Hållbarhetsmål

AP4 halverar koldioxidavtrycket och sätter mål om netto nollutsläpp år 2040. AP4 har halverat den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck sedan 2010 och fortsätter det kontinuerliga och långsiktiga arbetet med klimatomställningen genom att konkretisera ytterligare ambitiösa klimatmål.

Det nya målet innebär att halvera utsläppen än en gång fram till år 2030 för att ha netto nollutsläpp senast år 2040. Hela den globala aktieportföljen förvaltas nu enligt strategier som sänker koldioxidavtrycket, ett mål för 2020 som fastställdes inför Parismötet 2015. AP4:s historiska minskning av utsläpp och målen framöver är därmed mer ambitiösa än Parisavtalets mål. AP4 arbetar sedan 2012 långsiktigt med att minska klimatrisken i portföljen och detta arbete har resulterat i att portföljen idag har ett koldioxidavtryck som är mindre hälften av vad det är för ett brett globalt aktieindex. För att nå de nya målen har AP4 genomfört omfattande utveckling av klimatstrategierna under 2020: 

  •  AP4 har börjat använda nya framåtblickande datakällor för bedömning av bolagens agerande i förhållande till Parisavtalet samt bolagens förmåga att hantera prissättning på koldioxidutsläpp. Dessa nya mått har integrerats med befintligt mått som mäter bolagens historiska koldioxidintensitet (utsläpp i förhållande till omsättning). Sammanviktade utgör de AP4 Environmental Score som används för bolagsurvalet i hela den internt förvaltade globala aktieportföljen. 
  • Under 2020 har en analys av klimatomställningen och dess påverkan på fossila bolag genomförts. Som en konsekvens av detta har bolag vars planer och mål inte bedöms vara i linje med Parisavtalet avyttrats ur portföljen.  
  • AP4 har byggt upp en fundamental hållbarhetsinriktad förvaltning under 2020 vars förvaltning fokuserar på att identifiera specifika bolag som antingen är vinnare eller förlorare baserat på identifierade långsiktiga hållbarhetstrender. En tematisk hållbarhetsportfölj med bolag renodlade inom resurseffektivitet och förnyelsebar energi har börjat byggas upp med ambitionen att steg för steg adressera ytterligare koldioxidintensiva sektorer i den tematiska analysen och i bolagsurval. 
  • Baserat på den tematiska hållbarhetsanalysen har AP4 under 2020 fortsatt att göra proaktiva hållbarhetsinvesteringar. Nyutfästelser inom den onoterade portföljen på sex miljarder kronor har gjorts. AP4 utvärderar löpande tematiska investeringar som bedöms vara goda ur både ett finansiellt och ett hållbarhetsmässigt perspektiv. 

 

Mål för Klimat & miljö

Klimat & miljö är ett av två prioriterade hållbarhetsområden i förvaltningen. AP4:s portfölj ska vara investerad i linje med Parisavtalet och har satt som mål att halvera utsläppen från nuvarande nivå till 2030 och därefter ha netto nollutsläpp senast år 2040. AP4 har följande mål för detta arbete:

1. Bidra i klimatomställningen till ett hållbart samhälle
AP4 står bakom Parisavtalet och det mer ambitiösa svenska miljömålet att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. AP4:s portfölj och investeringar ska stödja dessa mål. AP4 har i princip halverat koldioxidutsläppet för den noterade aktieportföljen sedan 2010, med en minskning om 48 procent. Till 2030 är AP4:s mål att ytterligare halvera utsläppen från nuvarande nivå med ambitionen att senast år 2040 ha netto nollutsläpp. Koldioxidintensiteten – koldioxidutsläpp i förhållande till portföljbolagens omsättning – har minskat med 73 procent sedan 2010.

2. Investeringar som minskar klimatrisken i portföljen
AP4 tillämpar lågkoldioxidstrategier i den globala aktieportföljen. Dessa är optimeringsstrategier som i varje sektor minskar exponeringen mot bolag med höga koldioxidutsläpp eller fossila reserver. Strategierna utvecklas ständigt och under 2020 inkluderades även framåtblickande data avseende hur bolagens verksamhet är anpassade enligt Parisavtalet samt hur olika nivåer på koldioxidprissättning kommer att påverka bolagens marginaler. Dessa parametrar påverkar avyttringar i hela AP4:s internt förvaltade globala aktieportfölj. Under 2020 har AP4 etablerat en tematisk global förvaltning som har analyserat klimatomställningen och påverkan på de fossila bolagen, vilket resulterade i avyttringar av energibolag som inte bedöms ha planer och mål som är i linje med Parisavtalet. Sedan tidigare äger AP4 inte bolag med väsentlig verksamhet inom termiskt kol eller oljesand. Detta bidrar sammantaget till att AP4:s koldioxidavtryck är cirka 55 procent lägre än det är för ett brett globalt aktieindex.

3. Proaktiva investeringar som bidrar till och drar fördel av klimatomställningen
AP4 ska löpande analysera hållbarhetstrender och söka proaktiva investeringar inom hållbarhetstrender som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle och som också drar fördel av denna omställning. Målsättningen är att göra goda investeringar ur både ett finansiellt och ett hållbarhetsmässigt perspektiv. För att kunna möta båda dessa krav på en marknad där utbudet inte i förväg är känt, sätter AP4 inga absoluta mål för hur mycket kapital som ska investeras tematiskt. Baserat på den tematiska hållbarhetsanalysen har AP4 under 2020 fortsatt att göra proaktiva hållbarhets-investeringar. Nyutfästelser inom den onoterade portföljen på 6 miljarder kronor har investerats och inom den fundamentala tematiska förvaltningen har uppbyggnaden av en tematisk portfölj av nischade bolag börjat att byggas upp. AP4 följer löpande andelen tematiska investeringar i investeringsflödet och i portföljen.

4. Baserat på kartlagda indikatorer utvärdera möjliga förvaltningsstrategier
AP4 arbetar löpande med att kartlägga kvantitativa och kvalitativa kompletterande indikatorer för Klimat & miljö, som kan användas vid förvaltningen av tillgångarna. AP4 har under 2020 implementerat framåtblickande klimatfaktorer i den globala aktieportföljen. Dessa mäter bolagens agerande i förhållande till Parisavtalet samt bolagens förmåga att hantera prissättning på koldioxidutsläpp. AP4 har även arbetat med analyser för att bedöma av ränteportföljens koldioxidutsläpp, och kommit till slutsatsen att tillgänglig data ännu inte är tillräckligt omfattande för att kunna mäta och rapportera ränteportföljens utsläpp på ett meningsfullt sätt.

5. Påverka för klimatomställning
AP4 påverkar bolag i rollen som ägare, samarbetar med andra investerare för att bredda kunskapen om hur klimatfrågan kan adresseras i förvaltningsverksamheten samt för dialog med politiska beslutsfattare i syfte att skapa förutsättningar för klimatomställningen. AP4 har minskat portföljens koldioxidutsläpp genom portföljförändringar. För att uppnå klimatmålen måste även de bolag som AP4 är investerad i minska koldioxidutsläppen i sina respektive verksamheter. AP4 för även en aktiv dialog med politiska beslutsfattare där huvudsyftet är att skapa ett globalt system för prissättning av koldioxidutsläpp. Ett sådant pris skulle på ett kraftfullt och omedelbart sätt ge styrka till klimatomställningen genom att alla ekonomiska aktörer skulle få ett samstämmigt incitament att reducera koldioxidutsläppen. AP4:s vd är aktiv deltagare och talare vid olika investerar- och hållbarhetskonferenser. Vd deltog under året vid nordiska ministermöten inför COP-26 samt ytterligare ett antal digitala konferenser och seminarier kring koldioxidprissättning och utformning av stödåtgärder för en hållbar återhämtning av ekonomierna. Under 2020 minskade aktieportföljens koldioxidavtryck med ytterligare 15 procent, varav 12 procentenheter beror på AP4:s portföljförändringar och 3 procentenheter beror på förändringar i bolagens utsläpp. Då bolagens inrapporterade utsläpp sker med en fördröjning förväntas de minskade utsläpp som förväntas bli följden av den lägre aktivitetsnivån i världsekonomin med anledning av covid-19 synas i mätningarna först under åren 2022 och 2023. Sedan 2010 har AP4:s utsläpp minskat med 48 procent, varav 33 procentenheter beror på AP4:s portföljförändringar och 14 procentenheter beror på portföljbolagens minskade utsläpp.

Läs mer om AP4:s syn på klimatomställningen 


Mål för Ägarstyrning

1. Arbeta i valberedningar i kraft av ägarandel
AP4 deltog i 39 valberedningar 2020 och arbetar i januari 2021 i 42 valberedningar inför stämmosäsongen 2021. För båda åren deltar AP4 i samtliga utom en valberedning där AP4 erbjudits deltagande, motsvarande 98 procent av valberedningarna. Den svenska ägarmodellen skapar en bra balans mellan aktieägare och företagsledning och anses vara ett internationellt föredöme.

