Remissvar

Fjärde AP-fondens remissyttrande avseende ”Remiss – förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker” (FI dnr 21-29976)

Remissvar

Fjärde AP-fondens remissvar avseende "Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet” (Fi2021/03315) 

Remissvar

Fjärde AP-fondens remissvar avseende promemorian Gränsöverskridande distribution av fonder  Fi2021_02505

Remissvar

Fjärde AP-fondens remissyttrande avseende "Remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder." (RA-KS2021/18)

Remissvar

Remissvar Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden (Fi2021_01679)

Remissvar

Remissyttrande avseende Ds 2020:30 "Kompletterande best t EU-förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter (Fi2021/00428)"

Remissvar

Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut (Fi2020_03725_S1)

 Remissvar

Promemorian ”Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Fi2020/03029/FPM)"

 Remissvar

Förtjänstutredning Ju 2019:9 Dnr AP42020/9

Remissvar

Betänkande: Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12) Dnr AP4 2020/8

Remissvar

Promemorian ”Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar (Fi2020/00855/V)”. 

Remissvar

Promemorian ”Förvalsalternativet inom premiepensionen (Fi2020/00584/FPM)”.

Remissvar

Remiss SOU en ny Riksbankslag (SOU 2019:46)

Remisssvar

Promemoria Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering Fi2019-04229

Remissvar (pdf)

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (Diarienr 2019-14545/ 2019-14546)

Remissmissiv (pdf)
Remissvar (pdf)
Remissvar (pdf)

Ett bättre premiepensionssystem (S2019/04594/SF)

Remissvar (pdf)

Några frågor om straff för marknadsmissbruk(Fi2019.02558/V)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Remissvar (pdf)

Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna (Fi2019/01595/FPM)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

Att främja gröna obligationer (SOU 2017:115)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

En ny ordning för redovisningstillsyn (Fi Dnr 17-6486)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna (Fi2017/02972/FPM)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

Nya regler för AP-fonderna (DS 2015:34)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)
AP-fondernas juristers remissvar (pdf)

Värdepappersmarknaden, MiFID och MiFIR (SOU 2015:2)

Promemoria, del 1 (pdf)
Promemoria, del 2 (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)

AP-fonderna i pensionssystemet - en effektivare förvaltning av pensionsreserven (SOU 2012:53)

Promemoria (pdf)
Remissmissiv (pdf)
Fjärde AP-fondens remissvar (pdf)