Fondstyrningsrapport

Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital ökade till 334 miljarder kronor under 2016. Totalavkastning uppgick till 10,0 procent efter kostnader. AP4 överträffade både långsiktigt avkastningsmål och inkomstindex med god marginal. AP4 bidrog därmed positivt till pensionssystemets finansiella styrka.

Fondstyrningsrapporten

AP4 publicerar årligen en fondstyrningsrapport. Rapporten beskriver delar av det arbete styrelsen och AP4 har bedrivit under året. Fondstyrningsrapporten följer i tillämpliga delar Årsredovisningslagen och Svensk kod för för bolagsstyrning (Koden), som är vägledande för god praxis för svenska börsnoterade bolag. AP4 är dock en myndighet och skillnaderna mellan offentlig rätt och associationsrätt är stora. Fondstyrningsrapporten har därför begränsats till de delar som kan anses relevanta för AP4.

Fondstyrningsrapporten har inte granskats av AP4:s externa revisorer.

Styrning av AP4 - en myndighet reglerad av lag

AP4 är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (LAP). Innebörden av LAP är att AP4:s medel endast får tas i anspråk av staten för att finansiera den inkomstrelaterade ålderspensionen, om inte riksdagen fattar annat beslut. AP4:s placeringsregler är angivna i LAP.

I enlighet med LAP har AP4 en egen styrelse, som bär ansvaret för organisationen, verksamheten och förvaltningen av medlen. Styrelsen och verksamheten får, enligt LAP, varken styras av regeringsdirektiv eller av näringspolitiska eller ekonomiskpolitiska intressen.

AP4:s uppdrag

AP4:s uppdrag är att förvalta fondkapitalet till högsta avkastning på lång sikt och på så sätt att det är till största möjliga nytta för pensionssystemet. Hänsyn till miljö och etik ska tas utan att göra avkall på målet om högsta avkastning. AP4 ska, i arbetet med att uppfylla uppdraget, självständigt formulera mål och strategier.

Extern utvärdering

På regeringens uppdrag utvärderas AP-fondernas verksamhet varje år. Denna utvärdering presenteras i en skrivelse till riksdagen.

Styrelsen har nio ledamöter

AP4:s styrelse ska bestå av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Ledamöterna utses av regeringen. Av styrelseledamöterna föreslås två av organisationer som företräder arbetstagarintressen och två av organisationer som företräder arbetsgivarintressen. Regeringen utser ordförande och vice ordförande bland de ledamöter som inte har föreslagits av organisationer.

Styrelseledamöter

Den 28 april 2016 utsågs Sarah McPhee till ordförande efter Monica Caneman. Den 19 maj 2016 förordnade regeringen omval av samtliga styrelseledamöter i AP4.

Styrelseledamöterna per den 31 december 2016 är Sarah McPhee, ordförande, Jakob Grinbaum, vice ordföranden, Heléne Fritzon, Ing-Marie Gren, Sven Hegelund, Stefan Lundbergh, Erica Sjölander, Maj-Charlotte Wallin och Göran Zettergren. AP4:s styrelseledamöter presenteras närmare på sidan 6.

Styrelsens förordnande gäller till dess att AP4:s balans- och resultaträkningar för år 2016 har fastställts.

Externa och interna regelverk samt skrivelser som påverkar styrning och verksamhet

 • Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (LAP)
 • Lagar såsom bland annat Förvaltningslagen och Lag om offentlig upphandling
 • Offentlighetsprincipen
 • Regeringens utvärdering och skrivelse till riksdagen
 • AP-fondsgemensam policy samt gemensamma redovisnings- och värderingsprinciper
 • AP4:s interna policyer och regelverk
 • AP4:s ägarpolicy

Styrelsens tre utskott

Styrelsen har inrättat tre utskott, Ersättnings-, Risk- samt Revisionsutskottet, som bereder olika ärenden till styrelsen.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottet har till uppgift att vara beredande till styrelsen vad gäller ersättningsfrågor till VD och ledande befattningshavare. Utskottet bereder även frågor rörande AP4:s principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för samtliga anställda.

Ersättningsutskottet består av tre ledamöter - Jakob Grinbaum, utskottets ordförande, Maj-Charlotte Wallin och Göran Zettergren.

Riskutskott

Riskutskottet har till uppgift att ytterligare förbättra kommunikationen av och förståelsen för verksamhetens finansiella risker. Utskottet ska vara beredande och bevakande åt styrelsen avseende AP4:s riskkontroll och riskhantering. Riskutskottet inrättades i samband med att styrelsen delegerade ett utökat mandat till AP4:s Strategiska förvaltning.

