Fokusområde: Klimat & miljö

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar, och AP4:s förvaltningsarbete tar avstamp i Parisavtalet och det mer ambitiösa svenska miljömålet att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Våra lågkoldioxidstrategier som AP4 började implementera redan 2012, och år för år har utvecklat sedan dess, har tagit ytterligare steg under 2020.

AP4:s bidrag till klimatomställningen 
Under 2020 genomförde AP4 en omvärldsanalys avseende klimatomställningen och dess påverkan på olika branscher och specifikt på energisektorn. Denna analys kompletterar den klimatscenarioanalys som AP4 genomför enligt TCFD:s riklinjer. Som en del av detta arbete har förvaltningsstrategier utvecklats vad gäller nya framåtblickande hållbarhetsdata och ny fundamental tematisk förvaltning. Det har även inneburit betydande portföljförändringar, framförallt i innehav inom energisektorn. AP4 minskade under 2020 koldioxidutsläppen för noterade aktier med ytterligare 15 procent, vilket utgör ytterligare ett steg i det långsiktiga arbetet sedan 2012 att minska klimatriskerna i portföljen. AP4 har halverat koldioxidutsläppet från våra investeringar i aktier de senaste tio åren och har idag ett koldioxidavtryck som är mindreän hälften av vad det är för ett brett globalt aktieindex. AP4:s målsättning är att ytterligare halvera koldioxidutsläppen senast år 2030, och att ha netto nollutsläpp senast år 2040. AP4:s historiska minskning av utsläpp och våra mål är mer ambitiösa än Parisavtalet. Detta är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som AP4 löpande redovisar i årsredovisningar och på hemsidan. Ett kvitto på att vårt arbete ger resultat är att AP4 rankades främst i världen bland pensionsfonder i den internationella studien Assets Owners Disclosure Project (https://aodproject.net/changing-climate/) som genomfördes senast år 2018. 

Implementerat nya framåtblickande datakällor under 2020 
En utmaning i utvecklingen av metoder för att hantera klimatrisker i portföljen är tillgången till data av tillräckligt god kvalitet. Fram till förra året var AP4 nödsakade till att endast använda historisk och inte alltid helt aktuell data. Under 2020 har det varit möjligt att komplettera AP4:s modeller med data som har ambitionen att vara mer framåtblickande, och därmed också har potential att väsentligt öka prognoskraften. Nu inkluderas i AP4:s strategier för att välja bolag i den globala aktieportföljen också data avseende om bolagen bedöms vara i linje med Parisavtalet samt bolagens förmåga att hantera prissättning på koldioxidutsläpp. AP4 har under 2020 även breddat tillämpningen av lågkoldioxidstrategierna till hela den internt förvaltade globala aktieportföljen. Detta innebär att det mål som AP4 satte upp år 2015 inför Parismötet att hela den globala aktieportföljen skulle förvaltas baserat strategier som sänker koldioxidavtrycket år 2020 nu är uppnått. 

Ny grupp för fundamental tematisk förvaltning under 2020 
AP4 har under 2020 även byggt upp en intern grupp för fundamental tematisk global aktieförvaltning. Baserat på bland annat AP4:s tematiska hållbarhetsanalys och den kvantitativa bolagsanalysen gör denna grupp fundamental bolagsanalys och aktieurval i AP4:s globala aktieportfölj. I ett första steg har energisektorn analyserats, vilket har inneburit en omfattande omstrukturering av den delportföljen. För att den nu pågående klimatomställningen ska vara långsiktigt genomförbar krävs att den går att förena med en samhälls- och ekonomisk utveckling som uppfattas som socialt acceptabel. En ansvarsfull användning av fossila bränslen inom ramen för återstående global koldioxidbudget – främst konventionell olja och gas – kommer därför att fortsatt vara en förutsättning för en framgångsrik omställning till ett klimatneutralt samhälle. Bland annat av detta skäl så har AP4 visst fortsatt ägande i fossila bolag. Däremot ställer AP4 krav på de fossila bolagen i portföljen. Dessa ska ha en verksamhet med mål och ambitioner som bedöms vara förenliga med en omställning enligt Parisavtalet, samt gärna också ha en betydande och ökande andel investeringar i förnyelsebar energiproduktion. Det sistnämnda är viktigt då flera av de fossila bolagen framöver kommer att vara bland de största investerarna i världen i förnyelsebar energi, och därmed kunna spela en viktig roll i klimatomställningen. Med ett betydligt mer koncentrerat ägande i energibolag kommer AP4 också att ytterligare kunna intensifiera det aktiva ägararbetet för att medverka till att den positiva utvecklingen fortsätter i de bolag där AP4 kvarstår som ägare. 

