Balansräkning

Mkr Not 20161231 20151231
TILLGÅNGAR      
Aktier och andelar, noterade 8  197 875    177 367
Aktier och andelar, onoterade 9  26 254     19 822
Obligationer och andra räntebärande tillgångar 10  107 151   106 548
Derivatinstrument 11  2 620      3 296
Likvida medel    3 057      3 739
Övriga tillgångar 12  220         894
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13  1 267      1 431
SUMMA TILLGÅNGAR    338 444 3 13 097
       
SKULDER OCH FONDKAPITAL      
Skulder      
Derivatinstrument 11  3 919      1 888
Övriga skulder 14  250         974
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 15  355        220
Summa skulder    4 524     3 082
Fondkapital 16    
Ingående fondkapital    310 015   294 854
Nettoutbetalningar till pensionssystemet    -6 637     -4 944
Årets resultat    30 542    20 105
Summa fondkapital    339 920  310 015
       
SUMMA SKULDER OCH FONDKAPITAL    338 444  313 097
Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden 17