2. Intervjua hela eller delar av styrelsen vid styrelseutvärderingar
Vid en valberednings utvärdering av en styrelse driver AP4 att valberedningen gör egna intervjuer för att få en djupare förståelse för hur väl en styrelse fungerar och vilka kompletterande kompetenser och erfarenheter som bolaget bäst behöver. Det är ett viktigt komplement till eventuella skriftliga egenutvärderingar som styrelsen har låtit göra eller till en extern styrelseutvärdering. AP4 intervjuade inför stämmosäsongen 2020 ledamöter från samtliga utom ett bolag, motsvarande 98 procent av de bolag i vilket AP4 arbetade i valberedningen. Att AP4 inte intervjuade styrelseledamöter i ett bolag berodde på att AP4 trädde in i valberedningen efter det att valberedningens arbete redan var genomfört.

3. Arbeta för ökad mångfald i styrelserna, särskilt vad gäller jämnare könsfördelning
För att svenska bolag ska ha de bästa styrelserna med relevant och kompletterande erfarenhet och kompetens arbetar AP4 brett och strukturerat i nomineringsprocessen. För att säkerställa en bredd i urvalet av ledamöter har AP4 som mål att i de valberedningar där AP4 arbetar ska minst en kvinna vara med som slutkandidat vid förslag till nya styrelseledamöter samt att valberedningen ska arbeta för att Svensk kod för bolagsstyrning (Kodens) rekommendationer om andel kvinnor i styrelsen uppnås. I de valberedningar med stämma under 2020 där AP4 deltog fanns det slutkandidater av varje kön i 52 procent av fallen och 15 (12) av de nyvalda ledamöterna var kvinnor, motsvarande 44 (44) procent.

4. Utöva rösträtten vid svenska stämmor
Prioriterade bolag är bolag där AP4 har stora innehav, är röstmässigt stora och sådana bolag som behandlar principiellt viktiga frågor. Under 2020 deltog AP4 i 109 (87) svenska bolagsstämmor, varav via fullmakt (så kallad proxy) på 3 (5) stycken. Det motsvarar 67 procent av de svenska bolag i vilka AP4 är investerad. Under rådande omständigheter använde AP4 möjligheten att poströsta på 77 av stämmorna under 2020.

5. Utöva rösträtten vid utländska bolagsstämmor
AP4 prioriterar de större bolagen på respektive marknad, bolag som AP-fondernas etikråd arbetar med och bolag där AP4 stödjer ett internationellt initiativ. AP4 röstade på totalt 1 043 (1 025) stämmor internationellt under stämmosäsongen 2020, motsvarande 56 procent av AP4:s innehav. AP4 har under 2020 deltagit i 13 506 beslut på dessa stämmor. AP4 redovisar dessa enskilda beslut på AP4:s webbplats. Vad gäller huvuddelen av styrelseförslag avseende rörliga ersättningsprogram samt skydd för övertagande (take-over) röstade AP4 emot styrelsernas förslag. Vad gäller aktieägarförslag avseende klimat, hälsa, bolagsstyrning samt sociala och mänskliga rättigheter röstade AP4 för aktieägarförslagen i en majoritet av fallen. Ibland framläggs likartade aktieägarförslag till flera bolag gällande olika hållbarhetsfrågor. I de fall aktieägare föreslagit något som bolaget i fråga redan presenterat eller uppnått har AP4 vanligtvis röstat mot förslaget. Därför ger AP4 inte stöd till vissa aktieägarförslag. Om andel röster för och emot inte summerar till 100 procent beror det på att AP4 har valt att avstå från att rösta. Se sammanfattande tabell för global röstning på sidan 35.

6. Stötta initiativ som verkar för aktieägares rättigheter och bolagens arbete med hållbarhet
AP4 bidrar med konstruktiva synpunkter när förslag på aktieägares rättigheter ska införas eller uppdateras. I detta arbete samverkar AP4 ofta med andra ägare i olika organisationer och andra former av samarbeten. Under 2020 har AP4 bland annat varit engagerad i frågor gällande aktieägares rättigheter, minskad klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser. Under året har det framkommit förslag som inkräktar på aktieägarnas rättigheter i bland annat USA gällande möjligheter att lämna förslag inför bolagsstämmor. I Japan har frågor som gäller begränsningar i hur mycket utländska ägare kan äga och agera i kontakter med vissa bolag uppkommit. Detta är en utveckling som går mot möjligheter att agera som långsiktiga och engagerade ägare. AP4 har därför dels genom olika organisationer såsom ICGN och PRI, men även tillsammans med andra aktieägare framfört synpunkter. Inom klimatområdet deltar AP4 i olika samarbeten och initiativ. AP4 är till exempel en av 545 globala investerare som deltar i Climate Action 100+, vars syfte är påverka de cirka 160 bolag med störst utsläpp av CO2 att arbeta för att minska sin klimatpåverkan. Inom ramen för Climate Action 100+ deltar AP4 i dialogen med tre bolag, där Daimler och Volkswagen är två bolag i initiativet som har satt mål att bli klimatneutrala år 2039 respektive 2050.