Avslutade upphandlingar

2022

 

AP4 upphandling av Tjänstepensionsrådgivning inklusive administration

Fjärde AP-fonden beslutar att tilldela kontrakt i upphandlingen som omfattar ett helhetsåtagande inom tre områden: rådgivning, försäkring och sparande samt administration till följande anbudsgivare: Söderberg & Partners Insurance Consulting AB. Läs tilldelningsbeslut här.

2021

AP4:s upphandling av konsult för Informationssäkerhet (CISO)

Fjärde AP-fonden beslutar härmed att tilldela kontrakt i upphandlingen AP3 2021/12: Konsult Informationssäkerhet (CISO) till Arkiv IT AB. Läs tilldelningsbeslutet HÄR

AP-fondernas (AP1, AP3, AP4 och AP7) upphandling av rekryteringskonsulttjänster

AP-fonderna har upphandlat rekryteringskonsulttjänst. Läs tilldelningsbeslut här 

AP-fondernas  ( AP1, AP2, AP3 och AP4) upphandling av upphandlingskonsulttjänster

AP-fonderna har upphandlat upphandlingskonsulttjänst. Läs tilldelningsbeslut här 

Upphandling av sjukvårdsförsäkring

AP4 har upphandlat sjukvårdsförsäkring och beslutade teckna avtal med SEB Pension och Försäkring AB.

Tilldelningsbeslut den 1 oktober

Upphandling av kommunikationstjänster

AP4 har upphandlat kommunikationstjänster (Diarienummer 2021/5) och beslutade teckna avtal med Miltton Sweden AB,
Tilldelningsbeslut 16 juni

 

2019

Upphandling av IT och driftstjänster

AP4 har upphandlat IT och Driftstjänster genom förhandlade förfaranden under konkurrens.Tilldelningsbeslut publicerades den 9 december 2019

Tilldelningsbeslut

Upphandling av kvalificerade juridiska tjänster, Dnr AP4 2019/8

Första och Fjärde AP-fonden har genomfört en samordnad upphandling av kvalificerade juridiska tjänster inom områdena:

 • Finansmarknadsrätt 
 • Bolags- och aktiemarknadsrätt 
 • Alternativa investeringar
 • Skatterätt 
 • Offentlig rätt 
 • IT/IP
 • Regelefterlevnad

Tilldelningsbeslut publicerades 24 oktober 2019

Tilldelningsbeslut

Upphandling av telefoni, Dnr AP4 2019/4

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling avseende kommunikationslösningar genom telefoni och beslutade att teckna avtal med Telia Sverige AB. 

Tilldelningsbeslutet publicerades: 2019-06-04

Tilldelningsbeslut

2018

Upphandling av konsulttjänster, investeringsstrategier kopplat till hållbarhetsomställningen, Dnr: AP4 2018/24

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling avseende konsulttjänster, investeringsstrategier kopplat till hållbarhetsomställningen och beslutade teckna avtal med Material Economics Sverige AB.

Tilldelningsbeslut publicerades: 2018-10-10

 Tilledelningsbeslut

Upphandling av förvaltning och support av Performancesystem, Dnr AP4 2018/12

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling avseende förvaltning och support av Performancesystem och beslutade att teckna avtal med Ficope Risk Management AB.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 2018-07-09

Tilldelningsbeslut

Upphandling av System Development and Support avseende SimCorp, Dnr AP4 2018/23

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av en komplett hantering och administration av SimCorp Dimension och Bloomberg AIM och beslutade att teckna avtal med FinEdge Consulting AB.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 2018-07-09

Tilldelningsbeslut

Upphandling av webbaserad tjänst avseende löneadministration, Dnr AP4 2018/57

Första och Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av en webbaserad tjänst avseende löneadministration och beslutade att teckna avtal med Ecit Services AB.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 2018-05-04

Tilldelningsbeslut

2017

Upphandling av global röstningstjänst, Dnr AP4 2017/41

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har genomfört en samordnad upphandling av global röstningstjänst och beslutat att teckna avtal med Institutional Shareholder Services Inc (ISS) och Nordic Investor Services (NIS).

Tilldelningsbeslutet publicerades: 23 november 2017

Tilldelningsbeslut

Upphandling av Kommunikationstjänster, Dnr AP4 2017/48

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av kommunikationstjänster och beslutade att teckna avtal med Diplomat Communications AB.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 27 oktober 2017

Tilldelningsbeslut

Upphandling av Upphandlingskonsulter, Dnr AP4 2017/43

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av ett ramavtal avseende upphandlingskonsulter och beslutat att i följande ordning teckna avtal med:

1. Sentensia AB
2. Ecenea Väst AB
3. Affärskoncept i Stockholm AB

Tilldelningsbeslutet publicerades: 15 september, 2017

Tilldelningsbeslut

Upphandling av Rekryteringstjänster, Dnr AP4 2017/109

Första, Tredje och Fjärde AP-fonden har genomfört en samordnad upphandling av rekryteringstjänster.

