Fokusområde: Ägarstyrning

Som långsiktig och engagerad ägare verkar AP4 för att bolagens verksamhet ska utvecklas, förbättras och bedrivas ansvarsfullt och transparent. Ägarstyrning är ett fokusområde inom hållbarhet och är en uttalad del av strategin som bidrar till god, långsiktigt hållbar avkastning.

Inom ramen för ägarstyrning arbetar AP4 med frågor som styrelsesammansättning, kapitalstruktur, utformning av långsiktiga ersättningsprogram, mångfald i humankapital, bolagens arbete med hållbarhetsfrågor samt transparens i rapportering. Arbetet beaktar bolagets olika intressenters synpunkter för att på bästa sätt främja bolagets långsiktiga utveckling och AP4 tar hänsyn tillsåväl övriga ägares intressen som det bästa för bolaget i fråga.

Det är viktigt att främja att god sed utvecklas på värdepappersmarknaderna. Väl fungerande aktiemarknader är nödvändigt för att långsiktiga investerare ska kunna skapa hög och långsiktigt hållbar avkastning. I det arbetet verkar AP4 ofta tillsammans med andra ägare och marknadsaktörer genom olika samarbeten och branschorganisationer, till exempel Institutionella Ägares Förening (IÄF), en förening där medlemmarna består av de 16 större institutionella aktörerna på den svenska aktiemarknaden och som arbetar för en god utveckling av självregleringen på den svenska aktiemarknaden. Exempel på en internationell organisation inom ägarstyrning där AP4 ingår är den aktieägarbaserade organisationen International Corporate Governance Network (ICGN). ICGN är ledande aktör när det gäller globala standarder för ägarstyrning och hur ägare bör agera.

AP4:s ägarstyrningsarbete utgår från ägarpolicyn, vilken finns att ta del av på AP4:s hemsida. AP4 redogör i större detalj för årets ägarfrågor i en årlig stämmosäsongsrapport. AP4 anser att direkt dialog med berörda bolagsstyrelser, bolagsledningar och övriga ägare ofta fungerar bäst. För att dialoger ska fungera och bli framgångsrika förs dessa i förtroende mellan parterna.