Upphandlingar

AP4 ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.

 


Upphandling av IT och driftstjänster

AP4 avser upphandla IT och Driftstjänster genom förhandlade förfaranden under konkurrens. Denna upphandling kommer att vara uppdelad i följande huvudområden:

  1. Klient som en tjänst, inkl. Service Desk med support
  2. Drift och Infrastruktur som en tjänst, inkl. Servicedesk och Support 

AP4 har en IT-strategi som framgent kan innebära en ökad grad av molntjänster i relation till lokal hosting. 

Länk till TendSign.