Regeringens utvärdering

AP-fondernas arbete granskas årligen av regeringen. Regeringens granskning sammanställs i en årlig rapport som tillställs riksdagen senast den 1 juni varje år. I redovisningen ingår bland annat en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar för det aktuella året samt en utvärdering av AP-fondernas verksamhet sedan utvärderingsstarten 2001.

Regeringens utvärdering för 2017 positiv

Den 29 maj 2018 presenterades regeringens årliga utvärdering av AP-fondernas verksamhet. I utvärderingen framgår det att AP-fonderna har både under 2017 och sedan starten 2001 bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet.

Under 2017 har AP1-4 tillsammans med Etikrådet genomfört intressentdialoger som syftat till att identifiera intressenternas förväntningar och prioriterade frågor när det kommer till 
AP-fondernas hållbarhetsarbete. Regeringen ser positivt på genomförandet av en sådan dialog som kan bidra till både förbättrat hållbarhetsarbete hos fonderna men också öka förståelsen och förtroendet hos allmänheten.

Regeringen finner det glädjande att AP-fondernas hållbarhetsarbete i flera fall fått utmärkelser både i Sverige och internationellt. Ett exempel på detta är att AP1-4 tillsammans med några av Europas största pensionsfonder fått en utmärkelse för det gemensamma uttalandet om vikten av att institutionella investerare investerar i lösningar som stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, UN Sustainable Development Goals (SDG).

Regeringens skrivelse till riksdagen
Verksamhetsåret 2017
Verksamhetsåret 2016
Verksamhetsåret 2015
Verksamhetsåret 2014
Verksamhetsåret 2013