Det allmänna pensionssystemet

Det allmänna pensionssystemet består av Inkomstpension och Premiepension. Inkomst- och premiepensionen är helt fristående från statsbudgeten och finansieringen är kopplad till de inbetalningar som arbetsgivaren gör varje månad som en del av den anställdes pensionsinkomst.

Som ett grundskydd för personer som har rätt till pension men som inte har haft en tillräcklig inkomst, finns Garantipension, som finansieras över statsbudgeten och är fristående från inkomst- och premiepensionssystemet.

Härutöver tillkommer Tjänstepension eller Avtalspension, som den anställde har via sin arbetsgivare, ofta enligt kollektivavtal, samt Frivillig pension, privat pensionssparande som tecknas frivilligt.

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem där årets inbetalda pensionsavgifter från de förvärvs-arbetande används för att betala ut pensioner till samma års pensionärer. Premiepensionen är den delen av den allmänna pensionen som man själv kan påverka genom val av placering. Varje månad betalar arbetsgivaren in 18,5 procent av den anställdes pensionsgrundande inkomst till dels inkomst-pensionen (16 procentenheter), dels premiepensionen (2,5 procentenheter). Inkomstpensionens storlek blir beroende av ens inkomst under hela arbetslivet, alltså av hur många pensionsrätter som man har samlat ihop under förvärvslivet. Premiepensionens storlek blir beroende av hur de värdepappersfonder som kapitalet placeras i utvecklas fram till pensionen.

Eftersom inkomstpensionen är uppbyggd som ett fördelningssystem, innebär det att tillgångarna måste vara lika stora som skulderna, alltså att de medel som ska räcka till de pensioner som ska betalas ut, är lika stora som de pensioner som pensionärerna har rätt till. Detta för att inkomstpensionssystemet ska fungera stabilt över flera generationer.