Möte med intressenter, dialog och väsentlighetsanalys

Genom sin verksamhet och sina investeringar har AP-fonderna inverkan på människor, miljö och samhälle. För att ta del av vilka hållbarhetsfrågor AP4:s intressenter upplever som viktigast genomför AP4 med ett par års mellanrum en så kallad väsentlighetsöversyn med sina intressenter.

Under 2017 bjöd AP4 tillsammans med AP1-AP3 in representanter från olika intressentgrupper till en gemensam workshop för dialog och väsentlighetsanalys. På workshopen deltog cirka 60 personer som representerade uppdragsgivare (tjänstemän från finansdepartementet och personer från pensionsgruppen), förmånstagare, samhälle (såsom intresseorganisationer och arbetsmarknadens partner), branschkollegor, leverantörer, medarbetare samt portföljbolag. Intressentgruppernas gemensamma ståndpunkt var att avkastningen var det överordnade målet för AP-fonderna och att det inte var ett hållbarhetsmål.

Mest väsentlig hållbarhetspåverkan har AP-fonderna genom sina investeringar och sitt agerande gentemot dessa investeringar. Intressegrupperna prioriterade följande frågor: indirekt miljöpåverkan (genom den miljöpåverkan som den underliggande verksamheten ger upphov till där AP-fonderna är investerare), indirekt klimatpåverkan samt mänskliga rättigheter.

Det var glädjande att workshopen visade att AP-fonderna till flera olika intressenter har lyckats väl med att nå ut med sitt arbete kring hållbarhet. Diskussionerna gav vidare värdefulla insikter om intressenternas syn på och prioritering av olika hållbarhetsfrågor. Lärdomarna och resultatet från mötet är ett värdefullt bidrag till AP4:s arbete med att utveckla sin prioritering av hållbarhetsaspekter i verksamheten, rapportering och kommunikation.