Förvaltningsstruktur - tre tidshorisonter

AP4 har en förvaltningsstruktur med tre investeringshorisonter (upp till tre år, 3-15 år och 40 år).

Styrelsen beslutar om sammansättningen i den längsta av dessa, Normalportföljen, samt fastställer mandat och mål för de övriga två investerings horisonterna, Strategiska respektive Taktiska förvaltningarna.

Förvaltningsstrukturen implementerades från och med 2013 och har därmed varit aktiv under fyra år. Utvärderingsperioden är fem år, vilket ännu inte är uppnått. Det är AP4:s bedömning att förvaltningsstrukturen ger bättre förutsättningar för AP4 att dra fördel av det långsiktiga uppdraget.

Förvaltningsstrukturen har ett tydligt strategiskt mandat, den Strategiska förvaltningen, som tar tillvara affärsmöjligheter med längre investeringshorisonter på mellan 3 - 15 år. Detta strategiska mandat möjliggör för AP4 att ha en något längre investeringshorisont än marknaden generellt.