Tillgångarnas fördelning

Noterade aktier utgjorde mer än hälften av placeringstillgångarna vid årets slut. AP4:s övriga tillgångar utgjordes av räntebärande värdepapper, fastigheter och alternativa tillgångar. Den övergripande tillgångsfördelningen har under året förändrats marginellt.

Aktier mer än hälften av tillgångarna

I diagrammet ovan har underliggande värden för derivat i den passiva allokeringen fördelats på respektive tillgångsslag.

 

Aktier – fem år i rad av positiv utveckling

Globala och svenska noterade aktier utgjorde mer än hälften av placeringstillgångarna. Vid årsskiftet var exponeringen 58,3 (56,9) procent av tillgångarna, fördelat på 39,4 (38,4) procent globala aktier och 18,9 (18,5) procent Sverige.

Marknadsvärdet för noterade aktier uppgick till 194,8 (175,0) miljarder kronor.

För femte året i rad utvecklades världsindex (MSCI AC) positivt. Efter en svag inledning på året med fallande börser var utvecklingen på flertalet marknader positiv men också volatil. Sverige har under 2016, precis som vid fyra av de senaste fem åren, utvecklats starkare i jämförelse med världsindex.

Avkastningen för AP4:s globala aktier uppgick till 7,3 (1,7) procent och för svenska aktier till 12,4 (14,1) procent.

Räntebärande tillgångar i en lågräntemiljö

AP4 ska enligt lag ha minst 30 procent av tillgångarna investerade i räntebärande tillgångar. Vid årsskiftet var 32,1 (33,8) procent av tillgångarna investerade i räntebärande värdepapper med låg kreditrisk.

Marknadsvärdet för räntebärande tillgångar uppgick till 107,1 (103,8) miljarder kronor.

Från redan låga nivåer sjönk långräntorna under året på samtliga större marknader där AP4 är aktiv. Undantaget var de amerikanska långräntorna, som steg svagt efter en kraftig vändning mot slutet av året. Avkastningen för AP4:s ränteportfölj uppgick till 2,0 (-0,1) procent.

Fastigheter gav hög avkastning

AP4:s fastighetsinnehav består i huvudsak av Vasakronan och Rikshem. Vid årets slut, utgjorde fastigheter 7,3 (6,6) procent av AP4:s tillgångar.

Marknadsvärdet för fastigheter uppgick till 24,5 (20,5) miljarder kronor.

Värdetillväxten för fastigheter har varit mycket god och totalavkastningen uppgick till 25,9 (32,1) procent.

Alternativa tillgångar

Alternativa tillgångar består av riskkapitalfonder, högavkastande räntebärande samt en absolutavkastande investering. Vid årsskiftet var 2,3 (2,6) procent av tillgångarna investerade i alternativa tillgångar.

Marknadsvärdet för alternativa tillgångar uppgick till 7,8 (8,2) miljarder kronor.

Samtliga alternativa tillgångar förvaltas externt och avkastade sammantaget 3,4 (11,3) procent.

Valuta gav positivt resultatbidrag

AP4 valutasäkrar stora delar av sina tillgångar denominerad i utländsk valuta. Valuta hanteras utifrån AP4:s valutapolicy, som fastställer den öppna valutaexponeringen i AP4:s referensportfölj.

Den öppna valutaexponeringen var vid årsskiftet 26,9 (27,0) procent. Beslutet att inte valutasäkra samtliga utländska tillgångar gav ett positivt bidrag på 2,3 (1,7) procentenheter. En fortsatt försvagning av svenska kronan, mot i princip samtliga valutor med undantag för brittiska pundet, bidrog till det positiva resultatbidraget.

Övrigt

Under posten Övrigt återfinns kassa samt taktisk och strategisk tillgångsallokering i form av så kallade overlaymandat. Sammantaget uppgick avkastningsbidraget från dessa poster till -0,2 (-0,1) procentenheter.