Investerarinitiativ

För att få ökat genomslag i arbetet inom hållbarhet samarbetar AP4 tillsammans med andra internationella investerare. Nedan finns ett antal av de samarbeten och investerarinitiativ som AP4 deltar i.

Samarbeten

PRI (Principles for Responsible Investment)
Fjärde AP-fonden har undertecknat ett FN-initiativ för ansvarsfulla investeringar. PRI:s syfte är att öka bolags och aktörers ansvarsfulla agerande inom etik- och miljö och är ett ramverk för investerare i det dagliga arbetet att integrera ESG-frågor i förvaltningen och den egna organisationen.

PDC (Portfolio Decarbonization Coalition)
Mobilizing financial markets to catalyze economic decarbonization. AP4 driver tillsammans med FN UNEP, Amundi och CDP ett projekt, PDC, för att investerare ska mäta och offentliggöra sitt CO2-avtryck samt genom olika strategier minska sitt CO2-utsläpp.

EITI (Extractive Industries Transparency)
EITI är ett initiativ för öppen rapportering inom utvinningsindustrierna, framförallt oljebolag. Tillsammans med andra internationella investerare ger fonden sitt stöd till EITI, vilket signalerar till länder och bolag med utvinningsverksamhet att aktieägare sätter värde på tydlig och öppen redovisning av intäkterna.

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change
AP4 är medlem i investerargruppen IIGCC, som samarbetar kring klimatfrågor för europeiska investerare. Verksamhetens mål är att föra fram investerares röst kring klimatfrågan och engagera bolag, myndigheter och andra investerare i frågan. 

ICGN är ett globalt samarbete för att höja standarden inom ägarstyrning globalt. ICGN arbetar bland annat för att aktieägare ska få ökade rättigheter att rösta på bolagsstämmor och en starkare ställning gentemot bolagsledningarna. ICGN har också ett uppdrag att inspirera till effektiva standarder för bolagsstyrning, för att främja effektiva marknader över hela världen.

Hållbart Värdeskapande är ett samarbetsprojekt mellan 17 av Sveriges största institutionella investerare och Nasdaq OMX Stockholm som driver Stockholmsbörsen. 

Investor Platform for Climate Actions består av flera av de grupper som AP4 är medlem i, däribland PDC, IIGCC, PRI och CDP, har gemensamt lanserat en plattform för att uppmärksamma de aktiviteter de gör för att hindra klimatförändringarna. Plattformen har som mål att informationa investerare och beslutsfattare om redan etablerade initiativ samt att generera nya initiativ.

Investerarinitiativ

AP4 skriver på upprop för ökad jämställdhet
I arbetet för ökad jämställdhet har AP4, som en av 65 internationella investerare, skrivit under ett upprop riktat till cirka 1200 globala bolag. Uppropet, som går ut i form av brev till bolagen, uppmanar bolagen att stärka sitt jämställdhetsarbete och öka transparensen om detta. Jämställdhet är en identifierad förutsättning för ökad hållbar global utveckling och är ett av FN:s globala hållbarhetsmål (nr 5). Investerarna ger i uppropet sitt stöd till UN Women Empowerment Principles (WEP). WEP består av sju principer för ökad jämställdhet och stöds av FN Global Compact.

Investor statement to support Gender Equality

AP4 skriver på upprop som stödjer Parisöverenskommelsen
AP4 är en av 415 investerare som har skrivit på uppropet Global Investor Statement som uttrycker sitt stöd för Parisöverenskommelsen och kraftfullt uppmanar världens regeringar att snabbt genomföra de åtgärder som krävs. Förutom att måste nå målen i Parisöverenskommelsen är det också av vikt att snabba på den privata sektorns investeringar i övergången till att använda mindre kol. Dessutom bör man ställa hårdare krav på företagens klimatrelaterade finansiella rapportering.

Global Investor Statement

Globala investerare uppmanar regeringar i G7 och G20 att leva upp till Parisavtalet
AP4 uppmanar, tillsammans med över 380 andra globala investerare (som förvaltar mer än 22 biljoner USD i tillgångar), regeringar i G7 och G20 att leva upp till Parisavtalet, driva på ett snabbt genomförande och uttrycka sitt fortsatta stöd för detta arbete. De långsiktiga investerarna framhåller nödvändigheten i att arbeta för att den globala uppvärmningen hejdas.

Nearly 400 global investors (managing more than $22 trillion in assets) urge G20 to stand by Paris Agreement and drive its swift implementation.

Initiativ för förbättrad hållbarhet i köttleverantörskedjan
AP4 deltar i ett initiativ som vänder sig till 16 multinationella företag och belyser de materiella risker vad gäller klimat, sociala- och hälsoaspekter samt finansiella risker som dagens stordrift av industriell djurproduktion är förenat med. De 40 institutionella investerarna representerar ett kapital om $2,4 trillioner.

Seafood Initiative
Seafood Initiative stöds av AP4 tillsammans med AP1-3. Med den ökande efterfrågan på fiskprodukter har det uppmärksammats problem inom branschens leverantörsled, såsom dåliga arbetsvillkor, slavarbete och överutnyttjande av fiskeområden i framförallt Asien. Ägarinitiativet leds av det engelska försäkringsbolaget Aviva. Brev skickades till tio bolag med anknytning till fiskeverksamhet i dessa områden med ett antal frågor. Syftet är dels att identifiera ledare respektive eftersläpare, dels att påverka de bolag som är eftersläpare att vidta åtgärder för att förbättra sin verksamhet.   

Investors urge global food companies to cut reliance on animal proteins