Ett turbulent och dramatiskt första halvår 2020

Första halvåret 2020 kommer att gå till historien som tiden då världen drabbades av covid-19.Pandemin och de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen har medfört mycketstora påfrestningar på den globala ekonomin. Situationen är fortsatt svåröverskådlig med storosäkerhet om den framtida utvecklingen.

Även om det nu känns avlägset så inleddes dock året med en positiv makroekonomisk utveckling med indikationer på en återhämtning efter ett svagt 2019. Den förhållandevisa positiva inledningen på året förbyttes sedan abrupt till närmast panik under mars månad. Vi såg extrema börsfall i takt med att covid -19 spred sig till Europa och USA. Vi såg också rörelser på de finansiella marknaderna som var större än de vi såg under finanssåväl som eurokrisen, samt en omsättningsbarhet som var mycket
begränsad – eller saknades helt – i de flesta värdepapper. Det vi genomlevde under mars kan närmast liknas vid en lång följd av dagar med marknadsreaktioner likt den vi hade vid terrorattacken
den 11 september 2001. För att ge en illustration av storleken på börsfallet under mars så minskade marknadsvärdet av den amerikanska börsen med nära 11 000 miljarder dollar från toppen till botten. Detta motsvarar nästan 50 procent av USA:s årliga BNP! 

Det politiska systemet har överlag agerat snabbt och kraftfullt som respons på pandemin. Först kom införandet av olika restriktioner för att minska smittspridningen. Dessa kom efter hand att bli mycket omfattande i många länder i Europa och delar av USA, med mycket stora realekonomiska konsekvenser. För att motverka de negativa följderna av restriktionerna började centralbanker och regeringar tidigt att besluta om olika typer av stödåtgärder. Även dessa penning- och finanspolitiska program har under våren blivit allt mer omfattande och är nu historiskt stora, och enbart de finanspolitiska stimulanserna förväntas som ett internationellt genomsnitt uppgå till omkring hisnande 15 procent av BNP totalt över detta och nästkommande år. 

Kombinationen av kraftiga stöd och stimulanser, stegvis bättre kontroll på smittspridningen samt successivt bättre kunskap om covid-19 generellt och efter hand minskade restriktioner har gjort att de finansiella marknaderna sedan i början av april har återhämtat sig i betydande grad. När man nu vid halvårsskiftet betraktar de sammantagna förändringarna i tillgångspriser från starten på året så är de i många fall nästan förbluffande små givet den extrema period som vi har varit igenom. 

Kraften i påverkan på realekonomin under första halvåret 2020 har varit brutal. Snabbheten och djupet i den ekonomiska inbromsningen överstiger med råge det vi såg under finanskrisen. BNP förväntas att under 2020 i Europa och USA att falla med i storleksordningen -8 procent jämfört med det man trodde innan pandemin. Efter en sådan historiskt dramatisk inbromsning är det naturligt att vi får en rekyl under 2021, men enligt vårt huvudscenario tror vi inte att vi är tillbaka på samma BNP-nivå som innan pandemin förrän runt år 2023. 

Ett historiskt stort fall i BNP i år och därefter en rekyl 2021 till trots så är den långsiktiga nyckelfrågan ifall pandemin kommer att orsaka strukturella och permanenta skador på världsekonomin, och i så fall hur stora dessa blir. Vad gäller denna fråga saknas det onekligen inte orosmoln såsom risk för permanent hög arbetslöshet, en ny kris i det finansiella systemet, avstannad globalisering och ökade regionala spänningar samt en kraftigt ökad skuldsättning som kan skapa framtida strukturella problem. I den andra och mer positiva vågskålen finns faktorer som på sikt kan stärka ekonomins funktionssätt och produktivitet. Exempel på sådana faktorer är påskyndad digitalisering, investeringar i eftersatt infrastruktur och omställningen till ett hållbart samhälle samt potential för positiva strukturreformer.