Riskutskottet består av tre ledamöter - Jakob Grinbaum, utskottets ordförande, Sven Hegelund och Stefan Lundbergh.

Revisionsutskott

Under 2016 inrättade styrelsen ett revisionsutskott. Revisionsutskottet har till uppgift att vara beredande och bevakande åt styrelsen avseende AP4:s externa finansiella rapportering, redovisning, externa revision, uppföljning av AP4:s riskhantering avseende operativa risker samt regelefterlevnad. När frågor kring extern revisionen behandlas deltar AP4:s externa revisorer vid mötena.

Revisionsutskottet består av tre ledamöter - Maj-Charlotte Wallin, utskottets ordförande, Stefan Lundbergh och Erica Sjölander.

Styrelsens arvoden

Arvoden till styrelseledamöterna bestäms av regeringen. Helårsersättningen uppgår för styrelsens ordförande till 100 000 kronor, för vice ordförande till 75 000 kronor och för övriga ledamöter till 50 000 kronor vardera. Arvodena har varit oförändrade sedan år 2000.

Regeringen har även fastställt en årlig ram om 100 000 kronor för utskottsuppdrag. Styrelsen har beslutat att fördela det årliga arvodet för utskottsarbete med 11 100 kronor per ledamot inklusive ordförande.

Styrelsearbetet 2016

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för AP4:s organisation, verksamhet och förvaltningen av medlen. Styrelsen har delegerat ansvaret för den löpande förvaltningen till VD.

Ledning - Niklas Ekvall utsedd till ny VD

I juni 2016 utsåg styrelsen Niklas Ekvall till ny VD för AP4 sedan Mats Andersson valt att lämna fonden efter tio år som VD. Niklas Ekvall tillträdde den 1 oktober 2016.

Som stöd för sitt beslutsfattande har VD en ledningsgrupp. Vid slutet av 2016 bestod ledingsgruppen utav VD samt sex medarbetare. Ledningsgruppen per den 31 demcember 2016 presenteras i årsredovisningen som återfinns på www.ap4.se.

Arbetsordning och VD instruktion

Styrelsen fastställer en arbetsordning för sitt arbete samt en instruktion för VD. Dessa grunddokument liksom bland annat den personal- och etikrelaterade policyn fastställer styrelsen årligen.

12 protokollförda sammanträden

Under verksamhetsåret 2016 hade styrelsen 12 protokollförda sammanträden. Som framgår av tabellen nedan var styrelseledamöternas närvaro fortsatt hög, i genomsnitt 93 procent.

Vid styrelsens sammanträden har, utöver styrelsens ledamöter, även VD och föredragande tjänstemän på AP4 samt styrelsens sekreterare tillika AP4:s chefsjurist deltagit.

Styrelsen uppgifter

Styrelsens ansvarar ytterst för AP4:s organisation, verksamhet och förvaltningen av medlen. Viktiga uppgifter är bland annat att fastställa:

 • en arbetsordning för sitt arbete
 • policyer och regelverk rörande bland annat verksamhet, personal (inklusive principer för ersättning och anställnings villkor), finansiella och operativa risker samt den personal och etikrelaterade policyn
 • långsiktigt mål för verksamheten
 • den långsiktiga tillgångsfördelningen i AP4:s referensportfölj Normalportföljen
 • en instruktion för VD
 • en årlig verksamhetsplan inför det kommande året.

Styrelsen har också ansvaret för att anställa och utvärdera VD, ta ställning till övergripande strategiska frågor, säkerställa att styrelsens beslut verkställs samt kontrollera och följa upp att verksamheten och dess olika risker hanteras ändamålsenligt.

I fokus under 2016

Fokus för styrelsearbetet 2016 utöver det löpande arbetet var främst:

 • rekrytering av nye VD Niklas Ekvall som tillträdde 1 oktober 2016 sedan Mats Andersson meddelat att han avsåg lämna fonden sommaren 2016,
 • frågor kopplade till den oberoende granskningen av bolaget Rikshem som AP4 äger tillsammans med AMF
 • att genomföra en lönekartläggning utifrån Diskrimineringslagen samt en extern marknadsjämförelse av löner
 • inrättandet av styrelsens revisionsutskott.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsearbetet utvärderas årligen. Under slutet av 2016 genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt arbete i vilken samtliga styrelseledamöter deltog. Utvärderingen genomfördes med hjälp av en skriftlig enkät, som var underlag för en diskussion inom styrelsen. Diskussionen behandlade bland annat hur arbetet bedrivits under det gångna året samt hur det kan vidareutvecklas.

