Fokusområde: Ägarstyrning

Att vara en aktiv ansvarstagande ägare i förvaltningen av tillgångarna är ett av AP4:s fokusområden inom hållbarhet. Målet är att bolag ska skötas hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Det skapar förutsättningar för att de blir framgångsrika och levererar långsiktigt hållbar avkastning. Det bidrar till trygga pensioner.

AP4:s styrelse fastställer årligen en ägarpolicy som sammanfattar riktlinjerna för ägarstyrning i svenska och utländska bolag. Ägarstyrningsarbetet ska värna om både aktieägares och det enskilda bolagets bästa. Det ska ta hänsyn till det enskilda bolagets unika förutsättningar och behov, samt syfta till att på sikt bidra till att skapa högsta möjliga långsiktiga avkastning.

Ägarstyrning är en uttalad del av AP4:s strategi för att öka avkastningen. Områden som ofta berörs är ett bolags strategi, hållbarhetsarbete, styrelsesammansättning, kapitalstruktur, ersättningar och transparens. Generellt anser AP4 att direkt dialog, gärna öga mot öga, med berörda bolags styrelser, bolagsledningar och övriga ägare ofta fungerar bäst. För att dialoger ska fungera och bli framgångsrika förs dessa i förtroende mellan parterna och inte genom till exempel media.

AP4:s arbete med ägarstyrning syftar till att: bidra till god långsiktigt hållbar avkastning, värna om både aktieägares och det enskilda bolagets bästa, ta hänsyn till det enskilda bolagets unika förutsättningar och behov, utöva ägarrollens rättigheter och skyldigheter med ansvarsfullhet och långsiktighet, samt främja att god sed utvecklas på värdepappersmarknaden. Väl fungerande aktiemarknader är nödvändigt för att långsiktiga investerare ska kunna skapa hög och långsiktigt hållbar avkastning.