Vad kostar förvaltningen

Fokus på kostnader är viktigt för att kunna nå målet om högsta hållbara avkastning över tid. Hög kvalitet till låg kostnad, det vill säga kostnadseffektivitet, är därför en ledstjärna för AP4.

Total förvaltningskostnad 0,10 procent för 2017

AP4:s totala förvaltningskostnad uppgick till 0,10 procent för 2017, mätt i procent av det genomsnittliga fondkapitalet. Förvaltningskostnaden består av rörelsekostnader och provisionskostnader.

Rörelsekostnaderna består främst av personalkostnader, IT-kostnader samt lokalkostnad. AP4:s rörelsekostnadsandel, mätt som rörelsekostnader i procent av det genomsnittliga fondkapitalet, uppgick till 0,06 procent.

Provisionskostnader utgörs huvudsakligen av arvoden till externa förvaltare samt depåbankskostnader. AP4:s provisionskostnadsandel, det vill säga externa förvaltningskostnader i förhållande till förvaltat kapital, var 0,04 procent under 2017.

Förvaltningskostnader över fem år


AP4:s kostnadsnivå var 46 procent lägre jämfört med ett urval av jämförbara internationella pensionsfonder enligt en oberoende undersökning av CEM Benchmarking. I jämförelsen ingick 19 pensionsfonder och AP4 var bland de två fonder som hade lägst kostnader.

AP4s kostnader i internationell jämförelse