Ordlista

Aa

 • Aktiv avkastning

  Skillnad i avkastning mellan en portfölj och dess jämförelseindex. Aktiv avkastning redovisas i fondens hel- och halvårsrapporter. Termen används synonymt med avkastning relativt index, relativ avkastning och överavkastning.

 • Aktiv förvaltning

  Portföljförvaltning där den egna portföljen har en annan sammansättning än index i syfte att uppnå en högre avkastning.

 • Aktiv risk

  Risk som uppkommer vid aktiv förvaltning. Definieras som standardavvikelsen hos skillnaden mellan den faktiskt avkastningen och indexets avkastning, dvs standardavvikelsen för den aktiva avkastningen. Även kallad tracking error.

 • Allokering

  Fördelning av portföljens tillgångar mellan olika tillgångsslag såsom aktier, räntebärande samt valutaexponering. Allokeringen kan förändras över tid för att förbättra portföljens förväntade avkastning och risknivå.

 • Avkastningsbidrag

  Visar hur stor del av en avkastning som kommer från en viss portfölj eller ett visst beslut. Avkastningsbidragen mäts vanligtvis i procentenheter. Summeras avkastningsbidragen erhålls förvaltningens eller förvaltningsområdets totala avkastning i procent.

Bb

 • Balansering

  Automatisk balansering, även kallad ”bromsen”, inträder när pensionssystemets skulder överstiger dess tillgångar. Innebär att indexuppräkningen av pensionerna reduceras tills dess att pensionssystemet åter är i balans.

 • Balanstal

  Pensionssystemets (exklusive premiepension) totala tillgångar (avgiftstillgång plus AP-fondernas förmögenhet) dividerade med pensionsskulden. Ett mått på pensionssystemets finansiella ställning. Om balanstalet understiger 1,0 inträder den s.k. automatiska balanseringen och pensionerna justeras ned.

 • Betavärde

  Betavärdet anger portföljens benägenhet att stiga eller falla då marknaden, vanligtvis representerad av jämförelse- eller referensindex, stiger eller faller. Betavärdet anger hur många procent portföljens värde kan förväntas ändras när jämförelse- eller referensindex förändras en procent.

 • Betingad skyldighet

  Ett potentiellt åtagande som kan uppkomma beroende på resultatet av en framtida händelse. En betingad skyldighet redovisas endast i räkenskapsböckerna om den anses sannolik och om summan av skyldigheten kan beräknas.

 • Buffertfond

  Benämningen på Första till Fjärde, samt Sjätte AP-fonderna. Buffertfondernas uppgift är att kompensera tillfälliga underskott i pensionssystemet, vilka uppkommer när pensionsutbetalningarna är större än pensionsavgifterna, samt att bidra till att pensionssystemets tillgångar överstiger skulderna, se balanstal.

Cc

 • CSA-avtal

  Credit Support Annex. CSA-avtal avser en bilaga till ISDA-avtal. CSA-avtalet reglerar hur säkerheter ska ställas för utestående skulder i form av likvida medel eller värdepapper.

Dd

 • Depåbankstjänster

  Tjänster som tillhandahålls av en depåbank, även kallat förvaringsinstitut, såsom att förvara finansiella tillgångar, leverera och ta emot värdepapper vid köp och försäljning, administrera olika typer av företagshändelser i förvarade värdepapper (till exempel kupongbetalning och utdelning), erbjuda konton i olika valutor, med mera.

 • Derivat

  Ett samlingsnamn för ett flertal olika instrument. Ett derivatinstruments värde är kopplat till värdet av ett underliggande instrument. Terminer avseende statsobligationer är ett exempel på derivat med statsobligationer som underliggande instrument.

 • Diversifiering

  Diversifiering betyder riskspridning, det vill säga att tillgångar har olika korrelation till varanda och därmed sänker den totala risken i portföljen.

 • Duration

  Mått på ränterisk. Mäter den genomsnittliga återstående löptiden av alla framtida kassaflöden (kuponger och slutförfall) i en obligation eller portfölj av obligationer. Kallas också Macauley-duration. Se även Modiferad duration.