Till syvende och sist kommer mycket att avgöras av om de resurser som kommer att satsas på att återstarta världens ekonomier lyckas styras till långsiktigt produktivitetsstärkande ändamål och om de ledande ekonomierna fortsatt orkar omfamna tron på det goda i globalt samarbete och global ekonomisk samverkan. Vår rådande bedömning är att pandemin förvisso kommer att leda till permanenta skador på världsekonomin, men att de nödvändigtvis inte behöver bli lika långsiktigt svårläkta som efter finanskrisen. Finanskrisen berodde på en härdsmälta i världens
banksystem med ett i princip utslaget kreditsystem under en lång tid. Krisen i banksystemet övergick i Europa sedan via mycket ansträngda statsfinanser till en djup och förlamande Eurokris, som delar av Europa ännu inte har återhämtat sig ifrån. Läget är dock mycket svårbedömt och det går definitivt att måla upp framförallt mer negativa scenarier, men även sådana som är mer positiva. 

I den typ av extraordinära marknader som vi såg i mars och april så går AP4:s förvaltning in i något som vi kallar stabsläge, eftersom de externa förutsättningarna kräver ett annat fokus och en annan dynamik än AP4:s vanliga processer. Stabsläge innebär bland annat betydligt högre mötesfrekvens än normalt – och för ändamålet flexibla specialanpassade möteskonstellationer – för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte, ett samlat grepp på fondens större positioner och fokus på att snabbt ta tillvara på affärsmöjligheter. Förenklat har stabsläget under våren handlat om fullt fokus på följande huvudprinciper:

• Undvik forcerad handel i icke fungerande marknader – handla endast då det är nödvändigt och då underbyggt av investeringsanalys.
• Våga vara långsiktiga (ett av fondens unika särdrag) – håll i, och även öka, positioner som vi långsiktigt tror på samt agera som en långsiktig och ansvarsfull ägare.
• Orka tänka offensivt – sök och utnyttja möjligheter och obalanser som dyker upp i marknaden.
• Stötta varandra – håll humöret uppe och håll huvudet kallt.

En så svår, stökig och nervös marknad som vi har haft under våren innebär utmaningar men också möjligheter för en långsiktig investerare som AP4. Till exempel så började vi köpa aktier efter de
första stora initiala fallen för att bibehålla vår tillgångsfördelning. Ett annat exempel är företagsobligationer där priset på dessa under mars föll utan urskiljning, då marknaden i hysterin inte
orkade differentiera mellan olika företag. Vi såg här en möjlighet att som långsiktig investerare öka vår investering till företagsobligationer emitterade av kvalitetsbolag som strukturellt gynnas – eller åtminstone inte missgynnas – av de långsiktiga effekterna av covid-19. 

Vi har även agerat som långsiktig och ansvarsfull ägare i detta extremt svåra och osäkra läge. Detta har bland annat gjorts genom att föra proaktiva dialoger med bolag och med ägarkonstellationer kring kapitalbehov, vilket resulterat i att AP4 har deltagit i ett flertal nyemissioner för att stötta långsiktigt sunda bolag. AP4 bidrar även till etablerandet av ett investeringsbolag tillsammans med AMF, FAM, SEB och AFA Försäkring vilket har till uppgift att i rådande svåra marknadsläge gå in med kapital och som minoritetsägare stötta företrädelsevis onoterade medelstora svenska bolag med efter pandemin bärkraftiga affärsmodeller. Det är också glädjande att ett förslag till temporärt ändrad lagstiftning
för att tillåta AP-fonderna att äga upp till 15 procent av rösterna i noterade bolag – idag 10 procent – är ute på remiss. 

AP4 redovisar för första halvåret 2020 en avkastning om -2,5 procent. Den viktigaste förklaringen till den negativa avkastningen är AP4:s betydande innehav i svenska och globala aktier. Även reala tillgångar har så här långt i år haft en negativ avkastning, medan räntebärande tillgångar har gett ett positivt bidrag. Ett negativt resultat känns aldrig tillfredsställande, men givet omständigheterna får vår avkastning för det första halvåret ändå ses som ett godkänt betyg för hur vi har lyckats hantera vårens marknadsturbulens. Hela organisationen har arbetat väldigt målmedvetet och professionellt genom hela denna besvärliga period. 

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till alla medarbetare på AP4 för hur väl ni har hanterat de arbetsmässiga påfrestningarna under våren. Förvaltningen och hanteringen av AP4:s portfölj har skötts på ett utmärkt sätt samtidigt som den ständiga utvecklingen av vår verksamhet fortsatt med målsättningen att över tid på bästa sätt utföra uppdraget att skapa långsiktigt god avkastning till dagens och morgondagens pensionärer.