Remissvar

Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut (Fi2020_03725_S1)

 Remissvar

Promemorian ”Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Fi2020/03029/FPM)"

 Remissvar

Förtjänstutredning Ju 2019:9 Dnr AP42020/9

Remissvar

Betänkande: Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12) Dnr AP4 2020/8

Remissvar

Promemorian ”Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar (Fi2020/00855/V)”. 

Remissvar

Promemorian ”Förvalsalternativet inom premiepensionen (Fi2020/00584/FPM)”.

Remissvar

Remiss SOU en ny Riksbankslag (SOU 2019:46)

Remisssvar

Promemoria Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering Fi2019-04229

Remissvar (pdf)

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (Diarienr 2019-14545/ 2019-14546)

Remissmissiv (pdf)
Remissvar (pdf)
Remissvar (pdf)

Ett bättre premiepensionssystem (S2019/04594/SF)

Remissvar (pdf)

Några frågor om straff för marknadsmissbruk(Fi2019.02558/V)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Remissvar (pdf)

Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna (Fi2019/01595/FPM)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

En ny ordning för redovisningstillsyn (Fi Dnr 17-6486)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna (Fi2017/02972/FPM)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

Nya regler för AP-fonderna (DS 2015:34)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)
AP-fondernas juristers remissvar (pdf)

Värdepappersmarknaden, MiFID och MiFIR (SOU 2015:2)

Promemoria, del 1 (pdf)
Promemoria, del 2 (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

AP-fonderna i pensionssystemet - en effektivare förvaltning av pensionsreserven (SOU 2012:53)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

Fjärde AP-fonden deltar i börsintroduktionen av Nanoform för att vi övergripande och långsiktigt bedömer att detta är en attraktiv investering. Ersättningsnivåerna som lyfts är inga direkta överraskningar för investerare och har funnits med i prospektet. Några av förtjänsterna med Nanoform är att bolaget på många sätt har en unik och validerad teknologi, bra kundavtal, samt en styrelse och organisation som på alla nivåer är seniora och har relevant erfarenhet. Riskerna är alltid höga i bolag med en ny produkt och utan bevisad intjäning, men möjligheterna till stora framtida vinster för bolaget och aktieägarna är också viktiga att ta med. Vi investerar framförallt i framtiden och därför är det viktigaste för oss som investerare hur verksamheten bedrivs fortsättningsvis. Vi kommer som aktiva ägare följa bolaget och till exempel på bolagsstämmor rösta igenom ersättningsprogram för ledande befattningshavare som är förenliga med vår policy. Vid en IPO finns ytterst begränsade möjligheter att förändra villkoren. Det är lite ”take it, or leave it” – och i det här fallet har AP4 gjort bedömningen att det kommer att bli en bra investering för pensionärerna.