VD har ordet

Stockholm, 12 juli 2019

Stark marknadsutveckling men orosmoln kvarstår

Det sista kvartalet under 2018 präglades av stor marknadsoro och fallande tillgångspriser. Den ökande oron och pessimismen var resultatet av en olycklig kombination av tilltagande rädsla för
en kraftig avmattning i den globala konjunkturen, oro för en mer restriktiv penningpolitik från världens centralbanker, befarad eskalering av handelskonflikter och ängslan för markant fallande vinster i företagssektorn. I stark kontrast avtog under början av 2019 oron steg för steg. Ett efter ett så skingrades delvis de orosmoln som präglade marknaderna under slutet av 2018. Redan någon vecka in i januari så gjorde den amerikanska centralbanken Federal Reserve helt om
genom att markant ändra sitt budskap om den framtida penningpolitiken.

Även handelsförhandlingarna utvecklades positivt samtidigt som årets första rapportperiod överlag gav uppmuntrande signaler kring bolagens utveckling. Sammantaget så resulterade detta i minskad oro för den globala tillväxten, en ökad optimism och en stark utveckling på finansmarknaderna med stigande
aktiekurser och fallande räntor. 

Därefter har marknaderna mer eller mindre rört sig sidledes med relativt stora slag beroende på hur stämningsläget harförändrats kring de oroshärdar som präglade marknadsrörelserna under 2018 och inledningen av 2019. I princip kvarstår också alla dessa osäkerheter, vilket gör att vi kan förvänta oss en marknad med under stundom stora rörelser även under resten av 2019.

Stark portföljavkastning för AP4

Under första halvåret 2019 avkastade AP4:s portfölj 13,0 procent efter kostnader. En stor del av avkastningen kommer från AP4:s allokering till aktier och reala tillgångar. Även vår allokering till räntebärande instrument bidrog på ett betydande sätt till den absoluta avkastningen under årets inledande sex månader på grund av de kraftigt fallande räntorna.

Avkastningen första halvåret 2019 var den högsta avkastning som AP4 har haft ett enskilt första halvår sedan starten av det nya pensionssystemet år 2001. Detta är förstås mycket glädjande, men det illustrerar kanske framförallt den volatila marknadsmiljö vi nu befinner oss i. Mätt sedan början av 2018 har avkastningen efter kostnader i genomsnitt varit 8,3 procent per år, men som illustrationen nedan visar har avkastningen uppvisat både betydande upp- och nedgångar. Av detta framgår också med tydlighet det faktum att utvärderingen av en pensionsfond måste göras över en lång tidsperiod för att vara meningsfull.

Vår förvaltnings aktiva avkastning, det vill säga avkastningen utöver AP4:s referensportfölj, har fortsatt varit stark och uppgick till 1,7 procentenheter för första halvåret. Det positiva resultatbidraget var därmed 5,8 miljarder kronor. Med detta kan jag med stolthet konstatera att AP4 förlänger den redan långa period av positiv aktiv avkastning som vi historiskt har uppvisat. Detta betonar dessutom ytterligare värdet av den breda och högkvalitativa aktiva förvaltning som AP4 bedriver.

Fortsatt utvecklingsarbete

Arbetet med att identifiera investeringsteman inom hållbarhet fortskrider med god fart. Syftet är att detta arbete ska leda till att vi kan identifiera investeringar som kan ge god avkastning såväl som att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Den stora utmaningen är inte att hitta de övergripande områden där det sker eller behöver ske förändringar. Snarare ligger utmaningen för det första i att analysen når en sådan detaljnivå att det går att förstå de ofta mycket komplexa sambanden för att kunna urskilja värdekedjor eller delar av värdekedjor som är intressanta ur investeringssynpunkt. Efter detta är det för det andra ofta inte oproblematiskt att hitta investeringsmöjligheter som ger den önskade exponeringen, och inte sällan så återfinns de mest intressanta möjligheterna i den onoterade marknaden.

Vi har även fortsatt att utveckla vår organisation och kompetens kring illikvida och onoterade investeringar. Detta är ett viktigt område för AP4 för att ytterligare kunna öka avkastningspotential och robusthet i vår investeringsportfölj. Som nämndes ovan så återfinns ofta också de mest intressanta hållbara investeringsmöjligheterna i den onoterade delen av marknaden.

Ett spännande och lovande exempel på en sådan hållbar och onoterad investering som AP4 har genomfört under första halvåret är Meridiam Infrastructure Africa Fund. Fonden fokuserar på infrastrukturinvesteringar inom förnyelsebar energi, miljö och transport i utvalda länder i Afrika. Fonden syftar sålunda till att bidra till samhällsutveckling och uppbyggnad av hållbar infrastruktur såväl som den förväntas ge en god avkastning åt AP4. 

Viktiga förändringar i AP-fondernas placeringsregler

En promemoria avseende det andra steget i moderniseringen av AP-fondernas placeringsriktlinjer har skickats ut på remiss. Promemorian behandlar i huvudsak på vilket sätt AP-fonderna ska få investera i illikvida tillgångar. Det angivna syftet med lagändringen är att för det första ge AP-fonderna så goda förutsättningar som möjligt att öka kostnadseffektiviteten, avkastningsmöjligheterna och långsiktigheten när det gäller placeringar i illikvida tillgångar och för det andra att ge AP-fonderna liknande förutsättningar som andra jämförbara institutionella investerare.

Förslagen som läggs fram i promemorian innebär tyvärr fortsatt stora begränsningar för AP-fonderna vad gäller investeringar i illikvida tillgångar. Därmed kommer inte heller förutsättningar ges för att uppnå lagändringens syften. Vi har därför i vårt remissyttrande återigen lyft fram att AP-fonderna bör få utökade möjligheter till direktinvesteringar i onoterade tillgångar såsom saminvesteringar och sidoinvesteringar i onoterade bolag, investeringar i onoterade infrastrukturbolag samt i onoterade krediter. Detta skulle komplettera det första steget i det förändrade regelverket som trädde ikraft vid årsskiftet och också möjliggöra långsiktiga och kostnadseffektiva onoterade investeringar med samma förutsättningar som andra stora pensionsfonder.

Det är angeläget att nu skapa ett regelverk som ger AP-fonderna tillräcklig flexibilitet för att kunna verka i en snabbt föränderlig finansmarknad under många år framåt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla AP4:s medarbetare, vilka i sina olika roller gemensamt har bidragit till dels det mycket starka förvaltningsresultatet och dels till vårt arbete med att ständigt utveckla vår verksamhet så att vi på bästa sätt kan utföra vårt viktiga uppdrag i det svenska allmänna pensionssystemet.