Portfölj

En diversifierad portfölj


AP4:s fondkapital uppgick per 2018-06-30 till 366,9 miljarder kronor. Av detta var mer än hälften investerat i svenska och globala aktier. Räntebärande investeringar motsvarade en tredjedel av kapitalet och fastigheter samt övriga alternativa investeringar (s.k. reala tillgångar) uppgick till drygt tio procent av portföljen.

Långsiktigt uppdrag motiverar hög aktieandel

Aktier har en hög förväntad långsiktig avkastning jämfört med obligationer och även andra tillgångsslag. Samtidigt har aktier hög förväntad volatilitet och aktieinvesteringars avkastning kan därför förväntas variera relativt kraftigt mellan enskilda år. Aktier är också långsiktigt en real tillgång, vilket är fördelaktigt då även AP4:s åtaganden är reala. Över tid förväntas därför en hög andel aktier bidra positivt till pensionssystemet och dess finansiella styrka. Det innebär också att AP4:s avkastning till betydande grad kommer att bestämmas av utvecklingen på världens aktiemarknader.

Tillgångsslag Marknadsvärde, mdr kr  Exponering1, %
Globala aktier 148,4 40,4
Svenska aktier 58,4 15,9
Globala räntor 78,4 21,4
Svenska räntor 45,2 12,3
Reala tillgångar 37,1 10,1
Övriga tillgångar -0,7 -0,2
S:a placeringstillgångar 366,9 100,0