Normalportföljen - 40 år

Normalportföljen är en referensportfölj bestående utav index. Den har en tidshorisont på 40 år.

AP4:s styrelse beslutar hur Normalportföljen ska vara sammansatt. Samtliga beslut i Normalportföljen gav under 2016 positiva bidrag till totalportföljen.

Sammantaget sedan den nya förvaltningsstrukturen implementerades har Normalportföljen gett ett resultatbidrag på 104,9 miljarder kronor varav aktier 75,1 miljarder kronor.

Hög andel noterade aktier

Störst positivt bidrag kom från det långsiktiga beslutet att hålla en hög andel noterade aktier.

Aktieandelen utgjorde vid årets slut 66,3 (64,2) procent av Normalportföljen. Aktieandelen består av 89,2 (90,2) procent aktier från utvecklade marknader och till knappt 10,8 (9,8) procent av tillväxtmarknadsaktier. Aktieandelsbeslutet bidrog med 17,1 (2,4) miljarder kronor, vilket motsvarade en avkastning på 7,8 (1,1) procent.

Statsobligationer

Andelen statsobligationer i Normalportföljen uppgick till 33,7 (35,8) procent vid årets slut. Statobligationsbeslutet gav ett positivt bidrag med 3,9 (0,1) miljarder kronor, vilket motsvarade en avkastning på 3,2 (0,1) procent.

Öppen valutaexponering

Positivt bidrag kom från det långsiktiga beslutet att endast valutasäkra delar av tillgångar denominerad i annan valuta än svenska kronor. Vid årets slut var den öppna valutaexponeringen i Normalportföljen 30,9 (28,9) procent och gav ett positivt bidrag på 6,7 (3,6) miljarder kronor, vilket motsvarade en avkastning på 2,3 (1,2) procent.