Halvårsrapport 2006

Pressmeddelande

Halvårsrapport januari – juni 2006

Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar vid utgången av juni uppgick till 182,3 miljarder kronor, att jämföra med 180,2 miljarder kronor vid årets ingång. Valutaexponeringen vid halvårsskiftet utgjorde 9,2 procent av de totala tillgångarna, jämfört med 10,1 procent vid årsskiftet.

Det marknadsvärderade resultatet för första halvåret uppgick till 1,44 miljarder kronor, att jämföra med 12,50 miljarder kronor för samma period föregående år.

Avkastningen under perioden på fondens totala tillgångar blev 0,8 procent ( 8,3 procent), med det största bidraget från svenska aktier. Utfallet var 0,5 procentenheter sämre än fondens jäm-förelseindex. På rullande femårsbasis uppvisar fonden en absolutavkastning på 24,2 procent. Det motsvarar en genomsnittlig nominell årsavkastning på 4,4 procent och en real – dvs inflationsjusterad – årsavkastning på 3,2 procent.

Tabellen nedan visar placeringstillgångarnas sammansättning och avkastning liksom referens-index samt Fjärde AP-fondens strategiska portfölj.

  Marknadsvärde Strategisk portfölj Avkastning, %
Tillgångsslag 06-06-30 mdkr 06-06-30 % 05-12-31 % 06-06-30 % 06-06-30 fonden 06-06-30 index  
Globala aktieportföljen 74.0 41.4 42.2 41.5 1.2 2.0  
Svenska aktieportföljen 33.5 18.5 20.0 18.8 4.3 5.3  
Räntebärande portföljen 67.2 37.6 36.4 37.8 -1.3 -1.5  
Fastigheter 4.0 1.9 2.1 1.9 19.3 19.3  
Valuta/Takt allokering/Kassa 3.6 0.5 -0.7 - - -  
Summa 182.3 100.0 100.0 100.0 0.8 1.3