AP-fondernas etikråd

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna. Etikrådet arbetar för att bidra till AP-fondernas långsiktiga avkastning genom att påverka bolag till ansvarsfullt företagande rörande miljö och sociala frågor.

Påverka till ansvarfullt företagande

De fyra AP-fonderna är långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare, som vill påverka bolagen till att ta ansvar. Det är AP-fondernas uppfattning att välskötta bolag över tid ger högre avkastning och lägre risk. Samarbetet i Etikrådet, som har pågått sedan 2007, syftar därför till att bidra till den långsiktiga avkastningen genom att påverka bolag och branscher till hållbart värdeskapande. Etikrådet samarbetar framförallt kring de bolag som finns i fondernas noterade aktieportföljer, och då främst kring de utländska innehaven.

Bolagsdialoger är nyckeln till förändring

Dialog med bolagen är Etikrådets viktigaste verktyg för att åstadkomma förändring. Dialoger är ett kraftfullt verktyg för att få bolag att agera mer ansvarsfullt. Dessa dialoger för Etikrådet med bolag över hela världen och dialogerna tar ofta upp flera hållbarhetsområden, som bolaget behöver förbättra.

Dialogerna kan vara av både förbyggande och reaktiv karaktär och fortgår så länge bedömningen är att bolaget kan påverkas i positiv riktning.

Många dialoger med bolag uppnår de mål Etikrådet satt upp när dialogen inleddes och då kan dialogen avslutas. Tyvärr finns det också situationer när fortsatt dialog inte bedöms vara meningsfullt. Bolaget kanske vägrar att föra en meningsfull dialog eller uppvisar inte tillräckligt arbete för att förbättra situationen, sina rutiner och/eller policyer för att undvika att incidenter i sin framtida verksamhet. I dessa fall rekommenderar Etikrådet – som en sista åtgärd – att AP-fonderna avyttrar innehaven. Bolag som uteslutits följs årligen upp för att veta om bolagen har vidtagit förbättrande åtgärder, som kan föranleda omprövning av rekommendationen om uteslutning. 

Fyra av rekommendationerna har kunnat återtas sedan bolagen har upphört med den verksamhet, som var orsaken till rekommendationen för uteslutning.

Samarbetsprojekt med globala investerare

Förebyggande initiativ har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka bolag till ett mer ansvarsfullt företagande. De flesta initiativ som Etikrådet har deltagit i sedan starten 2007 har varit samarbetsprojekt med andra globala investerare, som har liknande synsätt om att det är påverkan som ägare som kan leda till förbättringar.

Initiativen har berört ett flertal hållbarhetsfrågor som mänskliga rättigheter, antikorruption samt klimat- och miljöfrågor. Många av initiativen har även varit branschspecifika, exempelvis inom palmolja, gruvindustrin och kakaobranschen, men även inom läkemedel, tobaks- och textilindustrin.

Förebyggande projekt

Kakao

Etikrådet har sedan flera år tillbaka deltagit i ett projekt som syftar till att förhindra barnarbete bland kakaobönder. Dialoger med ett antal kakaoinköpare har förts, men även med andra företrädare för branschen. Hundratusentals barn beräknas arbeta på kakaoplantager, vilket i många fall innebär riskfyllda och tunga uppgifter.

Palmolja

Palmolja är den mest använda vegetabiliska oljan i världen. Det är en viktig råvara i många olika konsumentprodukter till exempel choklad, kakor, margarin och annan mat. Den finns också i smink, tvål, schampo och biodiesel. Det är produkter som de flesta av oss använder i vardagen. Palmolja är också en viktig råvara för flera bolag som AP-fonderna har innehav i.

I de länder där palmoljan tillverkas är det en viktig näring för att befolkningen ska få ökade inkomster och bättre levnadsstandard. Produktionen av palmolja är dock förenad med stora utmaningar vad gäller miljö och sociala aspekter.

Etikrådet deltar sedan ett par år tillbaka i ett samarbete mellan internationella investerare. Detta samarbete samordnas genom FN:s Principles for Responsible Investments (PRI) och verkar för ökad hållbarhet inom palmoljeproduktion.

Förhindra korruption

Antikorruption är ett av Etikrådets fokusområden. Korruption hotar rättssäkerhet och demokrati. Dessutom skadar det förtroendet för offentliga institutioner som marknadsekonomin, snedvrider konkurrens, skadar handel och hindrar investeringar. Arbetet mot korruption är viktigt för samhälle, bolag och individer.

Etikrådets engagemang i arbetet mot korruption kommer att fortsätta även i framtiden, med syfte att få bolagen att stärka sitt antikorruptionsarbete ytterligare.

Etikrådets årsrapport

Etikrådets arbete redovisas årligen i Årsrapporten som publiceras under våren. Årsrapporten finns att läsa på: www.etikradet.se.