Fokusområde: Klimat & miljö

Medvetenheten om att vår planets resurser är ändliga ökar alltmer. Klimat och miljö utgör grunden för allt liv vi känner till idag. Det handlar om nödvändiga och ofta globala resurser som till exempel ren luft och vatten. De tas alltför ofta för givna och prissätts sällan korrekt. Klimat och miljö bedöms ha väsentlig påverkan på samtliga AP4:s tillgångars finansiella värde.

Klimat & miljö är för AP4 som långsiktig investerare ett prioriterat fokusområde och är också grunden för att alla FN:s globala hållbarhetsmål ska kunna uppnås.

I det internationella investerarkollektivet var AP4 tidiga med att dra slutsatsen att miljö- och klimatutmaningarna långsiktigt kommer ha stor inverkan på investeringars avkastningsmöjligheter och risk. Redan 2012 började AP4 utveckla och investera enligt lågkoldioxidstrategier. AP4 var även tidigt en betydande investerare i gröna obligationer och har därefter aktivt stöttat utvecklandet av denna marknad.

Även om AP4 är en förhållandevis stor institutionell investerare så representerar vi bara en mycket liten del av det totala investerarkollektivet. För att få större inverkan än vad som motiveras av enbart vårt eget förvaltade kapital så arbetar AP4 medvetet med att bidra till att även aktivera kapital från andra investerare till hållbara investeringar. Till exempel är AP4 medgrundare av Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) som fram till idag har mobiliserat mer än USD 800 miljarder till lågkoldioxidinvesteringar. Ett annat exempel är att AP4 aktivt medverkat till att konstruera index och varit första investerare i nystartade fonder som även andra investerare sedan kunnat använda.

Utvecklingen inom hållbarhet går mycket fort inom investerarkollektivet, i företagssektorn såväl som i det politiska systemet.

Redovisning av koldioxidavtryck

AP4 och övriga AP-fonder mäter och redovisar årligen investeringarnas klimatutsläpp. Det är en del i ett bredare klimatarbete. Koldioxidavtryck ger viktig kunskap, men det har som mått också begränsningar. AP-fonderna har en Samverkansgrupp med representanter från varje AP-fond för att samordna och följa utvecklingen kring klimatredovisning.

Koldioxidindikatorer 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Det absoluta koldioxidavtrycket motsvarande ägd andel av bolagets sammanlagda utsläpp (miljoner tCO2e)¹

2,42

2,35

2,60   

2,45  

2,80

3,28

Koldioxidintensitet, där ägd andel av absolut koldioxidavtryck relateras till ägd andel av bolagens marknadsvärde2  (tCO2e/MSEK)¹

13,3

11,5

14,5  

14,0  

16,2

23,1

Koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck relateras till bolagens omsättning, harmoniskt medeltal (tCO2e/MSEK)¹

15,9

13,5 

17,6

22,2

   

Koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck relateras till bolagens omsättning, aritmetiskt medeltal (tCO2e/MSEK)¹

14,3

15,3

       

Kartlagt marknadsvärde som andel av totalt fondkapital, %¹

50,0

56,5 

55,7

56,4

   

Kartlagt marknadsvärde som andel av totala aktier, %¹

95,4

 97,2

95,5

99,8

- -