Not 10

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

  2016-12-31
Verkligt värde
2015-12-31
Verkligt värde
Fördelning per emittentkategori    
Svenska staten  7 075 10 068
Svenska kommuner  0 75
Svenska bostadsinstitut  22 356 19 714
Övriga svenska finansiella företag  8 886 7 274
Svenska icke-finansiella företag  241 3 244
Utländska stater  47 524 43 223
Övriga utländska emittenter  21 069 22 950
Summa räntebärande tillgångar  107 151 106 548
Fördelning per instrumenttyp    
Realränteobligationer  0 0
Övriga obligationer  105 524 100 312
Statsskuldväxlar  0 0
Förlagslån  1 933 2 500
Onoterade reverslån  42 3 058
Onoterade aktieägarlån  652 678
Summa räntebärande tillgångar  107 151 106 548

Omfattningen av utlåning av värdepapper samt erhållna säkerheter för dessa framgår av not 17.