Covid-19 och exceptionella marknadsrörelser

Med pandemin som påverkat samhället på många olika sätt blev 2020 ett exceptionellt år. Vi har tvingats hantera en historiskt utmanande ekonomisk miljö samtidigt som vi mycket snabbt har ställt om till att arbeta digitalt och på distans. Även utanför arbetet har samhället behövt ställa om genom att ingen längre kunnat umgås socialt på samma sätt som tidigare. Många i vår närhet har också personligen blivit drabbade av covid -19.

Även om det nu känns avlägset så inleddes året med en positiv makroekonomisk utveckling med indikationer på en återhämtning efter ett svagt 2019. Den förhållandevisa positiva inledningen på året förbyttes abrupt i panik under mars månad. Vi såg extrema börsfall i takt med att covid-19 spred sig till Europa och USA. New York-börsens index S&P 500 föll med 34 procent och Stockholmsbörsens index var ned som mest 30 procent från topparna under februari månad.
     Kraften i påverkan på realekonomin initialt under våren 2020 var brutal. Snabbheten och djupet i den ekonomiska inbromsningen översteg med råge det vi till exempel såg under finanskrisen. Det politiska systemet agerade överlag snabbt och kraftfullt som respons på pandemin. Först genom införandet av olika restriktioner för att minska smittspridningen, och sedan för att motverka de negativa följderna av restriktionerna började regeringar och centralbanker tidigt att införa olika typer av stödåtgärder. Dessa finans- och penningpolitiska program blev under året allt mer omfattande och är idag historiskt stora. Kombinationen av kraftiga stöd och stimulanser, stegvis bättre kontroll på smittspridningen, successivt bättre kunskap om covid-19 och efter hand minskade restriktioner, gjorde att de finansiella marknaderna återhämtade sig i betydande grad efter fallen i mars. Under hösten 2020 såg vi starten av en andra våg av pandemin med snabb och omfattande smittspridning som med oförminskad styrka fortsatte året ut. Den andra vågen av pandemin har också inneburit återinförandet av nya och successivt mer omfattande restriktioner.
      Under hösten har dock restriktionerna internationellt varit mer fokuserade än under våren och därmed heller inte så här långt varit lika förödande för världsekonomin, även om vissa branscher har drabbats väldigt hårt. Det rekordsnabba framtagandet av vaccin och virusets säsongsmönster gör att man ändå kan känna visst hopp mitt i denna mycket besvärliga situation. Med en lyckad massvaccinering och i takt med att en varmare årstid närmar sig, kan förhoppningsvis en normalisering åtminstone påbörjas en bit in på våren 2021.
      När man reflekterar tillbaka på 2020 så går det heller inte att bortse från att året innehöll en hel del politisk turbulens som via sociala medier förmedlats i princip i realtid. Även en hel del av detta har förstås varit kopplat till pandemin. Detta till trots har det mest anmärkningsvärda nog ändå varit det mycket besynnerliga efterspelet till presidentvalet i USA. En retorik har använts som underblåsts av konspirationsteorier och som nära nog för tankarna tillbaka till mellankrigstidens Europa och Weimarrepublikens kollaps. Att vi skulle få uppleva något liknande i världens demokratiska högborg och starkaste bastion är både chockerande och skrämmande.
     Sammantaget så har dock de dramatiska händelserna under 2020 så här långt inneburit betydligt mindre skada för den svenska såväl som den internationella ekonomin än vad de flesta prognoser indikerade i våras. Den snabba utvecklingen av vaccin i kombination med en förväntan om fortsatta stimulanser gör också att det finns förhoppningar om en fortsatt ekonomisk återhämtning under 2021. 
     När man i efterhand betraktar de sammantagna förändringarna i tillgångspriser under helåret 2020 så blir man närmast förbluffad givet de extrema händelser som vi har varit igenom. Ett exempel på detta är utvecklingen av marknadsvärdet på AP4:s tillgångsportfölj. Vi gick in i 2020 med ett portföljvärde på 418,0 miljarder kronor, och avslutade året med portföljvärde på 449,4 miljarder kronor (utöver det så har AP4 under året även betalat ut 7,9 miljarder kronor till pensionssystemet). På ytan kan det förefalla som ett lugnt år med god avkastning. Inget kan dock vara mer fel!

