Intressentdialoger

Genom sin verksamhet och sina investeringar har AP-fonderna inverkan på människor, miljö och samhälle. För att ta del av vilka hållbarhetsfrågor AP4:s intressenter upplever som viktigast genomför AP4 med ett par års mellanrum en så kallad väsentlighetsöversyn med sina intressenter.

AP4 rapporterar i linje med den internationella standarden Global Reporting Initiative (GRI). Som grund för GRI-rapportering genomför AP1-AP4 kontinuerligt intressentdialoger. Under 2017 bjöd AP4 tillsammans med AP1-AP3 in representanter från intressentgrupper som fondernas huvudman, (tjänstemän från finansdepartementet och pensionsgruppen), förmånstagare, samhälle (intresseorganisationer och arbetsmarknadens partner), andra investerare, leverantörer, medarbetare samt portföljbolag för dialog och väsentlighetsanalys. AP-fondernas mål var att identifiera intressenternas förväntningar och prioriterade frågor, få återkoppling på AP-fondernas nuvarande hållbarhetsarbete samt att ta del av intressenternas syn på det fortsatta hållbarhetsarbetet. Intressenterna ansåg att AP1-AP4:s överordnade mål är avkastningen på buffertkapitalet till dagens och morgondagens svenska pensionärer. Avseende hållbarhet delade samtliga intressentgrupper uppfattningen att AP-fondernas agerande i investeringar och förvaltning är viktigt och därmed även vikten av att integrera hållbarhet i förvaltningen.

Hållbarhetsfrågor som lyftes fram som särskilt viktiga och högst prioriterade var:

  • portföljinnehavens miljöpåverkan
  • portföljinnehavens klimatpåverkan
  • mänskliga rättigheter 
  • ett affärsetiskt förhållningssätt, vilket ansågs vara en grundförutsättning för verksamheten

En ny intressentdialog förväntas genomföras under hösten 2020.