Intressentdialoger

Genom sin verksamhet och sina investeringar har AP-fonderna inverkan på människor, miljö och samhälle. För att ta del av vilka hållbarhetsfrågor AP4:s intressenter upplever som viktigast genomför AP4 med ett par års mellanrum en så kallad väsentlighetsöversyn med sina intressenter.

Att föra dialog med AP-fondernas intressenter ger en vägledning i fondernas hållbarhetsarbete. För att undersöka hur intressenterna ser på uppdrag och verksamhet i relation till hållbarhet och avkastning, genomförde AP1, AP2, AP3 och AP4 tillsammans med AP-fondernas etikråd (Etikrådet) en intressentdialog under hösten 2020.

Dialogen gjordes i form av en webbenkät som skickades ut till drygt 200 personer inom AP-fondernas intressentgrupper. Intressenterna bestod av uppdragsgivare (Pensionsgruppen, finans- och socialförsäkringsutskotten samt finansdepartementet), portföljbolag, leverantörer, branschkollegor, förmånstagare, samhället i stort (arbetsmarknadsparter, universitet samt Pensionsmyndigheten), intresseorganisationer samt medarbetare. Sammantaget visade webbenkäten att intressenterna har relativt god kännedom om AP-fondernas verksamhet och ett högt förtroende för att AP-fonderna lever upp till sitt uppdrag om långsiktig avkastning och en ansvarsfull förvaltning. Intressenterna har ett högt förtroende för AP-fondernas arbete med, och integration av, hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Resultatet visade även att AP-fonderna kan bli bättre på att hantera och kommunicera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter i sina investeringar. Här nämndes vikten av att AP-fonderna verkar för klimatomställning i Sverige och internationellt genom samarbeten med andra aktörer.

Prioriterade hållbarhetsområden

Intressenterna rangordnade tolv utvalda hållbarhetsområden utifrån hur viktigt de anser att respektive område är för AP-fonderna att beakta i sin förvaltning och i sitt ägarstyrningsarbete gentemot bolagen. Fem områden ansågs i princip lika viktiga för intressenterna: 

  •  Affärsetik
  •  Antikorruption
  •  Klimat 
  • Långsiktig avkastning 
  • Mänskliga rättigheter

Dessa fem områden följdes i fallande ordning av: miljö, transparens i bolag, arbetsvillkor, hållbar leverantörskedja, biologisk mångfald, mångfald och jämställdhet samt informationssäkerhet. Flera intressenter poängterade att AP-fondernas hållbarhetsarbete bör präglas av ett helhetsperspektiv och att alla områden är viktiga i AP-fondernas övergripande hållbarhetsarbete. Prioritering av hållbarhetsområden bör ske utifrån typ av bolag, sektor och lokalisering. Intressenterna framhöll att AP-fonderna kan utveckla sin kommunikation genom en ökad transparens och en ökad synlighet i debatten. Samtidigt visade resultatet att intressentgrupperna till en relativt låg grad tagit del av tillgänglig information. Vidare ansågs det att regelbundna dialoger med omvärlden är viktiga för att driva en värdeskapande förändringsprocess. AP-fonderna har för avsikt att följa upp resultatet med utvalda intressentgrupper. Syftet är att bättre förstå intressenternas synpunkter inom centrala utvecklingsområden. Detta arbete fortsätter under 2021.