Fjärde AP-fonden har beslutat att teckna avtal inom respektive område enligt följande:

Område A: Search
Gazella AB
Lager & Partners AB
SJR in Scandinavia AB

Område B: Annonserad rekrytering 
Gazella AB
SJR in Scandinavia AB

Tilldelningsbeslutet publicerades: 13 september, 2017

Tilldelningsbeslut

Upphandling av Performancesystem, Dnr AP4 2016/59

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av ett Performance Measurement and Performance Attribution system och beslutade att teckna avtal med ORTEC Finance B.V.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 13 juli, 2017

Tilldelningsbeslut

2016

Procurement of Platform for portfolio manager analysis, Dnr AP4 2016/21

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av ett system för portföljanalys och beslutade att teckna avtal med Novus Partners, Inc.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 30 september, 2016

Tilldelningsbeslut

Upphandling av passivt globalt aktiemandat, Dnr AP4 2015/57

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av ett passivt globalt aktiemandat och beslutade att teckna avtal med BlackRock Investment Management (UK) Limited, Legal & General Investment Management Limited and State Street Global Advisor Limited.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 24 augusti, 2016

Tilldelningsbeslut

2015

Upphandling av kvalificerade juristtjänster, Dnr AP4 2015/22

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av kvalificerade juristtjänster. Upphandlingen omfattade svensk affärsjuridik och offentlig rätt och syftade till att täcka Fjärde AP-fondens behov av dels generell bred juristkompetens inom nämnda områden, dels specialistkompetens inom

 • Finansrätt
 • Bolags- och aktiemarknadsrätt
 • Granskning och förhandling av bl.a. strukturer för alternativa investeringar
 • Skatterätt
 • Offentlig rätt

Tilldelningsbeslutet publicerades: 25 september, 2015

Tilldelningsbeslut.

 

Upphandling av systemstöd för alternativa investeringar, Dnr AP4 2015/6

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling avseende systemsstöd för alternativa investeringar och beslutade att teckna avtal med Burgiss Group.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 22 april 2015.

Tilldelningsbeslut

2014

Upphandling av analys av miljömässiga, sociala- bolagsstyrningsmässiga- och etiska aspekter samt rådgivning, Dnr AP4 2014/99

Fjärde AP-fonden har, för arbetet i det gemensamma Etikrådet, beslutat att teckna ramavtal med firmorna Eiris, Ethix SRI Advisors, GES Investment Services, Hermes Equity Ownership Services, Solaron Sustainability Services, Sustainalytics och Vigeo för möjlighet till leverans av analys kring miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning vid val av engagemang.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 6 november, 2014

Tilldelningsbeslut

Upphandling avseende systemförvaltning – System Development and Support, Dnr AP4 2014/66

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling avseende systemförvaltning inom kompetensområdet System Development Support (SDS). Avsikten var att teckna ramavtal med 3 leverantörer under förutsättning att 3 anbudsgivare kvalificerat sig. Fjärde AP-fonden fattade beslut om att tilldela ramavtal till VPD Financial Software Consulting AB samt TradeTech Consulting kontrakt för kompetensområdet SDS.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 5 juni, 2014

Tilldelningsbeslut 

Upphandling avseende systemförvaltning – System Development and Support samt Affärs och riskkontroll, Dnr AP4 2013/125

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling avseende systemförvaltning inom kompetensområdena System Development Support (SDS) samt Affärs och Riskkontroll (ARK).

Avsikten var att teckna ramavtal med 3 leverantörer inom respektive kompetensområde, under förutsättning att 3 anbudsgivare kvalificerat sig. Fjärde AP-fonden fattade den 1 April beslut om att tilldela VPD Financial Software Consulting AB, kontrakt för kompetensområdet ARK. För kompetensområdet SDS saknades giltiga eller lämpliga anbud varför Fjärde AP-fonden tog beslut om att avbryta upphandlingen avseende SDS och annonsera en ny upphandling inom området för SDS. 

