Samarbeten

Genom att samarbeta med andra investerare får fonden större möjligheter att påverka de bolag som fonden investerar i. Nedan presenteras ett urval av ett flertal samarbetspartners.

Fossilfritt Sverige

Inför klimatmötet i Paris har Sveriges Regering startat initiativet Fossilfritt Sverige, ett initiativ där svenska företag, kommuner och organisationer ges möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet. Samtidigt utmanas världens länder och företag att delta i racet om att bli fossilfritt.

 __________________________________________________

 PRI (Principles for Responsible Investment)

 

Fjärde AP-fonden har undertecknat ett FN-initiativ för ansvarsfulla investeringar: PRI.
PRI:s syfte är att öka bolags och aktörers ansvarsfulla agerande inom etik- och miljö och är ett ramverk för investerare i det dagliga arbetet att integrera ESG-frågor i förvaltningen och den egna organisationen.

 __________________________________________________


PDC (Portfolio Decarbonization Coalition)

 

Mobilizing financial markets to catalyze economic decarbonization

AP4 driver tillsammans med FN UNEP, Amundi och CDP ett projekt, PDC, för att investerare ska mäta och offentliggöra sitt CO2-avtryck samt genom olika strategier minska sitt CO2-utsläpp.

 ________________________________________________

EITI (Extractive Industries Transparency)


 

EITI är ett initiativ för öppen rapportering inom utvinningsindustrierna, framförallt oljebolag. Tillsammans med andra internationella investerare ger fonden sitt stöd till EITI, vilket signalerar till länder och bolag med utvinningsverksamhet att aktieägare sätter värde på tydlig och öppen redovisning av intäkterna.

 ______________________________________________

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate)

 

AP4 är medlem i investerargruppen IIGCC, som samarbetar kring klimatfrågor för europeiska investerare. Verksamhetens mål är att föra fram investerares röst kring klimatfrågan och engagera bolag, myndigheter och andra investerare i frågan.

 ______________________________________________

Hållbart Värdeskapande

Hållbart Värdeskapande är ett samarbetsprojekt mellan 17 av Sveriges största institutionella investerare och Nasdaq OMX Stockholm som driver Stockholmsbörsen. Samarbetet initierades 2009 då investerare och ägare i svenska företag såg ett behov av att ytterligare lyfte fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor.

 _____________________________________________

ICGN (International Corporate Governance)

ICGN är ett globalt samarbete för att höja standarden inom ägarstyrning globalt. ICGN arbetar bland annat för att aktieägare ska få ökade rättigheter att rösta på bolagsstämmor och en starkare ställning gentemot bolagsledningarna. ICGN har också ett uppdrag att inspirera till effektiva standarder för bolagsstyrning, för att främja effektiva marknader över hela världen.

 _____________________________________________

The Montreal Carbon Pledge

AP4 stöder the Montreal Carbon Pledge och kommer årligen att mäta och publicera sitt CO2-avtryck. The Montreal Pledge stöds av både PRI och UNEP-FI.

 ______________________________________________

Investor Platform for Climate Actions

Flera av de grupper som AP4 är medlem i, däribland PDC, IIGCC, PRI och CDP, har gemensamt lanserat en plattform för att uppmärksamma de aktiviteter de gör för att hindra klimatförändringarna. Plattformen har som mål att informationa investerare och beslutsfattare om redan etablerade initiativ samt att generera nya initiativ.