Ff

 • Fundamental analys

  Analys som syftar till att förutsäga bolags framtida värde. Baseras huvudsakligen på information om bolagen och deras omvärld, exempelvis information kring bolagens ledning, strategi, vinstprognoser, finansiella ställning och utveckling.

 • Företagsobligation

  En företagsobligation är ett löpande skuldebrev utgivet av ett företag för att låna upp pengar.

 • Förvaltningskostnadsandel

  Rörelsens kostnader i förhållande till det genomsnittliga fondkapitalet.

Gg

 • Globala aktieportföljen

  Innefattar aktier och aktierelaterade instrument noterade vid börs i land som ingår i MSCI World. (Notera att en aktie noterad vid svensk börs kan ingå i såväl den globala som den svenska aktieportföljen. Vid anskaffningstidpunkten hänförs innehavet till avsedd portfölj). Även valutaderivat hanteras i portföljen. Referensindex var MSCI North America, MSCI Europe och MSCI Pacific, justerat för fondens aktuella skattesats för respektive marknad samt genom exkludering av non-US REITs och valutasäkrat till SEK. Index har även justerats utifrån etiska aspekter genom exkludering av bolag främst i enlighet med Etikrådets rekommendationer.

Hh

 • Handelsbanken Markets Obligationsindex

  Svenska Handelsbankens avkastningsindex för svenska nominella obligationer.

Ii

 • Importkorg

  Korg med valutor sammansatt efter hur stor andel respektive valuta utgör av den svenska importen.

 • Indexförvaltning

  Även kallad passiv förvaltning. Portföljförvaltning där den egna portföljen har samma sammansättning som ett valt index i syfte att uppnå samma avkastning som indexet.

 • Informationskvot

  Mått på riskjusterad avkastning. Mäts som en portföljs aktiva avkastning i förhållande till dess aktiva risk. Måttet beskriver hur mycket årlig extra avkastning som uppmätts i förhållande till den aktiva risk som tagits. Värden över 0,5 för enskilda år anses som goda resultat.

 • Insidersituation

  När en person med insyn i ett företag utnyttjar sin insynsinformation för att göra en affär med värdepapper, t.ex. genom att köpa en aktie innan företaget offentliggör en nyhet som får aktien att stiga.

 • Investment grade

  Beteckning på den grupp av låntagare som har A-rating (A, AA, AAA eller motsvarande) eller trippel B-rating (BBB eller motsvarande).

 • ISDA-avtal

  International Swaps and Derivatives Association. ISDA-avtal avser ett standardavtal för att reglera handel med derivat mellan två motparter.

Jj

 • Jämförelseindex

  Indexserie bestående av en eller flera marknadsindex mot vilken en portföljs avkastning och risk jämförs. Även kallad referensindex. Indexval för globala aktier är MSCI North America, MSCI Europe, MSCI Pacific och MSCI Emerging Markets, justerade för fondens aktuella skattesats för respektive marknad samt genom exkludering av non-US REITs och valutasäkrat till SEK. Dessa index har även justerats utifrån etiska aspekter genom exkludering av bolag, främst i enlighet med AP-fondernas etikråds rekommendationer. Index för räntebärande var skräddarsydda stats- och kreditobligationsindex från Handelsbanken samt Bank of America Merrill Lynch, valutasäkrat till SEK. Index för svenska aktier var SIX60 och för svenska småbolag Nasdaq OMX Small Cap Sweden. För noterade fastigheter har index varit Nasdaq OMX SX8600GI.

Kk

 • Kapitalmarknaden

  En sammanfattad beteckning på aktiemarknaden (eget kapital) och kreditmarknaden (lånat kapital).

 • Kort position

  Negativ exponering mot marknad eller tillgångsslag. Exempelvis negativ derivatexponering mot valuta.

 • Kreditexponering

  Det belopp som riskeras om låntagare ställer in betalningarna.

 • Kreditobligation

  Obligation med högre kreditrisk än statsobligationer.

 • Kreditrisk

  Med kreditrisk avses risken att en emittent eller motpart inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.

