Våra ägarstyrningsstrategier

AP4 investerar hos externa förvaltare med fokus på bolagsstyrning. Det är ett sätt att utveckla bättre bolagsstyrning samt ökat ägarinflytande på utländska aktiemarknader och samtidigt skapa förutsättningar för ökad avkastning.

De förvaltare AP4 anlitar investerar i bolag med identifierad förbättringspotential och de driver aktivt ägarstyrningsfrågor i samarbete med bolagen. AP4:s investeringar i mandat med ägarstyrningsstrategier i Japan är exempel på bra komplement till fondens andra ägarstyrningsverktyg, att rösta på bolagsstämmor och föra bolagsdialoger.

Europa

AP4 har investerat i bland annat EQT Public Market Fund (f.d. Zeres), vilka förvaltas med uttalat aktiv ägarstyrningsinriktning.

Japan

AP4 har investeringar i japanska strategiska investeringar med ägarstyrningsfokus, TMAM GO Japan Engagement Fund (JEF) samt GO Japan Engagement Consortium. JEF för ägarstyrningsdialoger och verkar för att agera som katalysator till förändringar, som kan öka det långsiktiga bolags- och aktieägarvärdet genom god ägarstyrning. I fokus är små och medelstora noterade japanska bolag. JEF äger aktier i cirka 12-15 bolag med särskild identifierad potential för ökat aktieägarvärde. De arbetar enligt en strukturerad process för aktiv ägarstyrning, som möjliggör uppföljning och transparens.

AP4 har även engagerat sig i GO Japan Engagement Consortium (JEC). Övriga medlemmar i konsortiet är TMAM samt de engelska pensionsfonderna Railpen (Railway Pension Investment) och USS (University Superannuation Scheme) samt den japanska invstmentbanken Resona Bank. Konsortiet bedriver via GO – Japan och TMAM ägarstyrningsdialoger med 15-20 större japanska bolag. Arbetet är i princip upplagt på samma sätt som för JEF, men vid kontakter med bolagen presenteras konsortiemedlemmarnas namn.

Precis som i JEF har JEC stöd av ett råd av seniora japanska ledare. Engagemangen sker i bolag där medlemmarna har relativt stora ägarandelar. Målet är att via aktiva engagemang få till stånd förändringar inom ESG -området, vilket fonden anser bidrar positivt till bolagens värdeutveckling och i förlängningen till fondens avkastning.

Japan är en av världens största ekonomier och även ett av de största länderna i MSCI World aktieindex. Japan är samtidigt ett land ”långt bort” som väsentligt skiljer sig kulturellt och språkligt från Sverige. Det påverkar också möjligheterna för AP4 att utöva ägarstyrning. Det är svårt för en icke-japan, som varken kan språket, de sociala koderna eller har de rätta lokala nätverken att bedriva en bra och effektiv ägarstyrning i Japanska bolag. 

De japanska strategierna med aktivt ägarstyrningsfokus har utvecklats väl och bidragit positivt till såväl totalavkastning som aktiv avkastning.

De kvalitativa förbättringar som uppnåtts för att stärka ägarinflytandet är tillfredsställande. Utvärderingsperioden är dock ännu alltför kort för en investering, som är gjort med en långsiktig placeringshorisont.

Japansk ägarkod samt bolagskod

I Japan pågår ett arbete för att göra den japanska finansmarknaden mer genomlyst och intressant för både japanska och internationella investerare. Japan införde under 2014 en japansk ägarkod, Japan’s Stewardship Code. I juni 2015 infördes en bolagskod. För AP4 med sitt arbete med japansk ägarstyrning är det självklart att stödja denna positiva utveckling.

Bolagsfrågor som drivs i Japan och som AP4 stöder är bland annat kravet på att bolag ska ha minst en ledamot som är oberoende både gentemot styrelsen och bolag. Idag består vanligtvis styrelsen i japanska bolag av samma personer, som sitter i företags-ledningen. Det finns även krav på att bolag ska arbeta mer aktivt med sina finansiella nyckeltal, såsom att ha ett medel- till långsiktigt mål om avkastning på det egna kapitalet.