Tilldelningsbeslutet publicerades: 31 januari, 2014
 
Tilldelningsbeslut 

Upphandling av IT drift och support, Dnr AP4 2013/06

Fjärde AP-fonden har genom ett öppet förfarande upphandlat IT-drift, övervakning och support av verksamhetssystem. Målet med IT-upphandlingen var att teckna avtal avseende outsourcing och helhetsåtagande för IT-tjänster med applikatorisk och teknisk drift av fondens portföljsystem och därtill kringliggande system samt infrastruktur.

I upphandlingen har Fjärde AP-fonden beslutat att teckna avtal med CAG Arete Datastöd AB.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 31 januari, 2014

Tilldelningsbeslut

2013

Tjänster för global röstning, Dnr AP2 2013/38

Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden (fonderna) upphandlar genom ett delvis samordnat förfarande en röstningsplattform och en service för globala aktier (tjänsterna) för röstning på bolagsstämmor utanför Sverige. Sedan 2009 har fonderna röstat på stämmor i cirka 500 utländska bolag. Varje fond beslutar själv hur röstningen ska göras i varje enskilt bolag. En svensk konsultfirma inom bolagsstyrning administrerar röstningen och en konsultfirma i Storbritannien tillhandahåller en röstningsplattform.

Andra AP-fonden har fått i uppdrag att annonsera upphandlingen av fonderna.

After extensive evaluation of different suppliers and their systems, we have decided to award Institutional Shareholders Services Inc (ISS) and Nordic Investment Services (NIS) the contract. The tender is now closed. 

Tilldelningsbeslutet publicerades: 28 november, 2013

Tilldelningsbeslut

Upphandling av layouttjänster för tryck och webbplats samt teknisk utveckling av webbplats, Dnr AP4 2012/20

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden samarbetar beträffande miljö- och etikfrågor genom det gemensamma Etikrådet. Etikrådet informerar om sitt arbete dels genom sin hemsida Etikrådet och genom en hållbarhetsrapport som publiceras årligen.

Första AP-fonden har, för Etikrådets räkning, beslutat att teckna ramavtal med Oxenstierna & Partners AB samt Sogeti Sverige AB för produktion av Etikrådets årsrapport och utveckling av webbplats.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 1 oktober, 2013

Tilldelningsbeslut 

2012

Upphandling av kommunikationsrådgivning samt konsultstöd för produktion av e-årsredovisning m m, Dnr AP4 2012/20

Fjärde AP-fonden (AP4) har genomfört en upphandling av kommunikationsrådgivning samt konsultstöd för produktion av e-årsredovisning m m. Upphandlingen syftade till att täcka Fjärde AP-fondens behov av kommunikationsrådgivning, konsultstöd för produktion av e-årsredovisningar, e-halvårs-rapporter med mera inklusive tillhandahållande av elektroniskt verktyg för produktionen. 

Fjärde AP-fonden har beslutat att teckna avtal inom respektive del enligt följande:

Del A

 1. Oxenstierna & Partners AB
 2. Grayling & Citigate Norden AB

Del B

 1. Oxenstierna & Partners AB


Tilldelningsbeslutet publicerades:
 6 december, 2012

Tilldelningsbeslut   

Upphandling av Depåbankstjänster, Dnr AP4 2010/37

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av globala depåbankstjänster och relaterade tjänster. Upphandlingen omfattade såväl svenska som utländska värdepapper. Målet med depåbanksupphandlingen var att finna en depåbank som kan erbjuda globala tjänster som tillgodoser fondens höga krav på service och tjänster.

I upphandlingen av depåbank har Fjärde AP-fonden beslutat att teckna avtal med Northern Trust för depåbankstjänster. Fjärde AP-fonden har i upphandlingsarbetet anlitat Thomas Murray Ltd, London.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 25 juni 2012

Tilldelningsbeslut   

Upphandling av extern förvaltning av passiva globala aktier, Dnr AP4 2011/33

I upphandlingen av globala passiva aktier som annonserades 2011-07-01 har Fjärde AP-fonden valt ut tre förvaltare:

 • Blackrock Investment Management (UK) Limited 
 • Northern Trust Global Investment Limited 
 • State Street Global Advisor Limited 

Tilldelningsbeslutet publicerades: 5 oktober, 2015 

2010

Upphandling av kvalificerade juristtjänster, Dnr AP4 2010/38

Fjärde AP-fonden har genomfört en upphandling av kvalificerade juristtjänster. Upphandlingen omfattade svensk och utländsk affärsjuridik och offentlig rätt och syftade till att täcka Fjärde AP-fondens behov av dels generell bred juristkompetens inom nämnda områden, dels specialistkompetens inom:

 • Finansrätt 
 • Bolags- och Aktiemarknadsrätt
 • Granskning och förhandling av strukturer för alternativa investeringar
 • Skatterätt  

Tilldelningsbeslutet publicerades: 22 december 2010.