Ll

 • Landrisk

  Landrisk i en internationell obligationsportfölj är den risk som uppkommer till följd av variationer i ränteskillnader mellan olika länder.

 • Legal risk

  Risken för att oförutsedda förluster uppkommer pga juridiska misstag i avtal och kontrakt, t.ex. att ett avtal blir ogiltigt eller mindre fördelaktigt än avsett.

 • Likviditetsrisk

  Likviditetsrisker omfattar dels likviditetsrisker som avser kassaflöden respektive likviditetsrisker i finansiella instrument. Likviditetsrisk i ett finansiellt instrument utgörs av risken för att instrumentet inte kan säljas eller endast säljas till ett väsentlig lägre pris än det marknadsnoterade priset.

 • Lång position

  Positiv exponering mot marknad eller tillgångsslag. Exempelvis positiv derivatexponering mot valuta.

Mm

 • Marknadsrisk

  Risken att värdet av ett finansiellt instrument förändras pga variationer i aktiekurser, valutakurser eller marknadsräntor.

 • Modifierad duration

  Mått på ränterisk. Definieras som den procentuella värdeförändringen i ett räntebärande värdepapper till följd av en enprocentig parallellförskjutning av avkastningskurvan. Beräknas genom att dividera duration (se ovan) med ett plus marknadsräntan.

Nn

 • Normalportfölj

  En referensportfölj som har tillämpats av AP4 för utvärdering på 40-årig investeringshorisont. Termen har tillämpats av AP4 till och med 2017.

Oo

 • Onoterad

  En aktie som inte är noterad, och därmed inte allmänt tillgänglig för handel, på börs eller annan marknadsplats.

 • Operativa risker

  Med operativ risk menas “risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser”. Definitionen inkluderar legal risk.

 • Operativt kapital

  Summan av ett företags nettoskuld eller balansomslutningen minskad med likvida medel, finansiella tillgångar och icke räntebärande skulder.

Pp

 • Passiv förvaltning

  Även kallad indexförvaltning. Portföljförvaltning där den egna portföljen har samma sammansättning som ett valt index i syfte att uppnå samma avkastning som indexet.

 • Pensionsskuld

  Motsvarar i det svenska ålderspensionssystemet åtagandet gentemot nuvarande pensionärer samt upparbetad pensionsrätt för den förvärvsarbetande delen av befolkningen.

 • Placeringstillgångar

  Med placeringstillgångar avses i Årsredovisningen det totala förvaltade kapitalet för fonden. I balansräkningen definieras dock placeringstillgångar utifrån god redovisningssed. Det innebär bland annat att repor, likvida medel och derivat med negativt marknadsvärde upptas under andra poster än placeringstillgångar i balansräkningen.

Rr

 • Real avkastning

  Avkastning minus inflation.

 • Rebalansering

  Innebär att tillgångssammansättningen i en portfölj eller ett jämförelseindex återställs till en önskad fördelning, t.ex. 50 procent aktier och 50 procent räntebärande.

 • Referensindex

  Indexserie mot vilken en portföljs avkastning och risk jämförs. Även kallad jämförelseindex.

 • Referensportfölj

  Referensportföljen är en fiktiv tillgångsportfölj bestående av olika marknadsindex. Den utgör referens för Ap4:s förvaltning och möjliggör en systematisk uppföljning och utvärdering av verksamhetens förvaltning av tillgångarna. Se även Jämförelseindex.

 • Risk portfölj ex post

  Standardavvikelsen för portföljens avkastning under perioden. Anger hur mycket värdeutvecklingen har flukturerat och speglar portföljens risknivå. Se även Volatilitet.

 • Riskjusterad avkastning

  Ett finansiellt instruments eller en portföljs avkastning dividerad med dess risk, mätt som standardavvikelse (volatilitet). Om två portföljer har samma avkastning men olika standardavvikelse så har portföljen med lägst standardavvikelse högst riskjusterad avkastning. Riskjusterad avkastning mäts ofta som Informationskvot eller Sharpekvot.