Styrelsens sammanträden 2016

 

  Ersättnings-
utskott
Risk-utskott Revisions-utskott Närvaro/totala antalet möten Erhållet arvode
Sarah McPhee, ordförande fr o m den 28 april 2016 X     7/12 73 612
Monica Caneman, ordförande¹ t o m den 27 april 2016 X     3/12 29 167
Jakob Grinbaum, vice ordförande¹ ²   X   12/12 92 051
Ing-Marie Gren, ledamot²       9/12 62 501
Stefan Lundbergh, ledamot² ³   X X 12/12 68 051
Maj-Charlotte Wallin, ledamot¹ ³ X   X 12/12 68 051
Heléne Fritzon, ledamot       11/12 50 000
Göran Zettergren, ledamot¹ X     11/12 52 775
Sven Hegelund, ledamot²   X   12/12 65 276
Erica Sjölander, ledamot³     X 12/12 52 775

Ersättningar till anställda

AP4:s roll som förvaltare av statliga pensionsmedel förutsätter att ersättningsnivån till de anställda inklusive VD är rimlig, försvarbar och förklarbar.

Generellt eftersträvas att ersättningsnivåerna sammantaget är marknadsmässiga och möjliggör att AP4 kan attrahera och behålla duktiga medarbetzre. AP4 ska dock inte vara löneledande.

AP-fonderna har sedan 2012 en gemensam policy för ersättningsvillkor, personalförmåner, representation och tjänsteresor vilken har antagits av respektive AP-fonds styrelse. Den gemensamma övergripande policyn kompletteras av AP4:s mer detaljerade interna personalrelaterade policyer och riktlinjer.

Ersättningspolicy

Styrelsen fastställer årligen en policy för ersättning och andra anställningsvillkor för anställda inom AP4. Styrelsen fastställer VD:s anställningsvillkor efter beredning i Ersättningsutskottet. Alla anställda har individuella anställningsavtal.

Den totala ersättningen för en anställd på AP4 består av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner.

Rörlig ersättning utgår endast om AP4 uppvisar ett positivt totalresultat för räkenskapsåret. För VD, ledande befattningshavare, ansvarig för Riskkontroll samt ansvarig för Compliance (regelefterlevnad) utgår ingen rörlig lön. För anställda kan rörlig lön utgå om maximalt två månadslöner. Rörlig lön kan erhållas när tydliga och mätbara mål uppnåtts. Rörlig lön baseras på grupporienterade kvantitativa mål och den enskilde medarbetarens kvantitativa bidrag mätt över en rullande treårsperiod.

Övriga förmåner utgör ett mycket begränsat värde och erbjuds samtliga anställda. Exempel på dessa är sjukvårdsförsäkring, gruppförsäkring och friskvårdsbidrag. AP4 har också fyra parkeringsplatser, som de anställda kan använda varvid de förmånsbeskattas.

Uppgrifter om ersättningsnivåer för VD, ledningsgrupp och övriga anställda samt utfall av rörlig lön under 2016 beskrivs utförligt i not 6 i AP4:s årsredovisning. Vidare presenteras AP4:s arbete med ersättningsfrågor under avsnittet ”Ersätningar påAP4” i åsredovisningen. Fö mer information se www.ap4.se.

Styrelsens uppföljning 2016

Styrelsen har under året låtit genomföra dels en lönekartläggning avseende samtliga medarbetare utifrån Diskrimineringslagen, dels en extern marknadsjämförelse av såväl ledningsgrupp som övriga medarbetare där en jämförelse har skett mot motsvarande tjänster inom finansiell sektor i Sverige som arbetar med långsiktig förvaltning av kapital.

Den genomförda lönekartläggningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv utvisade sammanfattningsvis att det inte finns några markanta löneskillnader vare sig vad gäller lika arbete,likvärdigt arbete eller i kvinnodominerade grupper.

En extern marknadsjämförelse av löner

Den genomförda externa marknadsjämförelsen av löner omfattade AP4:s samtliga anställda inklusive fondens ledande befattningshavare. Marknadsjämförelsen av löner gjordes med motsvarande tjänster inom finansiell sektor i Sverige som arbetar med långsiktig förvaltning av kapital.

