Ett fantastiskt resultat men utmaningar väntar framöver

Under 2019 passerade AP4:s portfölj 400 miljarder kronor och uppgick vid årets slut till 418,0 miljarder kronor. Avkastningen under 2019 blev mycket stark med 21,7 procent efter kostnader och årets resultat uppgick till 75,2 miljarder kronor. Det innebär att AP4:s avkastning och resultat för 2019 är den högsta sedan starten av pensionssystemet 2001. Endast marknadernas återhämtning 2009 efter finanskrisen 2008, skapade en avkastning i linje med 2019.

Årets starka utveckling på de finansiella marknaderna behöver emellertid ses mot bakgrund av den mycket tuffa avslutningen på 2018 med kraftigt fallande börser och stigande räntor. Över
tvåårsperioden 2018-2019 är avkastningen mer balanserad med 10,2 procent per år i genomsnitt.
Med ett litet längre tidsperspektiv kan vi konstatera att AP4:s portfölj under den senaste tioårsperioden har avkastat 9,9 procent i genomsnitt per år. Om vi istället vänder blicken framåt
ser vi tyvärr en betydande utmaning för vår portfölj att under nästkommande tio år uppnå en lika god avkastningsnivå. Vårt huvudscenario ger en bild av förhållandevis låg tillväxt i de utvecklade länderna under kommande decennium. Det beror på omständigheter som nödvändig normalisering av penningpolitik, klimatanpassning, områden av hög skuldsättning, demografisk utveckling och svag politisk beslutskraft. Vi har även för närvarande generellt relativt höga värderingar samt ett mycket lågt ränteläge som indikerar en förväntad negativ real avkastning på räntebärande tillgångar i ett medelsiktigt perspektiv.

Ett betydande bidrag till pensionssystemet
Sedan starten av pensionssystemet 2001, har fonden i genomsnitt avkastat 6,5 procent per år efter kostnader och genererat ett ackumulerat resultat om 320 miljarder kronor. AP4:s portfölj har under denna tid vuxit från 134 miljarder till dagens 418 miljarder kronor, samtidigt som vi har betalat ut 36 miljarder kronor till pensionssystemet. AP4:s avkastning utöver inkomstindex, det index med vilket pensionssystemets skuldsida uppräknas, har varit i genomsnitt 3,6 procentenheter per år sedan start. Detta motsvarar knappt 210 miljarder kronor och innebär att AP4 på ett betydande sätt har bidragit till att buffertfondernas samlade andel av tillgångarna i systemet för inkomstpensionen har vuxit från 10 procent vid starten till omkring 15 procent idag. AP4:s goda historiska resultat beror till betydande del på förmågan att utnyttja de stora frihetsgrader som finns i buffertfondernas lagstadgade mandat. Till exempel så har buffertfonderna i det närmaste unika förutsättningar att agera långsiktigt och har därigenom möjligheten att fullt ut utnyttja potentialen i investeringar genom förmåga att tåla stora marknadsrörelser och låg omsättningsbarhet där detta gynnar den långsiktiga avkastningen.

AP4 står bakom klimatmålen
AP4 står bakom Parisavtalet och det mer ambitiösa svenska miljömålet att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Ett av AP4:s mål är att vi ska bidra i omställningen till ett hållbart
samhälle. Av dessa skäl integrerar AP4 hållbarhet i alla investeringsprocesser. Fondens hållbarhetsstrategier samt tematiska investeringar kopplade till hållbarhet utgör en väsentlig del av
fondens förvaltning. AP4:s bidrag till klimatomställningen sker på flera olika sätt. Ett exempel utgörs av våra lågkoldioxidstrategier som vi successivt har utvecklat och breddat sedan de introducerades 2012 till att idag vara ett betydande inslag i vår globala aktieportfölj. Via lågkoldioxidstrategierna minskar AP4 dels klimatrisken i portföljen genom att sälja bolag med stora koldioxidutsläpp och dels så investerar fonden i bolag med mindre utsläpp samt i bolag som bidrar till den pågående klimatomställningen. 

