Kostnadseffektiv förvaltning

AP4:s mål är att skapa högsta möjliga avkastning efter kostnader och kostnadseffektivitet är en ledstjärna för AP4.

En hög hållbar avkastning kräver god riskspridning, vilket bland annat skapas genom att investera i olika tillgångsslag och förvaltningsstrategier. Kostnaden varierar kraftigt, bland annat beroende på grad av aktiv förvaltning, investeringens komplexitet och likviditet.

Samtidigt ger olika tillgångsslag och förvaltningsstrategier olika avkastnings- och riskförväntningar, vilket möjliggör en portfölj med förväntad god riskspridning och hög långsiktig avkastning.

Kostnadseffektivitet är alltid i fokus och alternativa sätt att arbeta och skapa mervärde utvärderas löpande. Förvaltningskostnaden, mätt som rörelsens kostnader i procent av det genomsnittliga fondkapitalet, uppgick till låga 0,06 (0,06) procent.

Förvaltningskostnaden inklusive provisionskostnader, till exempel arvoden till externa förvaltare och depåbankskostnader, uppgick till 0,10 (0,11) procent mätt som rörelsens kostnader i procent av det genomsnittliga fondkapitalet.

Förvaltningskostnaden, både med och utan provisionskostnader, är i såväl inhemsk som internationell jämförelse med andra pensionsförvaltare låg och mycket konkurrenskraftig.