God riskjusterad avkastning

Värden för riskjusterad avkastning (informationskvot) som ligger över 0,5 för enskilda år anses som goda resultat.

Den riskjusterade avkastningen, sedan den nuvarande förvaltningsorganisationens tillkomst, är och har varit god. De olika förvaltningsenheternas informationskvoter är överlag höga.

I genomsnitt, under den senaste treårsperioden uppgår informationskvoten för den Taktiska förvaltningen till 0,8 (1,3).

Informationskvot

Informationskvoten används för att mäta riskjusterad avkastning. Måttet beskriver hur mycket årlig extra avkastning, som har uppnåtts i förhållande till den aktiva risk som har tagits.

Vid beräkning av AP4:s riskjusterade avkastning har daglig data använts. Daglig data ger en lägre informationskvot än om till exempel vecko- eller månadsdata används.