Tilldelningsbeslut

Analys av miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning, Dnr AP4 2018/59

Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden har genom delvis samordnat förfarande upphandlat ramavtal för analys av miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning omfattande bland annat:

 • Screening avseende efterlevnad av konventioner och Global Compact
 • Bolagsanalys med avseende på miljömässiga, sociala och etiska aspekter
 • Sektor- och temabaserad analys med avseende på miljömässiga, sociala och etiska aspekter
 • Rådgivning och stöd i dialog med bolag i frågor kopplade till miljömässiga, sociala och etiska aspekter

Upphandlingen har skett genom förhandlat förfarande.

Fjärde AP-fonden har den 18 november 2010 beslutat att teckna ramavtal med firmorna Ethix SRI Advisors, GES Investment Services, Northwest & Ethical Investments och Sustainalytics för möjlighet till leverans av analys kring miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 18 november, 2010

Tilldelningsbeslut

2009

Upphandling global röstningsplattform, Dnr AP4 2009/87

Första-, Andra-, Tredje- och Fjärde AP-fonden har gemensamt upphandlat en global röstningsplattform.

Beslut har fattats om att teckna avtal med Manifest Information Services Limited. Till grund för beslutet ligger omfattande utvärdering av leveratörer och system vad gäller följande:

 • hög analyskvalitet
 • möjlighet till röstningsrekommendationer enligt specificerad röstningspolicy
 • ett system som möjliggör hantering av hela röstningsprocessen på en och samma plattform
 • det mest ekonomiskt gynnsamma systemet med hänsyn till totalkostnad  

Städupphandling, Dnr AP4 2009/82

Anbudsutvärdering lokalvård 2009-11-06.
Beslut har fattats om att teckna avtal med Amadeus Service AB.
Ytterligare information om anbudsutvärdering och tilldelningsbeslut går att läsa i bifogat dokument

Tilldelningsbeslutet publicerades: 6 november, 2009

Tilldelningsbeslut

2008

Upphandling extern förvaltning av asiatiska aktier, Dnr AP4 2007/98

Upphandlingen av extern förvaltning – japanska aktier och asiatiska aktier (exkl japanska aktier) annonserades, den 25 juni 2007 i Europeiska Unionens centrala databas för offentliga upphandlingar, Tender Electronic Daily. Sista inlämningsdag för anbud var den 9 augusti 2007. Det totala värdet av tillgångar som omfattas av upphandlingen är 1,5 miljarder EUR.

I upphandlingen av förvaltning av aktier i Pacific som annonserades 25 juni 2007, har Fjärde AP-fonden valt ut följande förvaltare.

Utvalda förvaltare:

• Absolute Asia Asset Management Ltd (Natixis) • AllianceBernstein Ltd • APS Asset Management Pte Ltd • Capital International Ltd • DIAM International Ltd • Fidelity International Ltd • JPMorgan Asset Management • Schroders Plc

Beslutet innebär att dessa förvaltare är godkända av Fjärde AP-fonden. Beslut om fondering av mandat sker separat.

Till grund för beslutet ligger en utvärdering av avgifter, process, investeringsteam, avkastning och risk. Hänsyn har även tagits till Fjärde AP-fondens behov av diversifiering mellan olika investmentstilar, fokus och risk.

Tilldelningsbeslutet publicerades: 15 oktober, 2008

Upphandling extern förvaltning av passiva globala aktier, Dnr AP4 2008/07

I upphandlingen av globala passiva aktier som annonserades 2008-01-31 har Fjärde AP-fonden valt ut tre förvaltare.

* Barclays Global Investors

* BlackRock Asset Management

* State Street Global Advisors

Beslutet innebär att dessa förvaltare är godkända av Fjärde AP-fonden. Beslut om fondering av uppdrag sker separat. 

Tilldelningsbeslutet publicerades: 1 september, 2008

2007

Upphandling resebyråtjänster, Dnr AP4 2007/67

Beslut har fattats om att teckna avtal med Resevaruhuset AB.