Strukturella förändringar och förstärkta trender
Efter en sådan historiskt dramatisk ekonomisk inbromsning som vi upplevde under 2020 så är det naturligt att vi får en positiv rekyl under 2021. Dessa stora fluktuationer i BNP till trots så är den långsiktiga nyckelfrågan om pandemin kommer att orsaka strukturella och permanenta skador på världsekonomin, och i så fall hur stora dessa blir. Vad gäller denna fråga saknas det onekligen inte orosmoln såsom risk för permanent hög arbetslöshet, en ny kris i det finansiella systemet, avstannad globalisering och ökade regionala spänningar samt en kraftigt ökad skuldsättning som kan skapa framtida strukturella problem. I den andra och mer positiva vågskålen finns faktorer som på sikt kan stärka ekonomins funktionssätt och produktivitet. Exempel på sådana faktorer är påskyndad digitalisering, investeringar i eftersatt infrastruktur och omställningen till ett hållbart samhälle samt potential för positiva strukturreformer. Till syvende och sist kommer mycket att avgöras av om de resurser som kommer att satsas på att återstarta världens ekonomier lyckas styras till långsiktigt produktivitetsstärkande ändamål och om de ledande ekonomierna fortsatt orkar omfamna tron på det goda i globalt samarbete och global ekonomisk samverkan. Vår rådande bedömning är att pandemin förvisso kommer att leda till svårläkta skador på världsekonomin, men att de inte behöver bli lika långsiktigt problematiska som efter finanskrisen. Finanskrisen berodde på en härdsmälta i världens banksystem med ett i princip utslaget kreditsystem under en lång tid, som delar av Europa ännu inte har återhämtat sig ifrån.

Starkt resultat baserat på långsiktig förvaltning
AP4 navigerade förtjänstfullt genom den exceptionellt turbulenta marknadsutvecklingen under året och skapade en avkastning efter kostnader om 9,6 procent. Även den aktiva förvaltningen var fortsatt framgångsrik och bidrog med ett avkastningsbidrag om 2,4 procentenheter utöver referensindex för året. 
     AP4:s goda historiska resultat beror till betydande del på förmågan att utnyttja de stora frihetsgrader som finns i buffertfondernas lagstadgade mandat. Till exempel så har buffertfonderna i det närmaste unika förutsättningar att agera långsiktigt och har därigenom möjlighet att fullt ut utnyttja potentialen i investeringar genom förmågan att tåla stora marknadsrörelser och låg omsättningsbarhet där detta gynnar den långsiktiga avkastningen. Just förmågan att agera långsiktigt har varit en enorm tillgång för oss under den mycket svåra, stökiga och turbulenta marknad som vi hade under årets första hälft. Till exempel så började vi köpa aktier tidigt i samband med de första stora initiala fallen för att bibehålla vår tillgångsfördelning. Vi hade även förutsättningar att investera i företagsobligationer när priset på dessa under mars föll utan urskiljning, då marknaden i hysterin inte orkade differentiera mellan olika emittenter. 
     Långsiktigheten ger oss också förutsättningar att agera som en stabil och ansvarsfull ägare, vilket alltid är viktigt och inte minst under ett så extremt svårt och osäkert läge som pandemin innebär. Detta ansvar har vi bland annat tagit genom att föra proaktiva dialoger med bolag och med ägarkonstellationer kring kapitalbehov, vilket resulterat i att AP4 har deltagit i ett flertal nyemissioner för att stötta långsiktigt sunda bolag. Det är också glädjande att regering och Riksdag med anledning av det extrema läget visade flexibilitet genom att tillfälligt tillåta en utökad högsta ägarandel för AP-fonderna i svenska bolag för att bättre kunna stötta bolag genom denna svåra period. Fram till sommaren 2021 kan AP-fonderna nu gå upp till 15 procents ägarandel – tidigare 10 procent – vilket ger oss bättre möjligheter att vid behov stötta de bolag i vilka vi är långsiktigt stora ägare.

