Om denna årsredovisning

Fjärde AP-fondens (AP4) årsredovisning summerar förvaltningen för 2016. Rapporten kompletteras av AP4:s Hållbarhets- och ägar-styrningsrapport och Etikrådets årsrapport. Tillsammans beskriver rapporterna det arbete AP4 bedriver. Rapporterna finns att hämta på www.ap4.se.

Siffror i årsredovisningens tabeller och diagram är avrundade var för sig, varför summan inte alltid stämmer med delarna. Siffror inom parentes avser föregående år.

Global Reporting Initiatives (GRI) publicerar internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning som används av bolag och organisationer världen över. AP4 rapporterar så långt möjligt i enlighet med GRI:s riktlinjer version G4 nivå "Core" och det branschspecifika tillägget Finansiella tjänster. AP4:s GRI-redovisning är inte granskad av tredje part och presenteras på www.ap4.se.

Vi önskar alla läsare en intressant läsning.