Syftet med marknadsjämförelsen är bland annat att säkerställa att AP4:s lönenivåer ligger i linje med Ersättningspolicyn samt med regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AP-fonderna och att således säkerställa att AP4:s ersättningsnivåer är rimliga och försvarbara utan att vara löneledande, samtidigt som ersättningsnivåerna ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Jämförelseanalysen och sammanställningen av den externa marknadslöneundersökningen genomfördes av den externa konsulten Willis Towers Watson varvid underlaget har hämtats från deras årliga löne- och förmånsundersökning för finansiella sektorn i Sverige. Varje medarbetares ersättning har jämförts med motsvarande tjänster hos en grupp aktörer inom finansiell sektor i Sverige som arbetar med långsiktig förvaltning av kapital: Alecta, AMF Pension, AFA Försäkring, Andra AP-fonden, Första AP-fonden, Kammarkollegiet, Länsförsäkringar, SEB, Sjätte AP-fonden, Sjunde AP-fonden, Skandia, Swedbank och Tredje AP-fonden. Dessa bedöms konkurrera om personal med motsvarande ansvar, erfarenhet och kompetens som krävs för att AP4 ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Efter att ha tagit del av resultatet av jämförelseanalysen kunde styrelsen konstatera att AP4 tillämpar ersättningsnivåer som ligger inom fastlagda riktlinjer samt att lönerna är marknadsmässiga, rimliga och försvarbara utan att vara löneledande.

Vidare konstaterades vad gäller de ledande befattningshavarna att ersättningarna ryms inom ramen för regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AP-fonderna.

Ramverk för AP4:s riskhantering och riskkontroll

Styrelsen är ytterst ansvarig för AP4:s riskhantering. Styrelsens Riskutskott samt Revisionsutskott är beredande åt styrelsen avseende riskhantering och riskkontroll. Styrelsen fastställer årligen en placeringspolicy och en riskhanteringsplan för verksamheten. Tillsammans med LAP bildar dessa styrande dokument ett ramverk för AP4:s riskhantering och riskkontroll.

Risk- och placeringsstrategin har utformats mot AP4:s övergripande mål, att skapa högsta möjliga avkastning över tiden och därmed bidra till pensionssystemets finansiella styrka.

Placeringspolicyn beskriver bland annat AP4:s förvaltningsinriktning genom styrelsens beslutade Normalportfölj (referensportfölj) , avkastningsmål, riskprofil och riskmandat för Strategisk och Taktisk förvaltning. Denna utgör ett övergripande ramverk för verksamheten.

Riskhanteringsplanen beskriver fördelning av ansvar och befogenheter för placeringsverksamheten, de huvudsakliga riskerna i verksamheten samt uppföljning och kontroll av de samma. De huvudsakliga riskerna utgörs av finansiella och operativa risker.

Enheten Avkastning, Risk och Kontroll (ARK)

De finansiella och operativa riskerna följs upp och kontrolleras i en oberoende enhet, Avkastning, Risk och Kontroll (ARK). Enheten rapporterar direkt till VD och styrelse.

ARK ansvarar för och utvecklar processen för riskanalys och kontroll. ARK tillhandahåller metoder för riskidentifiering, riskkvantifiering, riskanalys och rapportering inom både finansiella och operativa risker. ARK har som uppgift att kontrollera att lagstadgade placeringsregler, placeringspolicy, riskhanteringsplanens krav samt att VD-beslut efterlevs i verksamheten.

I ARK:s arbete ingår att noggrant mäta och analysera samt dagligen rapportera avkastning och risk, både i absoluta tal och relativt jämförelseindex samt rapportera eventuella överträdelser mot gällande regelverk.

ARK är uppdelad i tre funktioner; avkastningsanalys, riskanalys och riskkontroll.

Compliancefunktion

Inom AP4 finns även en Compliancefunktion vilket är en separat enhet som rapporterar direkt till VD och styrelse. Compliancefunktionen granskar verksamheten utifrån regelefterlevnad av lagar, förordningar och andra föreskrifter, policyer, instruktioner och interna regler inklusive den personal- och etikrelaterade policyn. I ansvaret ingår att vara ett stöd för verksamheten i regelefterlevnadsfrågor samt att analysera verksamhetens regelefterlevnadsrisker.

Extern revision av verksamheten

AP4:s revisorer utses av regeringen. Nu gällande förordnande för 2016 innehas av Peter Nilsson från PwC AB. Uppdraget gäller intill dess att AP4:s resultat- och balansräkningar fastställts för 2016 och innebär även ett särskilt förordnande för PwC AB att samordna revisionen av AP-fonderna.

Revisorerna avger en revisionsberättelse över sin granskning. De rapporterar direkt till styrelsen dels genom en skriftlig revisionsrapport, dels genom muntlig föredragning. Revisorerna deltar vid minst ett styrelsemöte per år. Revisorerna rapporterar även årligen till Finansdepartementet.

AP1-AP4 har gemensamt framtagna redovisnings- och värderingsprinciper, som syftar till att säkerställa att de tillämpar samma värderingsprinciper och att årsredovisningarna därmed är jämförbara. Dokumentet uppdateras löpande och diskuteras årligen med de externa revisorerna.

Mer information på www.ap4.se

På www.ap4.se och i AP4:s årsredovisning 2016 ges en mer detaljerad bild av AP4:s verksamhet och förvaltning.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.ap4.se.