 AP4:s bidrag till klimatomställningen
Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar, och AP4 tar i förvaltningsarbetet avstamp i Parisavtalet och det mer ambitiösa svenska miljömålet att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Våra lågkoldioxidstrategier som vi började att implementera redan 2012, och år för år har utvecklat sedan dess, har tagit ytterligare steg under 2020. En utmaning i utvecklingen av våra metoder är tillgången till data av tillräckligt god kvalitet. Fram till förra året har vi varit nödsakade att endast använda historisk och inte alltid helt aktuell data. Under 2020 har det varit möjligt för oss att komplettera våra modeller med data som har ambitionen att vara mer framåtblickande, och därmed också har potential att väsentligt öka prognoskraften. Mer precist så inkluderas, i våra strategier för att välja bolag i den globala aktieportföljen, också data avseende om bolagen bedöms vara i linje med Parisavtalet samt bolagens förmåga att hantera prissättning på koldioxidutsläpp. Vi har under 2020 också breddat tillämpningen av lågkoldioxidstrategier till hela den internt förvaltade globala aktieportföljen. Detta innebär att det mål vi satte upp år 2015 inför Parismötet att hela den globala aktieportföljen skulle förvaltas baserat strategier som sänker koldioxidavtrycket år 2020 nu är uppnått. 
     AP4 har under 2020 även byggt upp en intern grupp för fundamental tematisk global aktieförvaltning. Baserat på bland annat AP4:s tematiska hållbarhetsanalys och den kvantitativa bolagsanalysen gör denna grupp fundamental bolagsanalys och aktieurval i AP4:s globala aktieportfölj. I ett första steg har energisektorn analyserats, vilket har inneburit en omfattande omstrukturering av den delportföljen. 
     För att den nu pågående klimatomställningen ska vara långsiktigt genomförbar krävs att den går att förena med en samhällsoch ekonomisk utveckling som uppfattas som socialt acceptabel. En ansvarsfull användning av fossila bränslen inom ramen för återstående global koldioxidbudget – främst konventionell olja och gas – kommer därför att fortsatt vara en förutsättning för en framgångsrik omställning till ett klimatneutralt samhälle. Bland annat av detta skäl så har AP4 visst fortsatt ägande i fossila bolag. Däremot ställer vi stora krav på de fossila bolag som vi äger. Bolagen ska ha en verksamhet med mål och ambitioner som bedöms vara förenliga med en omställning enligt Parisavtalet, samt gärna också ha en betydande och ökande andel investeringar i förnyelsebar energiproduktion. Det sistnämnda är viktigt då flera av de fossila bolagen framöver kommer att vara bland de största investerarna i världen i förnyelsebar energi, och därmed kunna spela en viktig roll i klimatomställningen. Med ett betydligt mer koncentrerat ägande i energibolag kommer vi också att ytterligare kunna intensifiera vårt aktiva ägararbete för att medverka till att den positiva utvecklingen fortsätter i de bolag som vi är ägare i. Med nämnda åtgärder har AP4 under 2020 minskat koldioxidutsläppen med 15 procent, vilket utgör ytterligare ett steg i vårt långsiktiga arbete sedan 2012 att minska klimatriskerna i vår portfölj. Vi har halverat koldioxidutsläppet från våra investeringar i aktier de senaste tio åren, och vi har idag ett koldioxidavtryck som är mindre än hälften av vad det är för ett brett globalt aktieindex. Vår målsättning är att ytterligare halvera koldioxidutsläppen senast år 2030, och att ha netto nollutsläpp senast år 2040. Vår historiska minskning av utsläpp och våra mål är mer ambitiösa än Parisavtalet.