AP4 är en aktiv ägare som kontinuerligt påverkar och uppmanar bolag att ställa om till hållbara affärsmodeller och minska sina koldioxidutsläpp. Det gör vi genom dialoger med bolagen och ofta i samarbete med andra globala investerare. Vi kräver också att bolagen på ett transparent sätt redovisar sina klimatrisker. Vi vill att de beskriver den styrning och de processer som de har
implementerat, samt de aktiviteter de genomför för att hantera sina klimatrisker. Genom att samordna oss med andra investerare tror vi att förutsättningarna för påverkan ökar genom att en större andel av ägandet i bolagen sluter upp och ställer sig bakom dialogerna. AP4 agerar också formellt som ägare i dessa frågor genom att rösta vid bolagsstämmor. AP4 har under 2019 genomfört ett antal aktiviteter för att ytterligare utveckla och integrera hållbarhet i förvaltningen. Vi har bland annat fortsatt att öka genomslaget av lågkoldioxidstrategier i investeringsportföljen samtidigt som vi har fortsatt att bredda och utveckla dem. Förutom portföljbolagens egna direkta koldioxidutsläpp beaktar strategierna nu även direkta utsläpp från bolagens underleverantörer. Genom att ta hänsyn även till underleverantörernas koldioxidutsläpp breddas analysen av klimatrisk i värdekedjan, vilket ger ett än bättre beslutsunderlag för bolagsurvalet. Under de senaste två åren har AP4 också gjort ett omfattande fördjupningsarbete kring centrala hållbarhetsteman. Denna analysinsats börjar nu steg för steg få ett allt större avtryck på vår investeringsportfölj. Exempelvis kan nämnas att vi dels har utvecklat aktiestrategier för att ta hänsyn till resurseffektivitet och dels har vi implementerat en aktiestrategi baserad på omställningen från förbränningsmotorer till elektriska fordon. Vi har under året även genomfört tematiska investeringar med inriktning mot hållbar infrastruktur genom bland annat en fond som investerar i hållbar infrastruktur i Afrika. 2019 etablerade AP4 också Polhem Infra tillsammans med AP1 och AP3, vilket är ett bolag med fokus på hållbara infrastrukturinvesteringar.

Vissa ytterligare ändrade regler
Det är mycket positivt att medlemmarna i pensionsgruppen för några år sedan tog initiativet att modernisera AP-fondernas placeringsregler. Det första steget i moderniseringen infördes den 1 januari 2019 och innebär ökad flexibilitet för AP-fonderna avseende tillgångsallokering genom lägre krav att hålla likvida kreditvärdiga räntebärande tillgångar samt utökat utrymme för onoterade tillgångar. 

I december 2019 presenterade regeringen en proposition för ytterligare ett steg i moderniseringen av AP-fondernas placeringsriktlinjer. Detta steg fokuserar primärt på att ge AP-fonderna ökad flexibilitet vad gäller investeringsformer för onoterade investeringar, med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för långsiktighet och kostnadseffektivitet. 

I väntan på att de nya reglerna ska träda i kraft har AP4 under de senaste åren förstärkt kompetensen inom alternativa investeringar med fokus på kostnadseffektiva och långsiktiga investeringar. Det kommer över tid att ytterligare förbättra vår portföljs avkastnings- och riskprofil. I detta sammanhang är det dock viktigt att påminna om att vi idag har ett marknadsläge med i många fall ansträngda värderingar på onoterade tillgångar. Därför kommer uppbyggnaden av den onoterade portföljen att ske försiktigt och stegvis över flera år. Stor vikt kommer att läggas på att identifiera rätt affärstillfällen och att på en solid grund kunna räkna hem varje enskild investering.

Utmärkelser till AP4
AP4 fick två utmärkelser vid IPE Conference & Awards 2019 i Köpenhamn, dels pris för bästa interna förvaltningsteam, ”In-House Investment Team”, och dels för bästa aktiva förvaltning, ”Active Management”. Vi nominerades dessutom i två ytterligare kategorier. Vi är glada och stolta över att få så fina erkännanden för vårt sätt att arbeta och bedriva förvaltning vilket är inspirerande och motiverande för vårt fortsatta förvaltnings- och utvecklingsarbete. Dessa priser är ett resultat av alla fantastiska medarbetare på AP4 som varje dag gör sitt yttersta för fondens avkastning och
utveckling. Jag vill därför tacka alla medarbetare på AP4 som tillsammans och framgångsrikt verkar för vårt samhällsviktiga uppdrag samtidigt som vi arbetar intensivt med att anpassa vår verksamhet till framtida utmaningar.