Utländska bolag

En aktieägares rättigheter skiljer sig mycket åt mellan olika länder. Rösträtten i utlandet är ofta mer begränsad än i Sverige. AP4 driver i utlandet många frågor om aktieägarens rättigheter, som i Sverige, uppfattas som självklara.

Bolag som prioriteras

AP4 prioriterar ägarstyrningsarbete i de bolag där Etikrådet för någon form av dialog, vilket rör cirka 500 utländska bolag. Prioriterade är även de cirka 450 större utländska bolagen i aktieportföljen och marknader och bolag där AP4:s externa förvaltare med fokus på ägarstyrning är engagerade.

En relativt liten aktieägare i utlandet

AP4 är en relativt liten aktieägare i utländska bolag. Vanligtvis är AP4:s ägarandel mindre än 0,05 procent av bolaget. Det påverkar möjligheterna till ägarstyrning liksom accessen till bolags styrelser och ledningar.

Att samarbeta med andra institutionella investerare, både svenska och utländska, är därför en väg AP4 har valt för att kunna driva frågor med större tyngd.

Styrmedel beror på bolag och land

Olika länder har olika lagar, regler, praxis och traditioner, vilket påverkar möjligheterna till hur en investerare kan utöva ägarstyrning. Medlen att utöva ägarstyrning är flera och kan skifta beroende på vad ägaren vill uppnå och vad som bedöms vara mest effektivt. Att rösta vid bolagens årsstämmor är ett grundläggande verktyg vid ägarstyrning och AP4 röstade under 2020 på 1 043 utländska stämmor.  

AP4 försöker i sin ägarstyrning vara pragmatisk och anpassa styrmedlen till respektive marknad. Förtroende och respekt mellan parterna är dock alltid en förutsättning för att dialoger ska lyckas.

Samarbete med andra institutionella ägare och intresseorganisationer, för att med större tyngd kunna driva viktiga principiella frågor, är prioriterat liksom att rösta vid bolagsstämmor.

AP4 arbetar med ägarstyrning i utlandet genom att: 

 • rösta på bolagsstämmor
 • lägga eller stödja aktieägarförslag till bolagsstämmor
 • föra dialoger med bolagsstyrelser, bolagsledningar och andra ägare
 • samarbeta med andra ägare och organisationer för att kunna driva frågor med ökad tyngd
 • främja hållbarhet genom att ge stöd till projekt, initiativ och organisationer som driver frågan

Frågor i fokus när AP4 röstar:

 • aktieägares rätt att rösta för hela sitt innehav, att få lägga egna förslag till stämman och föreslå egna stämmopunkter
 • styrelseledamöters oberoende
 • VD och ordförande ska vara olika personer
 • styrelsen ska väljas för en period av ett år i taget
 • ersättning till ledande befattningshavare
 • transparens det vill säga främja öppen informationsgivning och rapportering från bolaget
 • hållbarhet - miljö- och etikhänsyn
 • hinder mot uppköp
 • kapitalstruktur till exempel att aktieägare ska ha rätt att besluta om emissioner