Upphandlingar

AP4 ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.

Pågående upphandlingar

AP-fonderna (AP1, AP3 och AP4) upphandlar behovet av en konsult som ska vara CISO för AP-fonderna

Uppdraget avser att ta fram ett ledningssystem med styrande dokument för AP-fonderna främst enligt MSBFS 2020:6 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter), men även med beaktande av tillämpliga lagar och föreskrifter.
Diarienummer AP3 2021/12 med sista anbudsdag är 2021-12-17

Länk till annonsen

AP-fonderna (AP1, AP3, AP4 och AP7) upphandlar rekryteringskonsulttjänster

Diarienummer: VS2021/18 med sista anbudsdag 2021-09-13
Länk till annonsen

AP-fonderna ( AP1, AP2, AP3 och AP4) upphandlar upphandlingskonsulttjänster

Diarienummer: VS 2021/17 med sista anbudsdag 2021-08-23
Länk till annonsen