Samverkan mellan AP-fonder

En av grundtankarna med förvaltningen av kapitalet i inkomstpensionssystemet, var att ha flera AP-fonder, som tillsammans skapar riskspridning. Ett annat skäl var att resultatet skulle gynnas av den positiva konkurrens flera AP-fonder skapar både vad gäller kostnader och resultat. Flera AP-fonder förordades även för att en enda mycket stor AP-fond skulle enbart genom sin storlek kunna få negativa effekter på den svenska kapitalmarknadens funktionssätt.

Ända sedan det allmänna pensionssystemets ombildning 2001 har det funnits ett nära samarbete mellan AP-fonderna inom olika områden. Syftet med samarbetet är att uppnå transparens och kostnadseffektivitet utan att inskränka möjligheterna till konkurrens mellan AP-fonderna.

Ökat samarbete

Under 2016 har VD:arna för Första - Fjärde AP-fonderna initierat ökat fokus på samarbete mellan fonderna. Syftet är att uppnå ökad kostnadseffektivitet, skapa synergier samt att säkerställa ett relevant utbyte av erfarenheter, kunskap och arbetssätt mellan organisationerna. Samarbete sker redan idag i olika etablerade fora samt intensifieras på projektbasis.

AP-fonderna gör exempelvis gemensamma upphandlingar inom en rad områden. Samarbetet sker främst inom områdena:

  • miljö och etik
  • kommunikation
  • ägarstyrning
  • juridik
  • redovisning och HR
  • administration och IT
  • avkastnings- och riskkontroll

Det mest omfattande samarbetet sker inom AP-fondernas Etikråd, ett samarbetsorgan som bildades 2007 av Första - Fjärde AP-fonderna. Etikrådet består av två-tre representanter från vardera AP-fond samt en gemensamt anställd generalsekreterare. Syftet med Etikrådet är att gemensamt driva en positiv förändring vad gäller hållbarhet i utländska bolag, såväl proaktivt som reaktivt. Det senare görs när ett bolag kopplas till kränkningar av internationella konventioner för miljö och mänskliga rättigheter. Att agera gemensamt med AP-fondernas samlade kapital ökar möjligheten att påverka ett bolag jämfört med enskilda insatser. Etikrådet är också en attraktiv samarbetspartner för andra internationella investerare med liknande agendor för miljö- och etikhänsyn, vilket ytterligare ökar möjligheterna att påverka. Samarbetet innebär att AP-fondernas arbete blir mer tids- och kostnadseffektivt till exempel fler bolagsdialoger, internationella investerarinitiativ samt konferenser där Etikrådet är representerat.

AP-fonderna har sedan 2015 samordnat redovisningen av sina koldioxidavtryck.

För att kostnadseffektivt kunna rösta på bolagsstämmor för de globala aktieinnehaven använder AP4 en elektronisk röstningsplattform, som är gemensam för Första - Fjärde AP-fonderna. Varje AP-fond röstar dock oberoende av varandra för sina respektive innehav.

Ytterligare ett exempel på samarbete är det av Första - Fjärde AP-fonderna gemensamt framtagna dokumentet AP-fondernas redovisnings- och värderingsprinciper som syftar till att säkerställa att AP-fonderna tillämpar gemensamma redovisningsprinciper och att årsredovisningarna därmed är jämförbara. Dokumentet uppdateras löpande och diskuteras årligen med AP-fondernas revisorer.