Mål och utfall 2018

Mål för Klimat & miljö

 

Att integrera hållbarhetsaspekter som rör Klimat & miljö i förvaltningen av tillgångarna har hög prioritet. AP4 har ett antal övergripande mål för detta arbete.

AP4 ska:

1. Öka andelen investeringar som minskar klimatrisken i tillgångarna

Andelen investeringar som minskar klimatrisken i tillgångarna har under året ökat till 32 procent av AP4:s globala aktieinvesteringar. AP4 har också under 2018 sålt bolag med väsentlig verksamhet inom termiskt kol och oljesand.

2. Kartlägga kvantitativa och kvalitativa indikatorer för Klimat & miljö i AP4:s tillgångar

AP4 har ett löpande arbete för att kartlägga kompletterande indikatorer för Klimat & miljö, både kvantitativa och kvalitativa, och som kan användas vid förvaltningen av tillgångarna. Fler indikatorer för klimatrisk är nödvändigt som komplement till koldioxidavtrycket, vilket endast till del visar exponering mot klimatrisk i tillgångarna.

3. Mäta och offentliggöra AP4:s koldioxidavtryck

Att redovisa noterade aktiers koldioxidavtryck är ett sätt att illustrera klimatrisk. AP4:s årliga koldioxidavtryck för tillgångar i noterade aktier presenteras i AP4:s årsredovisning för 2018.

4. Genomföra scenarioanalys av klimatrelaterade risker och möjligheter av AP4:s tillgångar

Ett arbete som har fortgått under 2018 och utmynnat i en analys av aktuellt forskningsläge och studie av tematiska investeringsområden inom hållbarhet. En redovisning av klimatscenarioanalysen återfinns i AP4:s årsredovisning för 2018.

5. Bidra till att tillgångsklassen gröna obligationer är attraktiv och växer

AP4 ska bidra med kapital vid nyemissioner av och skapa en likvid andrahandsmarknad för gröna obligationer när de uppfyller AP4:s kriterier för hållbarhet och lönsamhet. Under 2018 investerade AP4 i en ny fond inriktad på gröna obligationer utgivna av banker i tillväxtväxtmarknader. AP4 ägde vid årsskiftet gröna obligationer till ett marknadsvärde av 2,6 (4,1) miljarder kronor.

6. Sprida kunskap inom hållbarhet

Förvaltningen avsätter tid för att dela med sig av kunskap och erfarenheter till andra institutionella investerare om lågkoldioxidstrategier och gröna obligationer. AP4 har under året deltagit vid ett antal konferenser inom klimatområdet, bland annat deltog AP4:s vd vid G20-mötets investerarforum under året.

 


Mål för Ägarstyrning

AP4 ska:

1. Arbeta i valberedningar

AP4 deltog i 33 valberedningar 2018 och arbetar i januari 2019 i 32 valberedningar inför stämmosäsongen 2019. Den svenska ägarmodellen skapar en bra balans mellan aktieägare och företagsledning och är ett internationellt föredöme.

2. Intervjua hela eller delar av styrelsen vid styrelseutvärderingar

Vid en valberednings utvärdering av en styrelse driver AP4 att valberedningen gör egna intervjuer för att få en djupare förståelse av hur väl en styrelse fungerar. Det är ett viktigt komplement till eventuella skriftliga egenutvärderingar som styrelsen har låtit göra eller till en extern styrelseutvärdering.Arbeta för ökad mångfald i styrelserna, särskilt vad gäller jämnare könsfördelning. I de valberedningar där AP4 deltar ska minst en kvinna vara med på kortlistan vid framtagandet av förslag till nya styrelseledamöter samt valberedningen arbeta för att svensk kod för bolagsstyrning (Kodens) rekommendationer om andel kvinnor i styrelsen möts.

I de valberedningar med stämma under 2018 där AP4 deltog var 13 av de nyvalda ledamöterna kvinnor, motsvarande 39,4 procent.

3. Utöva rösträtten vid svenska stämmor

Prioriterade är bolag där AP4 har stora innehav, är röstmässigt stora och/eller vid principiellt viktiga frågor. Under 2018 deltog AP4 i 90 svenska bolagsstämmor, varav via fullmakt (så kallad proxy) på åtta stycken.

4. Utöva rösträtten vid utländska bolagsstämmor

AP4 prioriterar de större bolagen på respektive marknad, bolag som AP-fondernas etikråd arbetar med och bolag där AP4 stöder ett internationellt initiativ. AP4 röstade på totalt 971 stämmor internationellt under stämmosäsongen 2018.

5. Stödja initiativ för införande av ägarkoder och bolagskoder internationellt

AP4 bidrar gärna med konstruktiva synpunkter och förslag när koder ska införas eller uppdateras.