 • Riskmandat

  Ett mandat som begränsar de finansiella positioner som får innehas, genom att sätta ett tak för den risk som positionerna ger upphov till.

 • Räntebärande instrument

  Ett finansiellt instrument som betalar ränta, exempelvis en obligation.

 • Räntebärande portföljen i taktisk förvaltning

  Innefattar räntebärande tillgångar inklusive räntederivat. Den utländska delen av den räntebärande portföljens referensindex är valutasäkrad till SEK. Referensindex var skräddarsydda stats- och kreditobligationsindex från Handelsbanken samt Bank of America Merrill Lynch valutasäkrat till SEK.

 • Ränterisk

  Ett mått på hur mycket en ränteportföljs värde förändras vid en given förändring (oftast en procent) i marknadsräntorna, se också Modifierad duration.

Ss

 • Scenarioanalys

  En företagsekonomisk metod för att beskriva hur en bransch utvecklar sig och för att bättre förstå hur framtiden ska bli.

 • Sektorallokering

  Aktiv över- eller underviktning mot index mellan olika sektorer på aktiemarknaden i syfte att uppnå överavkastning.

 • Semiaktiv förvaltning

  Portföljförvaltning med en något högre aktiv risk än passiv förvaltning, dvs. en indexnära förvaltning med ett begränsat aktivt inslag. Även kallad Enhanced förvaltning.

 • Sharpekvot

  Mått på riskjusterad avkastning. Beräknas som portföljens avkastning minus riskfri ränta, dividerat med portföljens standardavvikelse. En hög sharpekvot indikerar bra utväxling mellan avkastning och risk.

 • Statsobligationer

  Obligationer utgivna av en stat. Används för att finansiera statens medelfristiga och långfristiga lånebehov. Svenska statens upplåning, genom utgivande av statsobligationer, hanteras av Riksgäldskontoret.

 • Strategisk förvaltning

  Förvaltning med en investeringshorisont på mellan 3 – 15 år. Termen har tillämpats av AP4 till och med 2017.

 • Supranationella obligationer

  Obligationer utgivna av överstatliga enheter, t.ex. EIB (European Investment Bank).

 • Svenska aktieportföljen

  Innefattar aktier och aktierelaterade instrument noterade vid svensk eller annan nordisk börs.

Tt

 • Taktisk förvaltning

  Aktiv förvaltning med en investeringshorisont på upp till tre år. Termen har tillämpats av AP4 till och med 2017.

 • Tidsvägd avkastning

  Tidsvägd avkastning (s.k. Time-weighted return), beräknas på daglig basis under antagandet att alla transaktioner sker vid slutet av dagen. Begreppet används genomgående vid redovisning av utfallet för såväl total- som delportföljer och avser avkastning exklusive kostnader om inte annat anges.

 • Totalavkastning

  Den faktiska avkastningen på en investering över en given tidsperiod. Avkastningen utgörs av intäkter och värdestegring. Intäkter kan i sin tur vara räntor, utdelningar och distribution av värdepapper.

 • Tracking error

  Se Aktiv risk.

Vv

 • Value at Risk (VaR)

  Ett riskmått som anger den maximala förlust som en portfölj riskerar under en given period givet en viss konfidensnivå.

 • Valutaexponering

  Anger hur stor del av portföljen som utgörs av tillgångar i andra valutor än svenska kronor och för vilka valutarisken inte neutraliseras genom valutsäkring.

 • Valutarisk

  Risk att portföljens värde förändras till följd av variationer i valutakurser.

 • Valutasäkring

  Neutralisering av valutarisk, där exponering i utländsk valuta omvandlas till svenska kronor via valutaderivat som exempelvis valutaterminer.

 • Volatilitet

  Volatilitet är ett riskmått och är detsamma som standardavvikelsen för en tillgångs avkastning. Den visar hur mycket avkastningen varierar. Om inte annat anges mäts standardavvikelsen med 12 månaders daglig historik.

Öö

 • Överavkastning

  Uppkommer när en portfölj ger en högre avkastning än sitt jämförelse- eller referensindex. Är detsamma som aktiv avkastning som är större än noll.