparens.

Förvaltningsstrukturens tre nivåer