Not 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  2016-12-31 2015-12-31
Upplupna ränteintäkter  1 032 1 239
Upplupna utdelningar och restitutioner  227 184
Övriga förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
 8 8
Summa förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
 1 267 1 431