Fortsatta strategiska satsningar på alternativa investeringar, hållbarhet och uppdaterad systemplattform
AP4 bedriver en kostnadseffektiv förvaltning, något som återigen framgick av den årliga internationella kostnadsjämförelsen som CEM Benchmarking genomför. Vi har ett fondkapital stort nog för att effektivt kunna tillvarata de stordriftsfördelar som finns inom kapitalförvaltning utan att för den skull ha så mycket kapital att det begränsar vår flexibilitet. AP4:s kostnadsnivå är endast cirka 45 procent av den genomsnittliga nivån hos en relevant internationell jämförelsegrupp av liknande pensionsfonder. Kostnadseffektiviteten uppnår vi genom vår implementeringsstil med huvudsakligen internt förvaltat kapital, men även genom att AP4 betalar lägre kostnader för motsvarande tjänster, som till exempel förvaltningsarvoden, än pensionsfonderna i jämförelsegruppen. 
     AP4 bedriver sålunda en effektiv förvaltning, och kommer också fortsatt att ägna stort fokus till att hålla ned kostnadsnivån så mycket som det överhuvudtaget är möjligt. Detta till trots så är vi nu i en fas där vi genomför satsningar inom tre strategiskt heltnödvändiga områden. År 2019 fick AP-fonderna nya placeringsregler som möjliggjorde en ökad andel onoterade tillgångar. Vi är därför i en process där vi tillför kompetens och resurser till detta område, samt ökar investeringstakten till inte minst reala tillgångar såsom hållbarhetsfrämjande infrastruktur. Vi stärker också ytterligare resurserna inom hållbarhet. Ett exempel på det är ovan nämnda satsning på tematisk global aktieförvaltning, men ytterligare resurser behövs också för att fortsatt ligga i framkant vad gäller till exempel hållbarhetsrapportering och påverkansarbete. Slutligen behöver vi också göra ytterligare investeringar kopplade till moderniseringen av vår IT-plattform och digitaliseringen av vår verksamhet.

Utmärkelser till AP4
Som nämndes inledningsvis så har 2020 på väldigt många sätt varit ett historiskt utmanande år som inneburit stora prövningar för alla individer och de flesta yrkesgrupper. För oss på AP4 har de värdeförändringar som portföljen genomgått under året nästan fått oss att tappa andan, och markerar också tydligt de mycket extrema förhållanden under vilka vi har skött den löpande förvaltningen av AP4:s portfölj. Utöver en besvärlig förvaltningsuppgift samtidigt som vi snabbt anpassat oss till distansarbete och ett digitalt arbetssätt, så har vi också orkat med att fortsätta stärka vår verksamhet. Det har under året genomförts betydande utvecklingsinsatser och viktiga projekt i hela vår organisation. 
    Den årliga medarbetarundersökningen gjorde mig väldigt glad och stolt. Den påvisade en god utveckling och ett mycket bra resultat för helheten såväl som för vår verksamhets olika delar. Det starka utfallet är ett gott betyg till hela organisationen och AP4:s alla medarbetare, men också ett kvitto på att vi har hanterat det omtumlande 2020 på ett förtjänstfullt sätt. Vi har alla fått anpassa och utveckla arbetssätt och mötesformer samt aktivt bidragit till ett högt engagemang och en hög energinivå. 
   En ytterligare bekräftelse på vårt gedigna arbete är de fem utmärkelser som vi tilldelades vid IPE Conference & Awards 2020. AP4 har fått många fina priser genom åren, vilket hjälper till att inspirera och motivera oss att fortsatt vara en global förebild bland pensionsfonder. Det är vi tillsammans som skapar våra fina resultat, och jag känner mig väldigt priviligierad att få arbeta på AP4. 

  Jag vill därför avslutningsvis rikta mitt varmaste tack till alla medarbetare på AP4 som tillsammans under 2020 framgångsrikt verkat för vårt samhällsviktiga uppdrag samtidigt som vi har arbetat intensivt med att anpassa vår verksamhet till framtida utmaningar.

Stockholm den 18 februari 2021

Niklas Ekvall, vd