Fondkapitalet 334 miljarder kronor

Med en positiv avkastning på tio procent efter kostnader motsvarande ett resultat på 31 miljarder kronor ökade fondkapitalet till 334 miljarder kronor.

Fondkapitalets positiva förändring består av årets resultat 30,5 (20,1) miljarder kronor, det vill säga årets avkastning, med avdrag för förvaltningskostnader samt nettoutbetalningar till det allmänna pensionssystemet.

Nettoutbetalningarna till det allmänna pensionssystemet uppgick till 6,6 (4,9) miljarder kronor, vilket minskar fondkapitalet med samma belopp. AP4 har sammantaget betalat ut 37 miljarder kronor till pensionssystemet, sedan systemets nettoflöden blev negativa 2009.

En grundtanke i det svenska pensionssystemet är att det ska vara generationsneutralt. AP-fondernas kapital är ett buffertkapital, som ska användas för att kompensera demografiska skillnader mellan olika generationer. Det vill säga pengar tas ur AP-fonderna när det är underskott i pensionssystemet, vilket idag främst beror på att antalet arbetsföra är relativt färre än den nuvarande generationen pensionärer. Under de kommande drygt 20 åren förväntas pensionssystemet använda kapital från AP-fonderna för att balansera systemets åtaganden.