Motivering: Beslut har fattats utifrån att deras anbud har det lägsta utvärderingspriset av de inkomna enligt den utvärderingsmodell som redovisades i förfrågningsunderlaget. Utvärderingspriserna för de inkomna anbuden redovisas nedan:

Sammanställning Utvärderingspris Placering 
Resevaruhuset  757,50 kr 1
Big Travel  1 075,50   kr 2
Via 1 186,00   kr 3
Lingmerths 1 208,50   kr 4
Linders  1 689,50   kr 5


Tilldelningsbeslutet publicerades: 7 juni, 2007

2006

Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning, Dnr AP4 2006/74

I upphandlingen avseende etik- och miljöanalys samt rådgivning har 4:e AP-fonden beslutat att teckna avtal med GES Investment Services. Beslutet motiveras enligt följande: GES Investment Services har bedömts vara det ekonomiskt mest fördelaktiga. Företaget tillhandahåller en helhetslösning som omfattar alla delar i upphandlingen:

 • Analys av hög kvalitet avseende efterlevnad av konventioner som täcker de företag som fonderna har möjlighet att investera i
 • Bolagsanalys av hög kvalitet med avseende på etiska och miljömässiga aspekter
 • Rådgivning och omfattande stöd i dialog med bolag i frågor kopplade till etiska och miljömässiga aspekter

GES Investment Services uppfyller också kraven på geografisk närhet och förmåga att kommunicera på svenska. Den helhetslösning som företaget tillhandahåller innebär att fonden kan arbeta med etik- och miljöanalys samt dialog med företag på ett enkelt och flexibelt sätt. Anbudet är också ekonomiskt fördelaktigt.

Upphandling av Ramavtal juristtjänster, Dnr AP4 2006/07

Beslut har fattats om att teckna ramavtal med följande anbudsgivare:

Fullservice byråer: Mannheimer Swartling Advokatbyrå Setterwalls Advokatbyrå AB

Specialistbyråer: Advokatfirman Cederquist KB Andulf Advokat AB, FöretagsJuridik Nord & CO AB Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB White & Case Advokat AB

Beslut har fattats utifrån att dessa anbud är de ekonomiskt mest fördelaktiga, med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingsprinciperna. Närmare information om den utvärdering som gjorts vid tilldelningsbeslutet framgår av bifogad tabell. Vänligen notera följande avseende utvärderingen:

 • Kompetens har bedömts med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna områdena där specialistkompetens efterfrågats. Här har en totalbedömning gjorts med bakgrund av vad som angetts i respektive anbud
 • Resurser samt erfarenhet från att arbeta med offentliga organisationer har bedömts utifrån vad som angivits i respektive anbud
 • Referenser har främst bedömts utifrån vad som framgått i respektive anbud.
 • Pris har bedömts utifrån följande: - ett genomsnitt av de priser som anbudsgivaren erbjudit för olika kategorier av jurister - i förekommande fall, de fasta priser som erbjudits för granskning av riskkapitalfond - erbjudna rabatter

Tilldelningsbeslutet publicerades: 19 juni, 2006

Tilldelningsbeslut 

2005

Procurement of Performance, Performance Attribution and Risk Solutions, Dnr AP4 2005/110

The Fourth Swedish National Pension Fund wishes to inform that the procurement project as above has been finalized (Notice 2005/S 162-162004 in OJ/S and TED.

The following two suppliers have been selected and awarded with Contracts:

Ortec BV, Postbus 490, 2800 AL Gouda, The Netherlands for Performance and Performance Attribution solution (Option B).

Barra International Ltd, 75 King William Street, London, EC4N 7BE, UK for Risk Solution (Option C).

The procurement process has followed the Swedish Government Procurement regulations (LOU, SFS 1992:1528). The selection process has followed the predefined evaluation models and the scoring, with subsequent ranking of the RFP offers, has been made by the experts in the evaluation team. The Procurement Project’s Steering Committee has formally resolved the results.

2004

Upphandling av Depåbankstjänster, Dnr AP4 2004/141

I upphandlingen av depåbank (TED 2004/S 248-214054) har Fjärde AP-fonden beslutat att teckna avtal med Northern Trust för depåbankstjänster. Depåbankstjänsten omfattar Fjärde AP-fondens samtliga värdepapper, såväl svenska som utländska. Fjärde AP-fonden har i upphandlingsarbetet anlitat Thomas Murray Ltd, London.

Upphandling av Årsredovisning, Dnr AP4 2005/91

Fjärde AP-fonden har beslutat att teckna avtal med Edita Communication avseende produktion av årsredovisning och halvårsrapport.

Motivering: Efter en sammantagen utvärdering av inkomna anbud, är fondens bedömning att det valda anbudet är det som bäst uppfyller alla krav i anbudsförfrågan. Edita Communication har en dokumenterad erfarenhet från uppdrag av liknande karaktär, ett strukturerat arbetssätt med en beprövad webblösning som passar fonden och ett mycket konkurrenskraftigt pris.