Värdegrund för hållbarhet och ägarstyrning

Den 1 januari 2019 infördes nya regler avseende hållbar förvaltning för AP-fonderna. De nya reglerna innebär en högre ambitionsnivå inom hållbarhet. Det infördes då i lagtext att förvaltningen ska bedrivas föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Målet om föredömlig förvaltning ska uppnås utan att AP-fonderna gör avkall på det övergripande målet om långsiktigt hög avkastning.

Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet om avkastning och risk. AP-fonderna ska samverka för att uppnå målet om föredömlig förvaltning och har därför tagit fram värdegrund och riktlinjer för samverkan inom hållbarhet: