Mål för Klimat & miljö

 

Att integrera Klimat & miljö i förvaltningen av tillgångarna har hög prioritet. Här beskrivs kortfattat ett antal övergripande mål för detta arbete. Vill du fördjupa dig inom dessa områden läs mer i Hållbarhetsavsnittet i  Årsredovisning 2019. 

1. Bidra i klimatomställningen till ett hållbart samhälle 

AP4 står bakom Parisavtalet och det mer ambitiösa svenska miljömålet att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. AP4:s portfölj och investeringar stödjer dessa mål.

2. Göra investeringar som minskar klimatrisken i portföljen

Andelen investeringar som minskar klimatrisken i portföljen har under året ökat till 35 (32) procent av AP4:s globala aktieinvesteringar. Detta görs genom att AP4 tillämpar lågkoldioxidstrategier i aktieportföljen, med vilka AP4 för varje sektor minskar exponeringen mot bolag med höga koldioxidutsläpp eller fossila reserver.

3. Göra proaktiva investeringar som bidrar till och drar fördel av klimatomställningen 

AP4 ska löpande analysera hållbarhetstrender och söka proaktiva investeringar inom hållbarhetstrender som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle och som också drar fördel av denna omställning.

4. Karlägga indikatorer och baserat på dessa utvärdera möjliga förvaltningsstrategier

AP4 arbetar löpande för att kartlägga kompletterande indikatorer för Klimat & miljö, både kvantitativa och kvalitativa, som kan användas vid förvaltningen av tillgångarna. Fler indikatorer för klimatrisk är nödvändigt som komplement till koldioxidavtrycket, vilket endast till viss del visar exponering mot klimatrisk i tillgångarna.

5. Påverka för klimatomställning 

AP4 påverkar bolag i rollen som ägare, samarbetar med andra investerare för att bredda kunskapen om hur klimatfrågan kan adresseras i förvaltningsverksamheten samt för dialog med politiska beslutsfattare i syfte att skapa förutsättningar för klimatomställningen. AP4 har minskat portföljens koldioxidutsläpp genom portföljförändringar. För att uppnå klimatmålen måste även bolagen minska koldioxidutsläppen i verksamheten. AP4:s arbete som ägare och samarbeten tillsammans med andra investerare internationellt för att påverka bolagen till detta redovisas på sidorna 36-43 i Årsredovisningen.


Mål för Ägarstyrning

1. Arbeta i valberedningar i kraft av ägarandel

AP4 deltog i 39 (33) valberedningar 2019 och arbetar i januari 2020 i 36 (32) valberedningar inför stämmosäsongen 2020. Den svenska ägarmodellen skapar en bra balans mellan aktieägare och företagsledning och anses vara ett internationellt föredöme.

2. Intervjua hela eller delar av styrelsen vid styrelseutvärderingar

Vid en valberednings utvärdering av en styrelse driver AP4 att valberedningen gör egna intervjuer för att få en djupare förståelse för hur väl en styrelse fungerar och vilka kompletterande kompetenser och erfarenheter som bolaget bäst behöver. Det är ett viktigt komplement till eventuella skriftliga egenutvärderingar som styrelsen har låtit göra eller till en extern styrelseutvärdering. AP4 intervjuade inför stämmosäsongen 2020 ledamöter från samtliga utom ett bolag i vilka AP4 arbetade i valberedningen. 

3. Arbeta för ökad mångfald i styrelserna, särskilt vad gäller jämnare könsfördelning

För att svenska bolag ska ha de bästa styrelserna med relevant och kompletterande erfarenhet och kompetens arbetar AP4 brett och strukturerat i nomineringsprocessen. För att säkerställa en bredd i urvalet av ledamöter har AP4 som mål att i de valberedningar där AP4 arbetar ska minst en kvinna vara med som slutkandidat vid förslag till nya styrelseledamöter samt att valberedningen ska arbeta för att svensk kod för bolagsstyrning (Kodens) rekommendationer om andel kvinnor i styrelsen uppnås. I de valberedningar med stämma under 2019 där AP4 deltog fanns det slutkandidater av varje kön i 76 procent av fallen och 12 (13) av de nyvalda ledamöterna kvinnor, motsvarande 44,4 (39,4) procent.

4. Utöva rösträtten vid svenska bolagsstämmor

Prioriterade är bolag där AP4 har stora innehav, är röstmässigt stora och/eller vid principiellt viktiga frågor. Under 2019 deltog AP4 i 87 (90) svenska bolagsstämmor, varav via fullmakt (så kallad proxy) på 5 (8) stycken.

5. Utöva rösträtten vid utländska bolagsstämmor 

AP4 prioriterar de större bolagen på respektive marknad, bolag som AP-fondernas etikråd arbetar med och bolag där AP4 stödjer ett internationellt initiativ. AP4 röstade på totalt 1 025 (971) stämmor internationellt under stämmosäsongen 2019. AP4 har under 2019 deltagit i 12 623 beslut på dessa stämmor.

6. Stötta initiativ som verkar för aktieägares rättigheter och bolagens arbete med hållbarhet

AP4 bidrar med konstruktiva synpunkter när förslag på aktieägares rättigheter ska införas eller uppdateras. I detta arbete samverkar AP4 ofta med andra ägare i olika organisationer och samarbeten. Under 2019 har AP4 bland annat varit engagerad i frågor gällande aktieägares rättigheter och klimatpåverkan.

Vill du fördjupa dig inom dessa områden läs mer i Hållbarhetsavsnittet i  Årsredovisning 2019.