Prissättning av koldioxidutsläpp är väsentligt 
Utgångspunkten i analysen är att Parisavtalets mål uppnås, vilket innebär att de årliga globala utsläppen av växthusgaser måste börja minska relativt omgående och i hög takt. Omställningen måste ske globalt i hela samhället, vilket påverkar såväl stater, näringsliv, investerare som konsumenter. Internationella samarbeten och överenskommelser är viktiga samt att fokusera på de viktigaste problemen och de övergripande åtgärder som gör störst nytta. AP4 bedömer att det enskilt viktigaste verktyget för att skapa tydliga ekonomiska incitament som skulle påverka samtliga samhällsaktörer är en global prissättning av växthusgasutsläpp. Växthusgasutsläpp är idag i huvudsak en kostnad som den som orsakar utsläppen ofta inte bär samhällskostnaden för. Detta måste förändras för en framgångsrik klimatomställning och prissättningen behöver sannolikt kompletteras med stöd till de grupper och regioner som skulle drabbas negativt. 

Kolet måste vara kvar i marken 
I den nu påbörjade omställningen kan minskade utsläpp ställas i relation till ekonomisk tillväxt och samhällsutvecklingen i stort såsom motverkande av fattigdom. Det är därför väsentligt att den återstående koldioxidbudgeten för att uppnå Parisavtalets mål används på ett klokt sätt. Termiskt kol som används för el- och värmeproduktion är den energikälla som i förhållande till olja och gas släpper ut mest koldioxid per producerad energienhet. Kolet är den största utsläpparen av växthusgaser och även den energikälla med största befintliga reserver, vilka inte ryms inom en global koldioxidbudget. Kol som energikälla kan på grund av användningsområdena lättare än olja ersättas av förnyelsebara energikällor som vind- och solkraft. En del av nuvarande reserver av konventionell olja och gas bör användas under omställningsfasen men kolet måste vara kvar i marken.  

Redovisning av koldioxidavtryck

AP4 mäter portföljens koldioxidavtryck och publicerar uppgifterna i årsredovisningen sedan 2014. Tillsammans med övriga AP-fonder har AP4 standardiserat rapporteringen av sina avtryck, genom att 2015 införa tre gemensamma mätetal som visar investeringarnas koldioxidavtryck. 2017 kompletterades AP-fondernas koldioxidrapportering med TCFD:s mätetal för koldioxidintensitet.

Mätetal och rapportering av koldioxid

Tabell koldioxidutsläpp noterade portföljen

Koldioxidavtryck för den onoterade fastighetsportföljen 
Sedan 2019 mäter och rapporterar AP4 koldioxidavtrycket även för onoterade fastighetsinvesteringar. I dessa bolag är AP4 vanligen en betydelsefull investerare med betydande ägarandel och påverkansmöjligheter. Under 2020 påbörjades en dialog med bolagen om respektive bolags klimatstrategi och klimatrisker samt arbete för att vidare sänka koldioxidavtrycken framöver. Under 2021 kommer AP4:s onoterade infrastrukturinvesteringar inkluderas i detta arbete. Både Vasakronan och Rikshem, AP4:s två största innehav, har som mål att vara klimatneutrala 2030.